9. At-Taubah

1.

Obznana od Allaha i Njegova Poslanika onim mnogobo{cima s kojima ste zaklju~ili ugovore:

2.

“Putujte po svijetu jo{ ~etiri mjeseca, ali znajte da Allahu ne}ete uma}i i da }e Allah nevjernike osramotiti”;

3.

i proglas od Allaha i Njegova Poslanika ljudima na dan velikog had`d`a: “Allah i Njegov Poslanik ne priznaju mnogobo{ce.” Pa ako se pokajete, to je za vas bolje; a ako se okrenete, znajte da Allahu ne}ete uma}i! A nevjernike obraduj kaznom nesnosnom!

4.

Mnogobo{cima s kojima imate zaklju~ene ugovore koje oni nisu ni u ~emu povrijedili, niti su ikoga protiv vas pomagali, ispunite ugovore do ugovorenog roka. Allah zaista voli pobo`ne.

5.

Kada pro|u sveti mjeseci, ubijajte mnogobo{ce gdje god ih na|ete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakom prolazu do~ekujte! Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista pra{ta i samilostan je.

6.

Ako te neki od mnogobo`aca zamoli za za{titu, ti ga za{titi da bi saslu{ao Allahove rije~i, a potom ga otpremi na mjesto pouzdano za njega. To zato {to oni pripadaju narodu koji ne zna.

7.

Kako }e mnogobo{ci imati ugovor sa Allahom i Poslanikom Njegovim?! – Ali, s onima s kojima ste ugovor kod ^asnog hrama zaklju~ili, sve dok se oni ugovora budu pridr`avali, pridr`avajte se i vi, jer Allah zaista voli pobo`ne.

8.

Kako, kada oni, ako bi vas pobijedili, ne bi, kad ste vi u pitanju, ni srodstvo ni sporazum po{tivali?! Oni vam se ustima svojim umiljavaju, ali im se srca protive, ve}ina njih su nevjernici.

9.

Oni Allahove ajete za ono {to malo vrijedi zamjenjuju, pa od puta Njegova odvra}aju; zaista je ru`no kako postupaju.

10.

Ni rodbinstvo ni sporazum, kada je vjernik u pitanju, ne po{tuju, i sve granice zla prekora~uju.

11.

Ali ako se oni budu pokajali i molitvu obavljali i zekat davali, bra}a su vam po vjeri. – A Mi dokaze obja{njavamo ljudima koji razumiju.

12.

A ako prekr{e zakletve svoje, poslije zaklju~enja ugovora s njima, i ako vjeru va{u budu vrije|ali, onda se borite protiv kolovo|a bezvjerstva – za njih, doista, ne postoje zakletve – da bi se okanili.

13.

Zar se ne}ete boriti protiv ljudi koji su zakletve svoje prekr{ili i nastojali da protjeraju Poslanika, i prvi vas napali? Zar ih se bojite? Pre~e je da se Allaha bojite, ako ste vjernici.

14.

Borite se protiv njih! Allah }e ih rukama va{im kazniti i poniziti, a vas }e protiv njih pomo}i, i grudi vjernika zalije~iti

15.

i iz srca njihovih brigu odstraniti. A Allah }e onome kome On ho}e oprostiti. – Allah sve zna i mudar je.

16.

Zar mislite da }ete biti ostavljeni, a da Allah ne uka`e na one me|u vama koji se bore i koji, umjesto Allaha i Poslanika Njegova i vjernika, nisu uzeli nikoga za prisna prijatelja? – A Allah dobro zna za ono {to radite.

17.

Mnogobo{ci nisu dostojni da Allahove d`amije odr`avaju kad sami priznaju da su nevjernici. Djela njihova }e se poni{titi i u vatri }e vje~no ostati.

18.

Allahove d`amije odr`avaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati se je, na pravom putu.

19.

Zar smatrate da je onaj koji hodo~asnike vodom napaja i koji vodi brigu o ^asnom hramu ravan onome koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje i koji se na Allahovu putu bori? Nisu oni jednaki pred Allahom. A Allah ne}e ukazati na pravi put onima koji sami sebi nepravdu ~ine.

20.

U ve}oj su ~asti kod Allaha oni koji vjeruju i koji se iseljavaju i koji se bore na Allahovu putu zala`u}i imetke svoje i `ivote svoje; oni }e posti}i {to `ele.

21.

