79. An-Nazi’ât

1.

Tako Mi onih koji ~upaju grubo,

2.

i onih koji vade blago,

3.

i onih koji plove brzo

4.

pa nare|enja izvr{avaju `urno

5.

i sre|uju ono {to nije sre|eno…

6.

na Dan kada se Zemlja potresom zatrese,

7.

za kojim }e slijediti slijede}i, –

8.

srca toga dana bi}e uznemirena,

9.

a pogledi njihovi oboreni.

10.

Ovi pitaju: “Zar }emo, zaista, biti opet ono {to smo sada?

11.

Zar kad truhle kosti postanemo?”

12.

i jo{ ka`u: “E tada bismo mi bili izgubljeni!”

13.

A bi}e to samo povik jedan,

14.

i evo njih – na Zemlji.

15.

Da li je do tebe doprla vijest o Musau,

16.

kad ga je Gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovnuo,

17.

“Idi faraonu, on se osilio,

18.

i reci: ,Da li bi ti da se o~isti{,

19.

da te o Gospodaru tvome pou~Im, pa da Ga se boji{?”

20.

I onda mu je najve}e ~udo pokazao,

21.

ali je on porekao i nije poslu{ao,

22.

ve} se okrenuo i potrudio

23.

i sabrao i povikao:

24.

“Ja sam gospodar va{ najve}i!” – on je rekao,

25.

i Allah ga je i za ove i za one prija{nje rije~i kaznio.

26.

To je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao.

27.

A {ta je te`e: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao,

28.

svod njegov visko digao i usavr{io,

29.

no}i njegove mra~nim, a dane svjetlim u~inio.

30.

Poslije toga je Zemlju poravnao,

31.

iz nje je vodu i pa{njake izveo,

32.

i planine nepomi~nim u~inio –

33.

na u`ivanje vama i stoci va{oj.

34.

A kada do|e nevolja najve}a,

35.

Dan kada se ~ovjek bude sje}ao onoga {to je radio

36.

i kada se d`ehennem svakome ko vidi bude ukazao,

37.

onda }e onome koji je obijestan bio

38.

i `ivot na ovom svijetu vi{e volio

39.

d`ehennem prebivali{te postati sigurno.

40.

A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i du{u od prohtjeva uzdr`ao

41.

d`ennet }e boravi{te biti sigurno.

42.

Pitaju te o Smaku svijeta: “Kada }e se dogoditi?”

43.

Ti ne zna{, pa kako da o njemu zbori{,

44.

o njemu samo Gospodar tvoj zna.

45.

Tvoja opomena }e koristiti samo onome koji ga se bude bojao,

46.

a njima }e se u~initi, onoga Dana kada ga do`ive, da su samo jedno ve~e ili jedno jutro njezino ostali.