82. Al-Infitâr

1.

Kada se nebo rascjepi,

2.

i kada zvijezde popadaju

3.

i kada se mora jedna u druga uliju,

4.

i kada se grobovi ispreturaju, –

5.

svako }e saznati {ta je pripremio, a {ta je propustio

6.

O ~ovje~e, za{to da te obmanjuje to {to je Gospodar tvoj plemenit,

7.

koji te je stvorio –pa u~inio da si skladan i da si uspravan –

8.

i kakav je htio lik ti dao?

9.

A ne valja tako! Vi u Sudnji dan ne vjerujete,

10.

a nad vama bdiju ~uvari,

11.

kod Nas cijenjeni pisari,

12.

koji znaju ono {to radite.

13.

^estiti }e sigurno u d`ennet,

14.

a gre{nici sigurno u d`ehennem,

15.

na Su dnjem danu u njemu }e gorjeti

16.

i vi{e iz njega ne}e izvedeni biti.

17.

A zna{ li ti {ta je Sudnji dan

18.

i jo{ jednom: zna{ li ti {ta je Sudnji dan?

19.

dan kada niko nikome ne}e mo}i nimalo pomo}i, toga dana }e vlast jedino Allah imati.