78. An-Naba’

1.

O ~emu oni jedne druge pitaju?

2.

O vijesti velikoj,

3.

o kojoj oni razli~ita mi{ljenja imaju.

4.

To nije dobro, oni }e saznati sigurno!

5.

I jo{ jednom, to nije dobro, oni }e saznati sigurno!

6.

Zar Zemlju posteljom nismo u~inili,

7.

i planine stubovima,

8.

i vas kao parove stvorili,

9.

i san va{ po~inikom u~inili,

10.

i no} pokriva~em dali,

11.

i dan za privre|ivanje odredili,

12.

i iznad vas sedam silnih sazidali,

13.

i svetiljku plamte}u postavili?

14.

Mi iz oblaka vodu obilno spu{tamo

15.

i ~inimo da uz njenu pomo} raste `ito i bilje,

16.

i ba{}e guste.

17.

Dan sudnji je, zaista, ve} odre|en,

18.

Dan kada }e se u rog puhnuti, pa }ete vi, sve skupina po skupina, dolaziti,

19.

i nebo }e se otvoriti i mnogo kapija imati,

20.

i planine }e se zdrobiti i privi|enje }e biti.

21.

D`ehennem }e zasjeda postati,

22.

nasilnicima mjesto povratka

23.

u kome }e zauvijek ostati:

24.

u njemu svje`ine ne}e osjetiti, ni pi}a okusiti,

25.

osim vrele vode i kapljevine,

26.

kazne prikladne.

27.

Oni nisu o~ekivali da }e ra~un polagati

28.

i dokaze Na{e su pretjerano poricali,

29.

a Mi smo sve pobrojali i zapisali

30.

pa trpite, mu~enje }emo vam sve gorim u~initi.

31.

A onima koji su se Allaha bojali `elje }e se ostvariti:

32.

ba{}e i vinogradi,

33.

i djevojke mlade, godina istih,

34.

i pehari puni.

35.

Tamo prazne besjede i neistinu ne}e slu{ati,

36.

Gospodar tvoj }e ih darom obilnim nagraditi,

37.

Gospodar nebesa i Zemlje i onoga {to je izme|u njih, Milostivi, kome ne}e smjeti niko prvi rije~ prozboriti

38.

na Dan kada D`ibril i meleki budu u redove poredani, kada }e samo onaj kome Milostivi dozvoli govoriti, a istinu }e re}i.

39.

To je neizbje`an Dan, pa ko ho}e, Gospodaru svome }e, kao uto~i{tu, po}i.

40.

Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na Dan u kome }e ~ovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti: “Da sam, bogdo, zemlja ostao!”