84. Al-Inshiqâq

1.

Kada se nebo rascjepi

2.

i poslu{a Gospodara svoga a ono }e to du`no biti

3.

i kada se Zemlja rastegne,

4.

i izbaci ono {to je u njoj, i potpuno se isprazni,

5.

i poslu{a Gospodara svoga a ona }e to du`na biti, –

6.

ti }e{, o ~ovje~e, koji se mnogo trudi{, trud svoj pred Gospodarom svojim na}i:

7.

onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data

8.

lahko }e ra~un polo`iti

9.

i svoji ma }e se radostan vratiti;

10.

a onaj kome bude knjiga njegova iza le|a njegovih data

11.

propast }e prizivati

12.

i u ognju }e gorjeti,

13.

jer je sa ~eljadi svojom radostan bio

14.

i mislio da se nikada ne}e vratiti

15.

a ho}e! Gospodar njegov o njemu, zaista, sve zna!

16.

I kunem se rumenilom ve~ernjim,

17.

i no}i, i onim {to ona tamom obavije,

18.

I Mjesecom punim,

19.

vi }ete sigurno na sve te`e i te`e prilike nailaziti!

20.

Pa {ta im je, za{to ne}e da vjeruju,

21.

i za{to, kada im se Kur’an ~ita, na tle licem ne padaju?!

22.

ve}, nevjernici, pori~u,

23.

a Allah dobro zna {ta oni u sebi kriju,

24.

zato im navjesti patnju neizdr`ljivu!

25.

Ali one koji budu vjerovali i dobra djela ~inili nagrada neprekidna }e ~ekati.