Gospodar njihov im {alje radosne vijesti da }e im milostiv i blagonaklon biti i da }e ih u d`ennetske ba{~e uvesti, u kojima }e neprekidno u`ivati,

22.

vje~no i zauvijek }e u njima boraviti. Uistinu, u Allaha je nagrada velika.

23.

O vjernici, ne prijateljujte ni sa o~evima va{im ni sa bra}om va{om ako vi{e vole nevjerovanje od vjerovanja. Onaj od vas ko bude s njima prijateljevao, taj se doista prema sebi ogrije{io.

24.

Reci: “Ako su vam o~evi va{i, i sinovi va{i, i bra}a va{a, i `ene va{e, i rod va{, i imanja va{a koja ste stekli, i trgova~ka roba za koju strahujete da pro|e ne}e imati, i ku}e va{e u kojima se prijatno osje}ate – miliji od Allaha i Njegova Posalnika i od borbe na Njegovom putu, onda pri~ekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah gre{nicima ne}e ukazati na pravi put.”

25.

Allah vas je na mnogim boji{tima pomogao, a i onog dana na Hunejnu kada vas je mno{tvo va{e zanijelo, ali vam ono nije ni od kakve koristi bilo, nego vam je zemlja, koliko god da je bila prostrana, tijesna postala, pa ste se u bijeg dali.

26.

Zatim je Allah na Poslanika Svoga i na vjernike milost Svoju spustio, i vojske koje vi niste vidjeli poslao i one koji nisu vjerovali na muke stavio; i to je bila kazna za nevjernike.

27.

Allah je poslije toga onome kome je htio oprostio, a Allah pra{ta i samilostan je.

28.

O vjernici, mnogobo{ci su sama pogan, i neka vi{e ne dolaze na had`d` ^asnom hramu poslije ovogodi{njeg had`d`a. A ako se bojite oskudice, pa Allah }e vas, ako ho}e, iz obilja Svoga imu}nim u~initi. – Allah zaista sva zna i mudar je.

29.

Borite se protiv onih kojima je data Knjiga, a koji ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet, ne smatraju zabranjenim ono {to Allah i Njegov Posalnik zabranjuju i ne ispovijedaju istinsku vjeru – sve dok ne daju glavarinu poslu{no i smjerno.

30.

Jevreji govore: “Uzejr je – Allahov sin”, a kr{}ani ka`u: “Mesih je – Allahov sin”. To su rije~i njihove, iz usta njihovih, opona{aju rije~i nevjernika prija{njih, – ubio ih Allah! Kuda se odme}u?

31.

Oni, pored Allaha, bogovima smatraju sve}enike svoje i monahe svoje i Mesiha, sina Merjemina, a nare|eno im je da se samo jednom Bogu klanjaju, – nema boga osim Njega. On je vrlo visoko iznad onih koje oni Njemu ravnim smatraju.

32.

Oni `ele da ustima svojim utrnu Allahovo svjetlo. a Allah `eli da vidljivim u~ini svjetlo Svoje, makar ne bilo po volji nevjernicima.

33.

On je poslao Poslanika Svoga s uputstvom i pravom vjerom da bi je izdigao iznad ostalih vjera, makar ne bilo po volji mnogobo{cima.

34.

O vjernici, mnogi sve}enici i monasi doista na nedozvoljen na~in tu|a imanja jedu i od Allahova puta odvra}aju. Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne tro{e ga na Allahovom putu – navijesti bolnu patnju

35.

na Dan kad se ono u vatri d`ehennemskoj bude usijalo, pa se njime ~ela njihova i slabine njihove i le|a njihova budu `igosala. “Ovo je ono {to ste za sebe zgrtali; iskusite zato kaznu za ono {to ste gomilali!”

36.

Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a ~etiri su sveta; to je prava vjera. U njima ne grije{ite! A borite se protiv onih mnogobo`aca, kao {to se oni svi bore protiv vas; i znajte da je Allah na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone.

37.

Premje{tanjem svetih mjeseci samo se pove}ava nevjerovanje, ~ime se nevjernici dovode u zabludu; jedne godine ga progla{avaju obi~nim a druge godine ga progla{avaju svetim – da bi ispunili broj onih mjeseci koje je Allah u~inio svetim. Ru`ni postupci njihovi predstavljeni su im kao lijepi. A Allah ne}e ukazati na pravi put onima koji ne}e da vjeruju.

38.

