87. Al-A’lâ

1.

Hvali ime Gospodara svoga Svevi{njeg,

2.

koji sve stvara i ~ini skladnim,

3.

i koji sve s mjerom odre|uje i nadahnjuje,

4.

i koji ~ini da rastu pa{njaci,

5.

i potom ~ini da postanu suhi, potanjeli.

6.

Mi }emo te nau~iti da izgovara{ pa ni{ta ne}e{ zaboraviti

7.

osim onoga {to }e Allah htjeti – jer, On zna i ono {to na javu iznosite i ono {to tajite –

8.

i sve {to je dobro Mi }emo tebi dostupnim u~initi;

9.

zato pou~avaj – pouka }e ve} od koristi biti:

10.

dozva}e se onaj koji se Allaha boji,

11.

a izbjegava}e je onaj najgori,

12.

koji }e u vatri velikoj gorjeti,

13.

pa u njoj ne}e ni umrijeti ni `ivjeti.

14.

Posti}i }e {ta `eli onaj koji se o~isti

15.

i spomene ime Gospodara svoga pa molitvu obavi!

16.

Ali, vi vi{e `ivot na ovom svijetu volite,

17.

a onaj svijet je bolji i vje~an je.

18.

Ovo, doista, ima u listovima davna{njim,

19.

listovima Ibrahimovim i Musaovim.