89. Al-Fajr

1.

Tako mi zore,

2.

i deset no}i,

3.

i parnih i neparnih,

4.

i no}i kada nestaje, –

5.

zar to pametnom zakletva nije…?

6.

Zar ne zna{ {ta je Gospodar tvoj sa Adom uradio,

7.

sa stanovnicima Irema, puna palata na stubovima,

8.

kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo;

9.

i Semudom, koji je stijene u dolini klesao,

10.

i faraonom, koji je {atore imao –

11.

koji su na zemlji zulum provodili

12.

i poroke na njoj umno`ili,

13.

pa je Gospodar tvoj – bi~ patnje na njih spustio,

14.

jer, Gospodar tvoj je, zaista, u zasjedi.

15.

^ovjek, kada Gospodar njegov ho}e da ga isku{a pa mu po~ast uka`e i blagodatima ga obaspe, rekne: “Gospodar moj je prema meni plemenito postupio!”

16.

A kad mu, da bi ga isku{ao, opskrbu njegovu oskudnom u~ini, onda rekne: “Gospodar moj me je napustio!”

17.

A nije tako! Vi pa`nju siro~etu ne ukazujete,

18.

i da se puki siromah nahrani – jedan drugog ne nagovarate,

19.

a nasljedstvo pohlepno jedete

20.

i bogatstvo pretjerano volite.

21.

A ne valja to! Kada se Zemlja u komadi}e zdrobi

22.

i kad do|e nare|enje Gospodara tvoga, a meleki budu sve red do reda,

23.

i kad se tog Dana primakne d`ehennem; tada }e se ~ovjek sjetiti – a na {to mu je sje}anje?! –

24.

i re}i: “Kamo sre}e da sam se za ovaj `ivot pripremio!”

25.

Tog Dana niko ne}e kao On mu~iti,

26.

i niko ne}e kao On u okove okivati!

27.

A ti, o du{o smirena,

28.

vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan,

29.

pa u|i me|u robove Moje,

30.

i u|i u d`ennet Moj!