O vjernici, za{to ste neki oklijevali kada vam je bilo re~eno: “Krenite u borbu na Allahovu putu!” kao da ste za zemlju prikovani? Zar vam je dra`i `ivot na ovom svijetu od onoga svijeta? A u`ivanje na ovom svijetu, prema onom na onom svijetu, nije ni{ta.

39.

Ako ne budete u boj i{li, On }e vas na nesnosne muke staviti i drugim }e vas narodom zamijeniti, a vi Mu ne}ete nimalo nauditi. A Allah sve mo`e.

40.

Ako ga vi ne pomognete, pa – pomogao ga je Allah onda kad su ga oni koji ne vjeruju prislili da ode, kad je s njim bio samo drug njegov, kada su njih dvojica bila u pe}ini i kada je on rekao drugu svome: “Ne brini se, Allah je s nama!” pa je Allah spustio pouzdanje Svoje na njega, i pomogao ga vojskom koju vi niste vidjeli i u~inio da rije~ nevjernika bude donja, a Allahova rije~, ona je – gornja. Allah je silan i mudar.

41.

Kre}ite u boj, bili slabi ili sna`ni, i borite se na Allahovu putu zala`u}i imetke svoje i `ivote svoj! To vam je, da znate, bolje!

42.

Da se radilo o plijenu na dohvat ruke i ne toliko dalakom pohodu, licemjeri bi te slijedili, ali im je put izgledao dalek. I oni }e se zaklinjati Allahom: “Da smo mogli, doista bismo s vama po{li”, i tako upropastili sami sebe, a Allah zna da su oni la`ljivci.

43.

Neka ti Allah oprosti {to si dozvolio da izostanu, dok se nisi uvjerio koji od njih govore istinu, a koji la`u.

44.

Oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet, ne}e od tebe tra`iti dozvolu da se ne bore zala`u}i imetke svoje i `ivote svoje. – A Allah dobro zna one koji su pobo`ni.

45.

Od tebe }e tra`iti dozvolu samo oni koji ne vjeruju u Allaha i u onaj svijet i ~ija se srca kolebaju, pa sumnjaju i neodlu~ni su.

46.

Da su imali namjeru da po|u, sigurno bi za to pripremili ono {to je potrebno, ali Allahu nije bilo po volji da idu, pa ih je zadr`ao, i bi im re~eno: “Sjedite sa onima koji sjede!”

47.

Da su po{li s vama, bili bi vam samo na smetnji i brzo bi me|u vas smutnju u bacili, a me|u vama ima i onih koji ih rado slu{aju. A Allah zna nevjernike.

48.

Oni su i prije smutnju pri`eljkivali i smicalice ti smi{ljali sve dok nije, uprkos njima, Istina pobijedila i Allahova vjera zavladala.

49.

Ima ih koji govore: “Oslobodi me i ne dovedi me u 50. isku{enje!” Eto, ba{ u isku{enje su pali! A nevjernici sigurno ne}e uma}i d`ehennemu.

50.

Ako postigne{ uspjeh, to ih ogor~i; a kad te pogodi nesre}a oni govore: “Mi smo i ranije bili oprezni”, i odlaze veseli.

51.

Reci: “Dogodi}e nam se samo ono {to nam Allah odredi, On je Gospodar na{.” I neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju!

52.

Reci: “O~ekujete li za nas {ta drugo ve} jedno od dva dobra? A mi o~ekujemo da vas Allah sam ili rukama na{im kazni. Pa i{~ekujte, i mi }emo s vama ~ekati.”

53.

Reci: “Tro{ili milom ili sillom, od vas se ne}e primiti, jer vi ste opak narod.”

54.

A prilozi njihovi ne}e biti primljeni zato {to u Allaha i u Njegova Poslanika ne vjeruju, {to s predano{}u molitve ne obavljaju i {to samo preko volje udjeljuju.

55.

Neka te ne odu{evljavaju bogatstva njihova, a ni djeca njihova! Allah ho}e da ih njima kazni na ovom svijetu i da skon~aju kao nevjernici.

56.

Oni se zaklinju Allahom da su doista va{i, a oni nisu va{i, nego su narod kukavi~ki.

57.

kada bi na{li kakvo skrovi{te ili kakve pe}ine ili kakvu jamu, oni bi tamo trkom pohrlili.

58.

Ima ih koji ti prigovaraju zbog raspodjele zekata. Ako im se iz njega da, zadovolje se, a ako im se ne da, odjednom se rezljute.

59.

