76. Al-Insân or Ad-Dahr

1.

Zar je to davno bilo kad ~ovjek nije bio pomena vrijedan?

2.

Mi ~ovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na ku{nju stavili i ~inimo da on ~uje i vidi;

3.

Mi mu na pravi put ukazujemo, a njegovo je da li }e zahvalan ili nezahvalan biti;

4.

Mi smo za nevjernike okove i sind`ire i oganj razbuktali pripremili.

5.

^estiti }e iz pehara piti komforom za~injeno pi}e

6.

sa izvora iz kojeg }e samo Allahovi {ti}enici piti, i koji }e kuda ho}e bez muke razvoditi.

7.

Oni su zavjet ispunjavali pla{e}i se Dana ~ija }e kob svuda prisutna biti,

8.

i hranu su davali – mada su je i sami `eljeli – siromahu i siro~etu i su`nju.

9.

“Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tra`imo!

10.

mi se Gospodara na{eg bojimo, onog Dana kada }e lica smrknuta i namrgo|ena biti.”

11.

I njih }e Allah strahote toga Dana sa~uvati i bla`enstvo i radost im darovati

12.

i d`ennetom i svilom ih za ono {to su trpjeli nagraditi:

13.

naslonjeni na divanima, oni u njemu ni mraz ni `egu ne}e osjetiti,

14.

i blizu }e im hladovina njegova biti, a plodovi njegovi }e im na dohvat ruke stajati.

15.

Slu`i}e ih iz srebrenih posuda i ~a{a prozirnih,

16.

prozirnih, od srebra, ~iju }e veli~inu prema `eljama njihovim odrediti.

17.

U njemu }e iz ~a{e pi}e inbirom za~injeno piti

18.

sa izvora u d`ennetu, koji }e se Selsebil zvati.

19.

Slu`i}e ih vje~no mlada posluga, – da ih vidi{, pomislio bi da su biser prosuti.

20.

I kud god pogleda{, vidje}e{ udobnost i carstvo prostrano.

21.

Na njima }e biti odijela od tanke zelene svile, i od te{ke svile, naki}eni narukvicama od srebra, i da}e im Gospodar njihov da piju ~isto pi}e.

22.

“To vam je nagrada; va{ trud je dostojan blagodarnosti!”

23.

Od vremena do vremena Mi objavljujemo Kur’an tebi,

24.

zato izdr`i do odluke Gospodara tvoga, i ne slu{aj ni gre{nika ni nevjernika njihova!

25.

I spominji ime Gospodara svoga ujutro i predve~e,

26.

i u jednom dijelu no}i radi njega molitvu obavljaj, i dugo ga no}u hvali?

27.

A ovi, oni `ivot na ovom svijetu vole doista, a ni{ta ih se ne ti~e dan tegobni koji ih ~eka.

28.

Mi ih stvaramo i zglobove im vezujemo, a ako htjednemo, zamjeni}emo ih njima sli~nim.

29.

Ovo je pouka, pa ko ho}e dr`a}e se puta koji Gospodaru njegovu vodi, –

30.

a vi }ete htjeti samo ono {to Allah ho}e Allah, uistinu, sve zna i mudar je,

31.

On koga ho}e uvodi u milost Svoju, a nevjernicima je pripremio te{ku patnju.