75. Al-Qiyâmah

1.

Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi

2.

i kunem se du{om koja sebe kori.

3.

Zar ~ovjek misli da kosti njegove ne}emo sakupiti?

4.

Ho}emo, Mi mo`emo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo.

5.

Ali, ~ovjek ho}e dok je `iv da grije{i

6.

pa pita: “Kada }e Smak svijeta biti?”

7.

Kad se pogled od straha uko~i

8.

i Mjesec pomra~i

9.

i Sunce i Mjesec spoje

10.

tog dana ~ovjek }e povikati: “Kuda da se bje`i?”

11.

Nikuda! Uto~i{ta nema.

12.

Toga dana bi}e Gospodaru tvome prepu{ten,

13.

toga dana ~ovjek }e o onome {to je pripremio, a {to propustio obavije{ten biti,

14.

sam ~ovjek }e protiv sebe svjedo~iti,

15.

uzalud }e mu biti {to }e opravdanja svoja iznositi.

16.

Ne izgovaraj Kur’an jezikom svojim da bi ga {to prije zapamtio,

17.

Mi smo du`ni da ga saberemo da bi ga ti ~itao.

18.

A kada ga ~itamo, ti prati ~itanje njegovo,

19.

a poslije, Mi smo du`ni da ga objasnimo.

20.

Uistinu! vi ovaj prolazni svijet volite,

21.

a o onom drugom brigu ne vodite.

22.

Toga dana }e neka lica blistava biti,

23.

u Gospodara svoga }e gledati;

24.

toga dana }e neka lica smrknuta biti,

25.

te{ku nevolju }e o~ekivati.

26.

Pazi! Kada du{a dopre do klju~nih kosti,

27.

i vikne se; “Ima li vidara?”

28.

i on se uvjeri da je to ~as rastanka

29.

i noga se uz nogu savije,

30.

toga dana }e Gospodaru tvome priveden biti:

31.

“Nije vjerovao nije molitvu obavljao,

32.

nego je poricao i le|a okretao,

33.

a onda svojima bahato odlazio.”

34.

Te{ko tebi! Te{ko tebi!

35.

i jo{ jednom: Te{ko tebi! Te{ko tebi!

36.

Zar ~ovjek misli da }e sam sebi prepu{ten biti, da ne}e odgovarati?

37.

Zar nije bio kap sjemena koja se ubaci,

38.

zatim ugru{ak kome On onda razmjer odredi i skladnim mu lik u~ini,

39.

i od njega onda dvije vrste, mu{karca i `enu, stvori,

40.

i zar Taj nije kadar da mrtve o`ivi?