10. Юнус

1.

Алиф. Лам. Ра. Тези са знаменията на мъдрата Книга.

2.

Нима е странно за хората, че на мъж измежду тях дадохмеоткровение: “Увещавай хората и благовествай вярващите, че за тях има въздигнатомясто при техния Господ!” Неверниците рекоха: “Този е явен магьосник.”

3.

Вашият Господ е Аллах, Който сътвори небесата и земята вшест дена. После се въздигна [безподобен] Той на Трона, управлявайки делата.Никой не се застъпва без Неговото
позволение. Това е Аллах, вашият Господ! На Него служете! Не ще ли се поучите?

4.

При Него ще се завърнете всички – истинно обещание отАллах. Той начева сътворяването, после го повтаря, за да награди съссправедливост онези, които вярват и вършат праведни дела. А онези, които саневерници – за тях има вряща вода да пият и болезнено мъчение заради тяхнотоневерие.

5.

Той е, Който стори слънцето блясък и луната – сияние, и яотмери по фази, за да знаете броя на годините и изчислението. Аллах сътвори товасамо с мъдрост. Той разяснява знаменията на хора знаещи.

6.

Наистина в промяната на нощта и деня, и в сътвореното отАллах на небесата и на земята има знамения за хора богобоязливи.

7.

А които не допускат, че ще Ни срещнат и се задоволяватсъс земния живот, и намират успокоение в него, и които към Нашите знамения санехайни –

8.

на тези мястото им е Огънят заради онова, което сапридобили.

9.

Които вярват и вършат праведни дела – техният Господ щеги напъти заради тяхната вяра. Ще текат сред тях реките в Градините наблаженството.

10.

Зовът им там ще бъде: “Пречист си Ти, о, Аллах!”, апоздравът им там ще бъде: “Мир!”, а краят на зова им ще бъде: “Слава на Аллах,Господа на световете!”

11.

И ако Аллах избързваше със злината за хората, както тебързат за добрината, вече щеше да им е приключен срокът. Но оставяме онези,които не допускат, че ще ни срещнат, в тяхната престъпност да се лутат.

12.

И ако беда засегне човек, той Ни зове на хълбок илиседнал, или прав. А щом снемем от него бедата му, отминава, сякаш не Ни е зовялзаради бедата, която го е засегнала. Така бе разкрасено за престъпващите онова,което вършат.
(На праведния, било в беда, било в мигове на благоденствие, подобава винаги даспоменава Аллах и да Му се моли. Да се споменава Аллах единствено в мигове набеда и да се забравя в мигове на благоденствие не е нищо друго освеннеблагодарност.)

13.

И вече погубихме поколенията преди вас, когатоугнетяваха, и техните пратеници им донасяха ясните знаци, а те не вярваха. Такавъздаваме на престъпните хора.

14.

После ви сторихме наместници на земята подир тях, за давидим как постъпвате.

15.

И когато им бъдат четени Нашите ясни знамения, онези,които не допускаха, че ще ни срещнат, казват: “Донеси друг Коран, а не този, илиго промени!” Кажи: “Нямам право да го променям по собствена воля. Следвам самоонова, което ми е разкрито. Страхувам се, ако се възпротивя на своя Господ, отмъчение във великия Ден.”

16.

Кажи: “Ако Аллах пожелаеше, не бих ви го чел и Той не биви дал знание за него. Прекарах между вас цял един живот преди него. Нима непроумявате?”

17.

И кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа заАллах или взима за лъжа Неговите знамения? Престъпниците никога не ще сполучат.

18.

И служат не на Аллах, а на онова, което нито им вреди,нито им помага, и казват: “Тези са нашите застъпници пред Аллах.” Кажи: “Нима щеизвестите Аллах за нещо, както на небесата, така и на земята, което Той да незнае? Пречист е Той, превисоко е над онова, с което Го съдружават!

19.

Хората бяха само една общност, но се разделиха. И аконямаше предишно слово от твоя Господ, щеше да е отсъдено между тях онова, покоето са в разногласие.

