81. At-Takwîr

1.

Kada sunce sjaj izgubi,

2.

i kada zvijezde popadaju,

3.

i kada se planine pokrenu,

4.

i kada steone kamile bez pastira ostanu,

5.

i kada se divlje `ivotinje saberu,

6.

i kada se mora vatrom napune,

7.

i kada se du{e sa tijelima spare,

8.

i kada `iva sahranjena djevoj~ica bude upitana

9.

zbog kakve krivice je umorena,

10.

i kada se listovi razdijele,

11.

i kada se nebo ukloni,

12.

i kada se d`ehennem raspali,

13.

i kada se d`ennet pribli`i

14.

svako }e saznati ono {to je pripremio,

15.

I kunem se zvijezdama koje se skrivaju,

16.

koje se kre}u i iz vida gube,

17.

i no}i kad ona veo di`e,

18.

i zorom kada di{e, –

19.

Kur’an je, zaista, kazivanje Izaslanika plemenitog,

20.

mo}nog, od Gospodara svemira cijenjenog,

21.

kome se drugi pot~injavaju, tamo pouzdanog!

22.

A drug va{ nije lud:

23.

on ga je na obzorju jasnom vidio

24.

i, kada je u pitanju Objava, on nije {krt

25.

i Kuran nije prokletog {ejtana govor,

26.

pa kuda onda idete?!

27.

Kur’an je samo pouka svjetovima,

28.

onome od vas koji ho}e da je na pravom putu,

29.

a vi ne mo`ete ni{ta htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, ne}e!