88. Al-Ghâshiyah

1.

Da li je doprla do tebe vijest o te{koj nevolji?

2.

kada }e se neka lica poti{tena,

3.

premorena, napa}ena

4.

u vatri u`arenoj pr`iti,

5.

sa vrela uzavrelog piti,

6.

kada drugog jela osim trnja ne}e imati,

7.

koje ne}e ni ugojiti ni glad utoliti.

8.

Neka lica toga dana bi}e radosna,

9.

trudom svojim zadovoljna

10.

u d`ennetu izvanrednome,

11.

u kome prazne besjede ne}e slu{ati.

12.

U njemu su izvor-vode koje teku,

13.

u njemu su i divani skupocjeni,

14.

i pehari postavljeni,

15.

i jastuci pore|ani,

16.

i }ilimi ra{ireni.

17.

Pa za{to oni ne pogledaju kamile kako su stvorene,

18.

i nebo kako je uzdignuto,

19.

i planine kako su postavljene,

20.

i Zemlju kako je prostrta?!

21.

Ti pou~avaj tvoje je da pou~ava{,

22.

ti vlast nad njima nema{!

23.

A onoga koji glavu okre}e i ne}e da vjeruje,

24.

njega }e Allah najve}om mukom mu~iti.

25.

Nama }e se oni, zaista vratiti

26.

i pred Nama }e, doista ra~un polagati!