20.

И казват: “Защо не му бе низпослано знамение от неговияГоспод?” Кажи [о, Мухаммад]: “Неведомото принадлежи единствено на Аллах.Чакайте! И аз чакам с вас.”

21.

И щом дадем на хората да вкусят милост след беда, коятоги е засегнала, ето ги – лукавстват спрямо Нашите знамения! Кажи: “Аллах енай-бърз в промисъла. Нашите пратеници [ангели] записват какво лукавствате.”

22.

Той е, Който ви придвижва по суша и море. Когато сте накораби и се носят с хората при попътен вятър, и те му се радват, връхлита гибурен вятър и вълните ги връхлитат от всички страни, и мислейки, че саобградени, зоват Аллах, предани Нему в религията: “Избавиш ли ни от това,непременно ще сме от признателните!”

23.

А щом ги избави, ето ги – сеят развала по земята вбезправие! О, хора, вашата развала е срещу самите вас. Наслаждавайте се наземния живот! После при Нас е вашето завръщане и ще ви известим какво стевършили.

24.

Земният живот прилича на вода, която сме излели от небетои с нея по земята изникват растенията за препитание на хората и на добитъка.Когато земята получи своята украса и се окичи, и
обитателите є помислят, че имат власт над нея, идва є Нашата повеля нощем илиденем и я опустошаваме, сякаш довчера не е била цветуща. Така разяснявамезнаменията на хора мислещи.

25.

Аллах призовава към Дома на мира и насочва когото пожелаепо правия път.

26.

Благодетелните ще имат Най-прекрасното, и дори повече, ине ще почерни техните лица нито прах, нито унижение. Те са обитателите на Рая,там ще пребивават вечно.
(Според ал-Бухари, Муслим и др., на основата на това знамение Пратеника наАллах, мир нему, заявява, че най-висшата награда в Рая е съзерцаването на Ликана Аллах.)

27.

А които са придобили злини – възмездието за злина е същотакава, и ще ги почерни унижение. Никой не ще ги защити от Аллах. Сякаш лицатаим са покрити с късове тъмна нощ. Те са обитателите на Огъня, там ще пребиваватвечно.

28.

В Деня, когато ще ги съберем всички, после ще речем наонези, които съдружаваха: “Останете по местата си, вие и вашите съдружници!” Ище ги разделим, а съдружниците им ще кажат: “Не на нас служехте вие!

29.

Достатъчен е Аллах за свидетел между нас и вас. Бяхме вневедение за вашето служене.”

30.

Там всяка душа ще изпита предишните си деяния. И ще бъдатвърнати при Аллах, истинския им Покровител, и ще изчезне от тях онова, което саизмисляли.

31.

Кажи: “Кой ви дава препитание от небето и от земята? Иликой владее слуха и зрението? И кой изважда живото от мъртвото, и изваждамъртвото от живото? И кой управлява делото?” Ще рекат: “Аллах!” Кажи: “А нима несе боите?”

32.

Това е Аллах, вашият истински Господ. И какво друго имаизвън истината освен заблудата? Как сте отклонявани!

33.

Така се потвърди Словото на твоя Господ за онези, коитоса нечестивци, че те не ще вярват.

34.

Кажи: “Има ли сред съдружаваните от вас някой, който даначене творението, после да го повтори?” Кажи: “Аллах начева творението, послего повтаря. Как сте подлъгани!”

35.

Кажи: “Има ли сред съдружаваните от вас някой, който данапътва към истината?” Кажи: “Аллах напътва към истината. И кой е по-достоен дабъде следван – който напътва към истината, или който не напътва, освен ако не енапътен? Какво ви е, как отсъждате?”

36.

Повечето от тях следват само догадки. Догадката с нищо незамества истината. Аллах знае вашите дела.

37.

Този Коран не може да е откровение от друг освен от Аллах- в потвърждение на онова преди него и за разяснение на Писанието – нямасъмнение в него! – от Господа на световете.

