91. Ash-Shams

1.

Tako Sunca i svjetla njegova,

2.

i Mjeseca kada ga prati,

3.

i dana kada ga vidljivim u~ini,

4.

i no}i kada ga zakloni,

5.

i neba i Onoga koji ga sazda,

6.

i Zemlje i Onoga koji je ravnom u~ini,

7.

i du{e i Onoga koji je stvori

8.

pa joj put dobra i put zla shvatljivim u~inio, –

9.

uspje}e samo onaj ko je o~isti,

10.

a bi}e izgubljen onaj koje je na stranputicu odvodi!

11.

Semud je zbog obijesti svoje poricao:

12.

kad se jedan nesretnik izme|u njih podigao,

13.

Allahov poslanik im je doviknuo: “Brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije!”

14.

ali mu oni nisu povjerovali, ve} su je zaklali – i Gospodar njihov ih je zbog grijeha njihovih uni{tio i do posljednjeg istrijebio,

15.

i ne strahuju}i zbog toga od odgovornosti.