86. At-Târiq

1.

Tako mi neba i Danice!

2.

A zna{ li ti {ta je Danica?

3.

Zvijezda blistava!

4.

nema ~ovjeka nad kojim neko ne bdije.

5.

Nek ~ovjek pogleda od ~eka je stvoren!

6.

stvoren je od teku}ine koja se izbaci,

7.

koja izme|u ki~me i grudi izlazi,

8.

i On je, zaista, kadar da ga ponovo stvori

9.

onoga Dana kada budu ispitivane savjesti,

10.

kada ~ovjek ni snage ni branioca ne}e imati.

11.

I tako mi neba puna ki{e

12.

I Zemlje koja se otvara kada rastinje nikne,:

13.

Kur’an je, doista, govor koji rastavlja istinu od neistine,

14.

lakrdija nikakva on nije!

15.

Oni se slu`e spletkama,

16.

a Ja ih uni{tavam

17.

zato nevjernicima jo{ vremena dadni, jo{ koji trenutak ih ostavi.