38.

Или казват [за Мухаммад]: “Той го е измислил.” Кажи:“Донесете една сура подобна на неговите и призовете когото можете освен Аллах,ако говорите истината!”

39.

Да, взимат за лъжа знанието, което не обхващат и още не едошло при тях неговото тълкуване. Така го взимаха за лъжа и онези преди тях. Вижкакъв е краят на угнетителите!

40.

Някои от тях вярват в него и някои от тях не вярват внего. А твоят Господ най-добре знае сеещите развала.

41.

И ако те взимат за лъжец, кажи: “Моето дело е за мен, авашето дело е за вас. Не сте отговорни за това, което върша, и аз не съмотговорен за това, което вие вършите.”

42.

Някои от тях се вслушват в теб, ала нима ти ще накарашглухите да чуят, ако не проумяват?

43.

И някои от тях гледат към теб, ала нима ще напътишслепците, ако не съзират?

44.

Аллах не угнетява хората с нищо, а хората сами себе сиугнетяват.

45.

В Деня, когато Той ще ги събере, сякаш са се забавилисамо един час от деня, те ще се познаят помежду си. Губят онези, които взимат залъжа срещата с Аллах. И не са напътени.

46.

И да ти покажем част от онова [наказание], което имобещахме, или да те приберем, към Нас е тяхното завръщане. Свидетел е Аллах наонова, което вършат.

47.

За всяка общност имаше пратеник. И когато идваше техниятпратеник, се отсъждаше помежду им със справедливост, без да бъдат угнетявани.

48.

И казват: “Кога [ще се сбъдне] това обещание, акоговорите истината?”

49.

Кажи: “Нито мога да навредя, нито да си помогна, освенако Аллах пожелае. За всяка общност има срок. И щом срокът им дойде, и с мигдори не ще го забавят, и не ще го изпреварят.”

50.

Кажи: “Какво мислите, ако Неговото мъчение дойде при васнощем или денем? Какво ще ускорят от него престъпниците?”

51.

Нима после, когато се случи, ще повярвате в Него? [Тогаваще ви се каже:] “Сега ли? А искахте да го ускорите.”

52.

После ще се каже на угнетителите: “Вкусете вечнотомъчение! Нима ще ви се въздаде за друго освен за онова, което сте придобили?”

53.

Искат да ги известиш истина ли е това. Кажи: “Да, кълнасе в своя Господ, истина е то и не можете да го възпрете.”

54.

И ако всеки, който е угнетител, притежаваше всичко наземята, щеше да се откупва с него. И ще скрият разкаянието, щом видят мъчението.И ще се отсъди между тях със справедливост, и не ще бъдат угнетени.

55.

Да, на Аллах е всичко на небесата и на земята. Да,обещанието на Аллах е истина. Ала повечето от тях не знаят.

56.

Той съживява и Той умъртвява, и при Него ще бъдетевърнати.

57.

О, хора, при вас дойде поучение от вашия Господ иизцеление на онова, което е в гърдите, и напътствие, и милосърдие за вярващите.

58.

Кажи: “С благодатта на Аллах и с Неговото милосърдие, стова нека ликуват! То е по-добро от това, което трупат.”

59.

Кажи: “Виждате ли какво препитание ви низпосла Аллах, асторихте от него възбранено и позволено?” Кажи: “Аллах ли ви позволи, или заАллах измисляте?”

60.

И какво предполагат за Деня на възкресението онези, коитоизмислят лъжа за Аллах? Аллах е владетел на благодат за хората, ала повечето оттях са непризнателни.

61.

С каквото и да се заемеш, и да четеш за него от Корана, икаквато и работа да вършите, над вас Ние сме свидетели, още щом навлезете внего. И нищо не убягва от твоя Господ, дори и с тежест на прашинка, както наземята, така и на небето, нито по-малко от това, нито по-голямо, без да е в яснакнига.

62.