A trebalo bi da se zadovolje onim {to im daju Allah i Poslanik Njegov i da ka`u: “Dovoljan nam je Allah, Allah }e nam dati iz obilja Svoga, a i Poslanik Njegov, mi samo Allaha ho}emo.”

60.

Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga skupljaju, i onima ~ija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezadu`enima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku-namjerniku. Allah je odredio tako! -–A Allah sve zna i mudar je.

61.

Ima ih koji vrije|aju Vjerovjesnika govore}i: “On vjeruje {to god ~uje!” Reci: “On ~uje ono {to je dobro, vjeruje u Allaha i ima vjere u vjernike, i milost je onima izme|u vas koji vjeruju.” A one koji Allahova Poslanika vrije|aju ~eka patnja nesnosna.

62.

Zaklinju vam se Allahom da bi vas zadovoljili, a pre~e bi im bilo da Allaha i Njegova Poslanika zadovolje, ako su vjernici.

63.

Zar oni ne znaju da onoga koji se suprostavlja Allahu i Poslaniku Njegovu ~eka vatra d`ehennemska, u kojoj }e vje~no ostati? To je ruglo veliko!

64.

Licemjeri se pla{e da se vjernicima ne objavi sura koja bi im otkrila ono {to je u srcima licemjera. Reci: “Samo se vi rugajte, Allah }e doista na vidjelo iznijeti ono ~ega se vi pla{ite.”

65.

A ako ih zapita{, oni }e sigurno re}i: “Mi smo samo razgovarali i zabavljali se.” Reci: “Zar se niste Allahu i rije~ima Njegovim i Poslaniku Njegovu rugali?

66.

Ne ispri~avajte se! Jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjernici.” Ako nekima od vas i oprostimo, druge }emo kazniti zato {to su krivci.

67.

Licemjeri i licemjerke sli~ni su jedni drugima: tra`e da se ~ine nevaljala djela, a odvra}aju od dobrih, i ruke su im stisnute; zaboravljaju Allaha, pa je i On njih zaboravio. Licemjeri su zaista pravi nevjernici.

68.

Licemjerima i licemjerkama i nevjernicima Allah prijeti d`ehennemskom vatrom, vje~no }e u njoj boraviti, dosta }e im ona biti! Allah ih je prokleo, i njih ~eka patnja neprekidna.

69.

Vi ste kao i oni prije vas! Oni su ja~i od vas bili i vi{e su blaga i djece imali i slatkim `ivotom su`ivjeli, a i vi slatkim `ivotom `ivite i sto onako kao {to su oni prije vas `ivjeli; i vi se upu{tate u nevalja{tine kao {to su se i oni upu{tali. To su oni ~ija }e djela biti poni{tena i na ovom i na onom svijetu; njima propast predstoji.

70.

Zar do njih nije doprla vijest o onima prije njih: o narodu Nuhovu i o Adu, i o Semudu, i o narodu Ibrahimovu, i o stanovnicima Medjena, i o onima ~ija su naselja izvrnuta? Poslanici njihovi su im jasne dokaze donosili i Allah im nije u~inio nikakvu nepravdu, nego su je oni sami sebi nanijeli.

71.

A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: tra`e da se ~ine dobra djela, a od nevaljalih odvra}aju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima }e se Allah sigurno smilovati. – Allah je doista silan i mudar.

72.

Allah obe}ava vjernicima i vjernicama d`ennetske ba{~e kroz koje }e rijeke te}i, u kojima }e vje~o boraviti, i divne dvorove u vrtovima edenskim. A i malo naklonosti Allahove ve}e je od svega toga; to }e, doista, uspjeh veliki biti!

73.

O Vjerovjesni~e, bori se protiv nevjernika i licemjera i budi prema njima strog! Prebivali{te njihovo bi}e d`ehennem, a grozno je on boravi{te.

74.

Licemjeri se zaklinju Allahom da nisu govorili, a sigurno su govorili nevjerni~ke rije~i i pokazali da su nevjernici, nakon {to su javno islam bili primili, i htjeli su da u~ine ono {to nisu uspjeli. A prigovaraju samo zato {to su ih Allah, iz obilja Svoga, i Poslanik Njegov imu}nim u~inili. Pa ako se pokaju, bi}e im dobro; a ako glave okrenu, Allah }e ih i na ovom i na onom svijetu na muke nesnosne staviti, a na Zemlji ni za{titnika ni pomaga~a ne}e imati.

