74. Al-Muddaththir

1.

O ti, pokriveni!

2.

Ustani i opominji!

3.

I Gospodara svoga veli~aj!

4.

I haljine svoje o~isti!

5.

I kumira se kloni!

6.

I ne prigovaraj dr`e}i da je mnogo!

7.

I radi Gospodara svoga trpi!

8.

A kada se u rog puhne –

9.

bi}e to naporan dan

10.

nevjernicima, ne}e biti lagan.

11.

Meni ostavi onoga koga sam ja izuzetkom u~inio

12.

i bogatstvo mu ogromno dao

13.

i sinove koji su s njim

14.

i ~ast i ugled mu pru`io –

15.

i jo{ `udi da uve}am!

16.

Nikako! On, doista, prkosi ajetima na{im, –

17.

a naprti}u Ja njemu te{ko}e,

18.

jer je smi{ljao i ra~unao, –

19.

i, proklet bio, kako je prora~unao!

20.

i jo{ jednom, proklet bio, kako je prora~unao! –

21.

Zatim je pogledao

22.

pa se onda smrknuo i namr{tio

23.

i potom se okrenuo i uzoholio,

24.

i rekao:”Ovo nije ni{ta drugo do vrad`bina koja se naslje|uje,

25.

ovo su samo ~ovjekove rije~i!”

26.

U Sekar }u Ja njega baciti –

27.

a zna{ li ti {ta je Sekar?

28.

Ni{ta on ne}e po{tedjeti,

29.

ko`e }e crnim u~initi,

30.

nad njim su devetnaestorica, –

31.

Mi smo ~uvarima vatre meleke postavili i odredili broj njihov kao isku{enje onima koji ne vjeruju,-da se oni kojima je Knjiga data uvjere, i da se onima koji vjeruju vjerovanje u~vrsti, i da onima kojima je Knjiga data i oni koji su vjernici ne sumnjaju, i da oni ~ija su srca bolesna i oni koji su nevjernici–ka`u:”[ta je Allah htio ovim primjerom?” Tako Allah ostavlja u zabludi onoga koga ho}e, i na pravi put ukazuje onome kome ho}e. A vojske Gospodara tvoga samo On zna. I Sekar je ljudima samo opomena.

32.

I tako Mi Mjeseca,

33.

i no}i kada mine,

34.

i zore kada svane, –

35.

on je, zaista, najve}a nevolja,

36.

ljudima je opomena, –

37.

onome izme|u vas koji `eli da u~ini dobro ili onome koji ne `eli!

38.

Svaki ~ovjek je odgovoran za ono {to je radio,

39.

osim sretnika,

40.

oni }e se u d`ennetskim ba{}ama raspitivati

41.

o nevjernicima:

42.

“[ta vas je u Sekar dovelo?”

43.

“Nismo” – re}i }e – “bili od onih koji su molitvu obavljali

44.

i od onih koji su siromahe hranili,

45.

i u besposlice smo se sa besposlenjacima upu{tali,

46.

i Sudnji dan smo poricali,

47.

sve dok nam smrt nije do{la.”

48.

Njima posredovanje posrednika ne}e biti od koristi.

49.

Pa za{to oni pouku izbjegavaju,

50.

kao da su divlji magarci prepla{eni

51.

koji od onih koji ih progone bje`e.

52.

Da! Svaki ~ovjek bi od njih htio da mu se daju listovi ra{ireni.

53.

Nikada, jer oni se onoga svijeta ne pla{e!

54.

Uistinu! Kuran je pouka,

55.

i ko ho}e, na umu }e ga imati,

56.

a na umu }e ga imati samo ako Allah bude htio, On je jedini dostojan da ga se boje i On jedini pra{ta.