108. Ал-каусар

1.

Ние ти дадохме [о, Мухаммад реката] ал-Каусар.
(“Каусар” е името на реката на изобилието, дадена на Мухаммад, мир
нему, същевременно означава “голямо изобилие”. В тази сура се
повелява да се прави жертвоприношение и се дава отговор на
съдружаващите, които обиждали Пророка, наричайки го “Лишения”
(“Ал-абтар” ).)

2.

Затова отслужвай молитвата към своя Господ и [жертвено
животно] коли!

3.

Твоят ненавистник – той е лишеният.