75.

Ima ih koji su se obavezali Allahu: “Ako nam iz obilja Svoga dade, udjeljiva}emo, zaista, milostinju i bi}emo, doista, dobri!”

76.

A kad im je On dao iz obilja Svoga, oni su u tome postali {krti i okrenuli se – a oni ionako glave okre}u.

77.

I nadovezao im je On na to pritvornost u srcima njihovim sve do dana kada }e pred Njega stati, zato {to se onoga {to su Allahu obe}ali ne pridr`avaju i zato {to stalno la`u.

78.

Zar oni ne znaju da Allah zna ono {to oni u sebi kriju i ono o ~emu se sa{aptavaju i da je Allah znalac svega skrivenog.

79.

One koji vjernike ogovaraju zato {to zekat daju, a rugaju se i onima koji ih s mukom daju – Allah }e kazniti za izrugivanje njihovo, i njih ~eka patnja nesnosna.

80.

Molio ti oprosta za njih ili ne molio, molio ~ak i sedamdaset puta, Allah im ne}e oprostiti – zato {to u Allaha i Njegova Poslanika ne vjeruju. A Allah ne}e ukazati na pravi put nevjernicima.

81.

Oni koji su izostali iza Allahova Poslanika veselili su se kod ku}a svojih – mrsko im je bilo da se bore na Allahovu putu zala`u}i imetke svoje i `ivote svoje, i jedni drugima su govorili: “Ne kre}ite u boj po vru}ini!” Reci: “D`ehennemska vatra je jo{ vru}a!” – kad bi oni samo znali!

82.

Malo }e se oni smijati, a dugo }e plakati, bi}e to kazna za ono {to su zaslu`ili.

83.

I ako te Allah ponovo vrati nekima od njih, pa te zamole da im dopusti{ da po|u s tobom u boj, ti im reci: “Nikad sa mnom u boj ne}ete i}i i nikada se sa mnom protiv neprijatelja ne}ete boriti! Bili ste zadovoljni {to ste prvi put izostali, zato ostanite s onima koji i onako ne idu u boj.”

84.

I nijedno od njih, kad umre, nemoj molitvu obavaljti, niti sahrani njegovoj prisustovati, jer oni u Allaha i Njegova Poslanika ne vjeruju i kao nevjernici oni umiru.

85.

Neka te ne ushi}uju bogatstva njihova i djeca njihova! Allah `eli da ih njima na ovom svijetu namu~i i da skon~aju kao nevjernici.

86.

A kada je objavljena sura da u Allaha vjerujete i da se zajedno sa Poslanikom Njegovim borite, najimu}niji od njih su zatra`ili odobrenje od tebe i rekli: “Ostavi nas da budemo s onima koji ne idu u boj!”

87.

Zadovoljavaju se da budu s onima koji ne idu u boj, srca njihova su zape~a}ena, pa oni ne shva}aju!

88.

Ali, Poslanik i oni koji s njim vjeruju bore se zala`u}i imetke svoje i `ivote svoje. Njima }e svako dobro pripasti i oni }e ono {to `ele ostvariti.

89.

Allah im je pripremio d`ennetske ba{~e kroz koje }e rijeke te}i, u kojima }e vje~no boraviti. To je veliki uspjeh!

90.

Dolazili su i neki beduini koji su se izvinjavali i tra`ili dopu{tenje da ne idu, i tako su izostali oni koji su Allahu i Njegovu Poslaniku lagali; a te{ka patnja pogodi}e one me|u njima koji nisu vjerovali.

91.

Ne}e se ogrije{iti nemo}ni i bolesni, i oni koji ne mogu da na|u sredstva za borbu, samo ako su prema Allahu i Njegovu Poslaniku iskreni. Nema razloga da se i{ta prigovara onima koji ~ine dobra djela – a Allah pra{ta i samilostan je –

92.

ni onima kojima si rekao, kada su ti do{li da im da{ `ivotinje za jahanje: “Ne mogu na}i za vas `ivotinje za jahanje” – pa su se vratili suznih o~iju, tu`ni {to ne mogu da ih kupe,

93.

a ima razloga da se prigovara onima koji od tebe tra`e dozvolu da izostanu, a imu}ni su. Zadovojavaju se da ostanu sa onima koji ne idu u boj, Allah je njihova srca zape~atio, pa oni ne znaju.

94.

