107. Услугите

1.

Видя ли ти онзи, който взима за лъжа Възмездието?

2.

Това е онзи, който пъди сирака

3.

и не подканва да бъде нахранен нуждаещият се.

4.

Горко на отслужващите молитва,

5.

които своята молитва [съзнателно] пренебрегват,
(Както разяснява Пратеника на Аллах, мир нему, нехайните,
споменати тук, са онези, които отсрочват своята молитва.)

6.

които лицемерят,

7.

а отказват дори дребните услуги!