100. Препускащите

1.

Кълна се в [конете – ] препускащите с пръхтене

2.

и мятащите искри с чаткане,

3.

и връхлитащите сутрин,

4.

и вдигащи с това прахоляк,

5.

и врязващи се в множество [от врагове] –

6.

човекът е голям неблагодарник към своя Господ.

7.

И сам на това е свидетел.

8.

И е силна любовта му към благата.

9.

Нима не знае, че когато бъде изкарано това, което е вгробовете,

10.

и бъде разкрито това, което е в гърдите,

11.

техният Господ е сведущ за тях в този Ден?