Да, за приближените на Аллах не ще има страх и не щескърбят.

63.

Които вярват и са богобоязливи –

64.

за тях е радостната вест в земния живот и в отвъдния.Неизменни са Словата на Аллах. Това е великото спасение.

65.

И да не те натъжават думите им! Мощта принадлежи всецялона Аллах. Той е Всечуващия, Всезнаещия.

66.

Да, на Аллах са всички на небесата и всички на земята. Икакво следват онези, които зоват съдружници вместо Аллах? Следват единственодогадката и само предполагат.

67.

Той е, Който стори за вас нощта, за да почивате в нея, иденя – светъл. В това има знамения за хора чуващи.

68.

Рекоха: “Аллах се сдоби със син.” Пречист е Той! Той еПребогатия. Негово е всичко на небесата и всичко на земята. Нямате довод затова. Нима говорите за Аллах, каквото не знаете?

69.

Кажи: “Които измислят лъжа за Аллах, те не ще сполучат.”

70.

Някаква наслада имат в земния живот, после към Нас езавръщането им, после ще ги накараме да вкусят суровото мъчение заради тяхнотоневерие.

71.

И им прочети вестта за Нух! Когато каза на своя народ:“О, народе мой, ако ви тежат моят престой и моето напомняне за знаменията наАллах, то на Аллах аз се уповавам. Съберете се с вашите съдружници, после сиизяснете вашето дело, после отсъдете за мен и не ми давайте отсрочка!

72.

И да се отвърнете, аз не съм търсил отплата от вас. Моятаотплата е единствено от Аллах. И ми бе повелено да съм отдаден Нему.”

73.

И го взеха за лъжец, и спасихме него и онези, които бяхас него в Ковчега, и ги сторихме наследници. И издавихме онези, които взеха залъжа Нашите знамения. И виж какъв е краят на предупредените!

74.

После изпратихме подир него пратеници при техните народии дойдоха при тях с ясните знаци, но не искаха да повярват в онова, което предивзимаха за лъжа. Така запечатваме сърцата на престъпващите.

75.

После изпратихме подир тях Муса и Харун с Нашите знаменияпри Фараона и знатните му хора, но се възгордяха и бяха престъпни хора.

76.

И когато дойде при тях истината от Нас, казаха: “Това еявна магия.”

77.

Муса каза: “Нима така говорите за истината, когато тядойде при вас? Нима е магия? Не ще сполучат магьосниците.”

78.

Казаха: “Нима дойде при нас, за да ни отлъчиш от онова, скоето заварихме предците си, и да е за двама ви [о, Муса и Харун] величието поземята? Не ви вярваме.”

79.

И каза Фараонът: “Доведете ми всички знаещи магьосници!”

80.

И когато магьосниците дойдоха, Муса им каза: “Мятайте,каквото ще мятате!”

81.

И когато метнаха, Муса каза: “Магията е това, което виедонесохте. Аллах ще я провали. Аллах никога не поправя делата на сеещитеразвала.

82.

И утвърждава Аллах истината със Своите Слова, дорипрестъпниците да възненавиждат това.”

83.

Но поради страх от мъчението на Фараона и знатните мухора, на Муса повярваха само малцина от неговия народ. Фараонът бе надменен наземята и бе от престъпващите.

84.

И каза Муса: “О, народе мой, щом вярвате в Аллах, на Негосе уповавайте, ако сте отдадени Нему!”

85.

И казаха: “На Аллах се уповаваме. Господи наш, не сторвайот нас изкушение за угнетяващите хора!

86.

И спаси ни със Своето милосърдие от невярващите хора!”

87.

И повелихме на Муса и брат му: “Вземете домове за своянарод в Египет и сторете домовете си места за поклонение, и отслужвайтемолитвата – и благовествай вярващите!”

88.

И каза Муса: “Господи наш, Ти даде на Фараона и назнатните му хора украса и имоти в земния живот. Господи, те отклоняват от Твояпът. Господи, заличи имотите им и вкорави сърцата им, и да не повярват, докатоне видят болезненото мъчение!”

