71. Nûh

1.

Mi smo poslali Nuha narodu njegovu: “Opominji narod svoj prije nego {to ga stigne patnja nesnosna!”

2.

“O narode moj,” govorio je on “ja vas otvoreno opominjem:

3.

Allahu se klanjajte i Njega se bojte i meni poslu{ni budite,

4.

On }e vam grijehe va{e oprostiti i u `ivotu vas do odre|enog ~asa ostaviti, a kada Allahov odre|eni ~as do|e zaista se ne}e, neka znate, odgoditi.”

5.

On re~e: “Gospodaru moj, ja sam narod svoj i no}u i danju, doista, pozivao,

6.

ali ga je pozivanje moje jo{ vi{e udaljilo.

7.

I kad god sam ih pozivao da im oprosti{, prste su svoje u u{i stavljali i haljinama svojim se pokrivali bili su uporni i pretjerano oholi.

8.

Zatim, ja sam ih otvoreno pozivao,

9.

a onda sam im javno objavljivao i u povjerenju im {aputao,

10.

i govorio: Tra`ite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo pra{ta;

11.

On }e vam ki{u obilnu slati

12.

i pomo}i }e vas imanjima i sinovima, i da}e vam ba{}e, i rijeke }e vam dati.

13.

[ta vam je, za{to se Allahove sile ne bojite,

14.

a On vas postepeno stvara?!

15.

Zar ne vidite kako je Allah sedam nebesa, jedno iznad drugog, stvorio,

16.

i na njima Mjesec svjetlim dao, a Sunce svjetiljkom u~inio?

17.

Allah vas od zemlje poput bilja stvara,

18.

zatim vas u nju vra}a i iz nje }e vas sigurno izvesti.

19.

Allah vam je Zemlju u~inio ravnom,

20.

da biste po njoj hodili putevima prostranim.

21.

Nuh re~e: “Gospodaru moj, oni mene ne slu{aju i povode se za onima ~ija bogatstva i djeca samo njihovu propast uve}avaju

22.

i spletke velike snuju

23.

i govore: ’Nikako bo`anstva svoja ne ostavljajte, i nikako ni Vedda, ni Suvaa, a ni Jegusa, ni Jeuka, ni Jesra ne napu{tajte!’

24.

a ve} su mnoge u zabludu doveli, pa Ti njima, inad`ijama, samo propast pove}aj!”

25.

I oni su zbog grijehova svojih potopljeni i u vatru }e biti uvedeni i nikoga sebi, osim Allaha, kao pomaga}a ne}e na}i.

26.

I Nuh re~e: “Gospodaru moj, ne ostavi na Zemlji nijednog nevjernika,

27.

jer, ako ih ostavi{, oni }e robove Tvoje u zabludu zavoditi i samo }e gre{nika i nevjernika ra|ati!

28.

Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u dom moj u|e, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast pove}aj!”