99. Az-Zalzalah

1.

Kada se Zemlja naj`e{}im potresom svojim potrese

2.

i kada Zemlja izbaci terete svoje,

3.

i ~ovjek uzvikne: “[ta joj je?!”

4.

toga Dana }e ona vijesti svoje kazivati

5.

jer }e joj Gospodar tvoj narediti.

6.

Tog Dana }e se ljudi odvojeno pojaviti da im se poka`u dijela nihova;

7.

onaj ko bude uradio koliko trun dobra vidje}e ga,

8.

a onaj ko bude uradio koliko trun zla vidje}e ga.