89.

Каза: “Откликна се вече на вашия зов. Стойте на правияпът и не следвайте пътя на онези, които не знаят!”

90.

И преведохме синовете на Исраил през морето, а Фараонът ивойските му ги преследваха с гнет и вражда. А когато ги настигна потопът, каза:“Вече повярвах, че няма друг бог освен Онзи, в Когото повярваха синовете наИсраил, и съм сред отдадените Нему!”

91.

Сега ли? А се възпротиви ти преди и бе от сеещитеразвала.

92.

Днес спасяваме твоето тяло, за да бъдеш знамение за онезислед теб. Ала мнозина от хората са нехайни към Нашите знамения.

93.

И настанихме синовете на Исраил в обител на правдата, иим дадохме препитание от благините. И не изпаднаха в разногласие, докато при тяхне дойде знанието. В Деня на възкресението твоят Господ ще отсъди помежду им заонова, по което бяха в разногласие.

94.

И ако се съмняваш в онова, което ти низпослахме [о,Мухаммад], питай четящите Писанието преди теб! При теб вече дойде истината оттвоя Господ. И не бъди от съмняващите се!
(Това знамение се отнася за общността на Пратеника, мир нему, който притежавалнепоколебима вяра, способна да укрепи вярата на мюсюлманите. Тук се известява,че Пратеника на Аллах, мир нему, е споменат в предишните писания.
Катада казва: “Когато бе низпослано това знамение, Пратеника на Аллах, Аллах даго благослови и с мир да го дари, каза: “Нито се съмнявам, нито ще питам.”)

95.

И не бъди от онези, които взимат за лъжа знаменията наАллах, за да не бъдеш от губещите!

96.

Онези, спрямо които се потвърди словото на твоя Господ,не ще повярват,

97.

дори при тях да дойде всякакво знамение, докато не видятболезненото мъчение.

98.

Нима имаше друго селище, което да е повярвало и да му едонесла полза неговата вяра, освен народа на Юнус? Щом повярваха, снехме от тяхпозорното мъчение в земния живот и им дадохме да се наслаждават до време.

99.

И ако твоят Господ пожелаеше, на земята щяха да повярватвсички до един. Нима ти ще принудиш хората да повярват?

100.

Никой не ще повярва иначе освен с позволението на Аллах.Той ще остави в заблуда онези, които не разсъждават.

101.

Кажи: “Погледнете какво има на небесата и на земята!” Нознаменията и предупредителите не ще избавят хора невярващи.

102.

Нима очакват дни, различни от тези на отминалите предитях? Кажи: “Чакайте! И аз чакам с вас.”

103.

После спасяваме Нашите пратеници и онези, които саповярвали. Така Наш дълг е да спасяваме вярващите.

104.

Кажи [о, Мухаммад]: “О, хора, ако се съмнявате в моятарелигия, то аз не ще служа на онези, на които вие служите вместо на Аллах, а щеслужа на Аллах, Който ви прибира душите. И ми бе повелено да съм от вярващите.”

105.

И обърни лице към религията правоверен, и никога не бъдиот съдружаващите!

106.

И не зови вместо Аллах онова, което нито ти помага, нитоти вреди! А сториш ли го, тогава наистина си от угнетителите.

107.

И ако Аллах те засегне с вреда, не ще я отмени друг освенНего. И ако ти иска добро, никой не ще отклони Неговата благодат. Настига Той снея когото пожелае от Своите раби. Той е Опрощаващия, Милосърдния.

108.

Кажи: “О, хора, вече дойде при вас истината от вашияГоспод. И който се е напътил, единствено за себе си се напътва, а който се езаблудил, само в свой ущърб се заблуждава. И не съм над вас покровител.”

109.

И следвай, каквото ти се разкрива, и бъди търпелив,додето Аллах отсъди! Той е Най-добрият съдник.