92. Al-Lail

1.

Tako mi no}i kada tmine razastre,

2.

i dana kad svane,

3.

i Onoga koji mu{ko i `ensko stvara, –

4.

va{ trud je, zaista, razli~it:

5.

onome koji udjeljuje i ne grije{i

6.

i ono najljep{e smatra istinitim –

7.

njemu }emo d`ennet pripremiti;

8.

a onome koji tvrdi~i i osje}a se neovisnim

9.

i ono najljep{e smatra la`nim –

10.

njemu }emo d`ehennem pripremiti,

11.

i bogatstvo njegovo mu, kad se strovali, ne}e koristiti.

12.

Mi smo du`ni da uka`emo na pravi put,

13.

i jedino Nama pripada i onaj i ovaj svijet!

14.

Zato vas opominjem razbuktalom vatrom,

15.

u koju }e u}i samo nesretnik,

16.

onaj koji bude poricao i glavu okretao,

17.

a od nje }e daleko biti onaj koji se bude Allaha bojao,

18.

onaj koji bude dio imetka svoga udjeljivao, da bi se o~istio,

19.

ne o~ekuju}i da mu se zahvalno{}u uzvratio,

20.

ve} jedino da bi naklonost Gospodara svoga Svevi{njeg stekao,

21.

i on }e, zbilja, zadovoljan biti!