98. Al-Baiyinah

1.

Nisu se nevjernici izme|u sljedbenika Knjige i mnogobo{ci odvojili, sve dok im nije do{ao dokaz jasni;

2.

od Allaha Poslanik koji ~ita listove ~iste,

3.

u kojima su propisi ispravni.

4.

A podvojili su se oni kojima je data Knjiga ba{ onda kada im je do{ao dokaz jasni,

5.

a nare|eno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovjedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je ispravna vjera.

6.

Oni koji ne vjeruju izme|u sljedbenika knjige i mnogobo{ci, bi}e, sigurno, u vatri d`ehennemskoj, u njoj }e ve~no ostati; oni su najgora stvorenja.

7.

A oni koji vjeruju i ~ine dobra djela – oni su, zbilja, najbolja stvorenja,

8.

njih nagrada u Gospodara njihova ~eka; edenski vrtovi kroz koji }e rijeke te}i, u kojima }e vje~no i zauvijek boraviti; Allah }e biti njima zadovoljan, a i oni }e biti Njime zadovoljni. To }e biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga.