83. Al-Mutaffifîn

1.

Te{ko onima koji pri mjerenju zakidaju,

2.

koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju,

3.

a kada drugima mjere na litar ili na kantar zakidaju.

4.

Kako ne pomisle da }e o`ivljeni biti

5.

na Dan veliki,

6.

na Dan kada }e se ljudi zbog Gospodara svjetova di}i!

7.

Uistinu! Knjiga gre{nika je u Sid`d`inu,

8.

a zna{ li ti {ta je Sid`d`in?

9.

Knjiga ispisana!

10.

Te{ko toga dana onima koji su poricali

11.

koji su onaj svijet poricali

12.

a njega mo`e poricati samo prestupnik, gre{nik,

13.

koji je, kada su mu ajeti na{i kazivani, govorio: “Izmi{ljotine naroda drevnih!”

14.

A nije tako! Ono {to su radili prekrilo je srca njihova,

15.

uisitnu, oni }e toga dana od milosti Gospodara svoga zakonjeni biti,

16.

zatim }e sigurno u oganj u}i,

17.

pa }e im se re}i: “Eto, to je ono {to ste poricali!”

18.

Uistinu! Knjiga ~estitih je u Ilijjunu,

19.

a zna{ li ti {ta je Ilijjun?

20.

Knjiga ispisana!

21.

nad njoj bdiju oni Allahu bliski.

22.

Dobri }e, zaista, u nasladama boraviti.

23.

sa divana gledati,

24.

na licima njihovim prepozna}e{ radost sretna `ivota,

25.

da}e im se pa }e pi}e zape~a}eno piti,

26.

~iji }e pe~at mosu{ biti i neka se za to natje~u onikoji ho}e da se natje~u!

27.

pomije{ano sa vodom iz Tesnima }e biti,

28.

sa izvora iz kojeg }e Allahu bliski piti.

29.

Gre{nici se smiju onima koji vjeruju;

30.

kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju,

31.

a kada se porodicama svojim vra}aju, {ale zbijaju}i vra}aju se;

32.

kada ih vide, onda govore: “Ovi su, dosita, zalutali!”

33.

a oni nisu poslani da motre na njih.

34.

Danas }e oni koji su vjerovali nevjernicima se podsmijavati,

35.

sa divana }e gledati.

36.

Zar }e nevjernici biti druga~ije ka`njeni nego prema onome kako su postupali!