93. Ad-Duha

1.

Tako mi jutra

2.

i no}i kada se uti{a, –

3.

Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!

4.

Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta,

5.

a Gospodar tvoj }e tebi sigurno dati, pa }e{ zadovoljan biti!

6.

Zar nisi siro~e bio, pa ti je On uto~i{te pru`io,

7.

i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio,

8.

i siromah si bio, pa te je imu}nim u~inio?

9.

Zato siro~e ne ucvili,

10.

a na prosjaka ne podvikni,

11.

i o blagodati Gospodara svoga kazuj!