Kad se me|u njih vrate, oni }e vam se pravdati. Reci: “Ne pravdajte se, jer mi vama ne vjerujemo, zato {to nas je Allah o vama obavijestio. Allah i njegov Poslanik }e vidjeti kako }ete postupati, zatim, vi }ete biti ponovo vra~eni onome kome je poznat i nevidljivi i vidljivi svijet, pa }e vas On o onome {to ste radili obavijestiti.”

95.

Kad se me|u njih vratite, zaklinja}e vam se Allahom, samo da ih se okanite, pa okanite ih se jer su on pogan i prebivali{te njihovo bi}e d`ehennem kao kazna za ono {to su radili!

96.

Oni vam se zaklinju da biste bili zadovoljni njima. Ako vi budete zadovoljni njima, Allah sigurno nije zadovoljan narodom nevjerni~kim.

97.

Beduini su najve}i nevjernici i najgori licemjeri, i razumljivo je {to ne poznaju propise koje Allah Svome Poslaniku objavljuje. A Allah sve zna i mudar je.

98.

Ima beduina koji ono {to daju smatraju nametom. I jedva ~ekaju da vas nesre}a stigne – neka njih pogodi nesre}a! A Allah sve ~uje i sve zna.

99.

A ima beduina koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet i koji smatraju da je ono {to daju put da se Allahu pribli`e i da Poslanikove blagoslove zaslu`e. To im je, zaista, dobro djelo. Allah }e ih sigurno milo{}u Svojom obasuti, jer Allah pra{ta i samilostan je.

100.

Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhad`irima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela ~ine}i, a i oni su zadovoljni Njime: za njih je On pripremio d`ennetske ba{~e kroz koje }e rijeke te}i, i oni }e vje~no i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh.

101.

Me|u beduinima oko vas ima licemjera, a ima ih i me|u stanovnicima Medine, koji su u licemjerstvu spretni – ti ih ne poznaje{, ali ih Mi poznajemo. Njih }emo na dvostruke muke staviti, a zatim }e biti u veliku patnju vra}eni.

102.

A ima i drugih koji su grijehe svoje priznali. i koji su dobra djela s drugim koja su r|ava izmje{ali, njima }e, mo`e biti, Allah oprostiti jer Allah pra{ta i samilostan je.

103.

Uzmi od dobara njihovih zekat, da ih njime o~isti{ i blagoslovljenim ih u~ini{, i pomoli se za njih, molitva tvoja }e ih sigurno smiriti. – A Allah sve ~uje i sve zna.

104.

Zar ne znaju oni da jedino Allah prima pokajanje od robova Svojih i da samo On prihvata milostinje, i da je samo Allah Onaj koji pra{ta i da je On milostiv?!

105.

I reci : “Trudite se! Allah }e trud va{ vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici, i vi }ete biti vra}eni onome koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa }e vas o onome {to ste radili obavijestiti.

106.

Ima i drugih koji su u neizvjesnosti da li }e ih Allah kazniti ili }e im oprostiti. – A Allah sve zna i mudar je.

107.

A oni koji su d`amiju sagradili da bi {tetu nanijeli i nevjerovanje osna`ili i razdor me|u vjernike unijeli, pripremaju}i je za onoga koji se protiv Allaha i Njegova Poslanika jo{ prije borio, – sigurno }e se zaklinjati: “Mi smo samo najbolje `eljeli”, – a Allah je svjedok da su oni pravi la`ljivci.

108.

Ti u njoj nemoj nikad molitvu obaviti! D`amija ~iji su temelji, ve} od prvog dana, postavljeni na strahu od Allaha zaista vi{e zaslu`uje da u njoj obavalja{ molitvu. U njoj su ljudi koji vole da se ~esto peru, a Allah voli one koji se mnogo ~iste.

109.

Da li je bolji onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na strahu od Allaha i u `elji da mu se umili – ili onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na rub podlokane obale koja se nagnula, da se zajedno s njim u vatru d`ehennemsku sru{i? – A Allah ne}e ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu ~ini.

110.

Zgrada koju su oni sagradili stalno }e unositi nemir u srca njihova, sve dok im srca ne popucaju. – A Allah sve zna i mudar je.

111.

Allah je od vjernika kupio `ivote njihove i imetke njihove u zamjenu za d`ennet koji }e im dati – oni }e se na Allahovu putu boriti, pa ubijati i ginuti. On im je to zbilja obe}ao u Tevratu i Ind`ilu i Kur’anu -, a ko od Allaha dosljednije ispunjava obe}anje Svoje? Zato se radujte pogodbi svojoj koju ste s Njim ugovorili, i to je veliki uspjeh.

112.

Oni se kaju, i Njemu klanjaju, i Njega hvale, i poste, i molitvu obavljaju, i tra`e da se ~ine dobra djela, a od nevaljalih odvra}aju i Allahovih propisa se pridr`avaju. A vjernike obraduj!

113.

Vjerovjesniku i vjernicima nije dopu{teno da mole oprosta za mnogobo{ce, makar im bili i rod najbli`i, kad im je jasno da }e oni stanovnici u d`ehennemu biti.

114.

A {to je Ibrahim tra`io oprosta za svoga oca bilo je samo zbog obe}anja koje mu je dao. A ~im mu je bilo jasno da je on Allahov neprijatelj, on ga se odrekao. Ibrahim je doista bio pun sa`aljenja i obazriv.

115.

Allah ne}e nazvati zalutalim narod koji na pravi put uputio prije nego {to u~ine ono {to im je On zabranio. – Allah zaista sve dobro zna.

116.

Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji, On `ivot i smrt daje, i vi osim Allah nemate ni za{titnika ni pomaga~a.

117.

Allah je oprostio vjerovjesniku, i muhad`irima i ensarijama, koji su ga u te{kom ~asu slijedili, u vrijeme kada se srca nekih od njih zamalo nisu pokolebala: On je poslije i njima oprostio, jer je On prema njima blagi milostiv,

118.

a i onoj trojici koja su bila izostala, i to tek onda kad im je zemlja, koliko god da je bila prostrana, postala tijesna, i kad im se bilo stisnulo u du{ama njihovim i kada su uvidjeli da nema uto~i{ta od Allaha nego samo u Njega. On je poslije i njima oprostio da bi se i u budu}e kajali, jer Allah, uistinu, prima pokajanje i milostiv je.

119.

O vjernici, bojte se Allah i budite s onima koji su iskreni!

120.

Nije trebalo da stanovnici Medine ni beduini u njenoj blizini iza Allahova Poslanika izostanu i da svoj `ivot njegovu `ivotu predpostave jer njih ne}e zadesiti ni `e|, ni umor, ni glad na Allahovu putu, niti }e stupiti na neko mjesto koje }e nevjernike naljutiti, niti }e ikakvu nevolju od neprijatelja pretrpiti, a da im to sve ne}e kao dobro djelo upisano biti, – Allah zaista ne}e dopustiti da propadne nagrada onima koji ~ine dobro -,

121.

i ne}e dati nikakva prilog, ni mali ni veliki, niti }e ikakvu dolinu prevaliti, a da im to ne}e zapisano biti, da bi ih Allah nagradio za djela njihova nagradom ljep{om od one koju su zaslu`ili.

122.

Svi vjernici ne treba da idu u boj. Nek se po nekoliko njih iz svake zajednice njihove potrudi da se upuste u vjerske nauke i neka opominju narod svoj da mu se vrate, da bi se Allah pobojali.

123.

O vjernici borite se protiv nevjernika koji su u blizini va{oj i neka oni osjeta va{u stogost! I znajte da je Allah na strani ~estitih.

124.

A kad bude objavljena neka sura, ima ih koji govore: “Kome je od vas ova u~vrstila vjerovanje?” [to se ti~e vjernika, njima je u~vrstila vjerovanje, i oni se raduju;

125.

a {to se ti~e onih ~ija su srca bolesna, ona im je nevjerovanje dodala na nevjerovanje koje ve} imaju, i oni kao nevjernici umiru.

126.

Zar oni ne vide da svake godine jedanput ili dva puta u isku{enje padaju, pa opet, nit’ se kaju nit’ se opame}uju.

127.

A kad bude objavljena koja sura, samo se zgledaju: “Dali vas ko vidi?” – i onda se udaljuju. Neka Allah srca njihova bez podr{ke ostavi, zato {to su od onih ljudi koji ne}e da razumiju.

128.

Do{ao vam je Poslanik, jedan od vas, te{ko mu je {to }ete namuke udariti, jedva ~eka da pravim putem po|ete, a prema vjernicima je blag i milostiv.

129.

A ako oni glave okrenu, ti reci: “Meni je dovoljan Allah, nema boga osim Njega; samo se uzdam u Njega, On je Gospodar svemira veli~anstvenoga!’