90. Al-Balad

1.

Kunem se gradom ovim,

2.

a tebi }e biti dopu{teno sve u gradu ovom, –

3.

i roditeljem i onim koga je rodio, –

4.

Mi ~ovjeka stvaramo da se trudi.

5.

Misli li on da mu niko ni{ta ne mo`e?

6.

“Utro{io sam blago nebrojeno!” – re}i }e.

7.

Zar misli da ga niko vidio nije?

8.

Zar mu nismo dali oka dva

9.

i jezik i usne dvije,

10.

i dobro i zlo mu objasnili?

11.

Pa, za{to on na blagodatima zahvalan bio nije? –

12.

A {ta ti misli{: kako se mo`e na blagodatima zahvalan biti? –

13.

roba ropstva osloboditi,

14.

ili, kad glad hara, nahraniti

15.

siro~e bliska roda,

16.

ili ubogoga nevoljnika,

17.

a uz to da je od onih koji vjeruju, koji jedni drugima izdr`ljivost preporu~uju i kojima jedni drugima milosr|e preporu~uju;

18.

oni }e biti – sretnici!

19.

A oni koji ne vjeruju u dokaze Na{e, oni }e biti – nesretnici,

20.

iznad njih }e vatra zatvorena biti.