70. Al-Ma’ârij

1.

Neko je zatra`io da se kazna izvr{i

2.

nad nevjernicima, – niko ne mo`e sprije~iti

3.

da to Allah, Gospodar nebesa, ne u~ini,

4.

k Njemu se penju meleki i D`ibril u danu koji pedeset hiljada godina traje,

5.

zato ti budi strpljiv ne jadikuju}i,

6.

Oni misle da se dogoditi ne}e,

7.

a Mi znamo da sigurno ho}e,

8.

onoga Dana kada nebo bude kao talog od zejtina,

9.

a brda kao vune {arena,

10.

kada bli`nji ne}e bli`njega ni{ta pitati,

11.

iako }e jedni druge vidjeti. Nevjernik bi jedva do~ekao da se od patnje toga Dana iskupi sinovima svojim,

12.

i `enom svojom, i bratom svojim,

13.

i porodicim svojom koja ga {titi,

14.

i svima ostalima na Zemlji, – samo da se izbavi.

15.

Nikada! Ona }e buktinja sama biti

16.

koja }e udove ~upati,

17.

zva}e onoga ko je glavu okretao i izbjegavao

18.

i zgrtao i skrivao.

19.

^ovjek je, uistinu, stvoren malodu{an:

20.

kada ga nevolja sna|e – bri`an je,

21.

a kada mu je dobro – nepristupa~an je,

22.

osim vjernika,

23.

koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali,

24.

i oni u ~ijim imecima bude odre|en dio

25.

za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi,

26.

i oni koji u onaj svijet budu vjerovali,

27.

i oni koji od kazne Gospodara svoga budu strahovali, –

28.

a od kazne Gospodara svoga niko nije siguran –

29.

i oni koji stidna mjesta svoja budu ~uvali

30.

i `ivjeli jedino sa `enama svojim ili sa onima koje su u vlasni{tvu njihovu – oni, doista, prijekor ne zaslu`uju, –

31.

a oni koji tra`e izvan toga, oni u grijeh upadaju,

32.

i oni koji povjerene im amanete budu ~uvali i obaveza svoja ispunjavali,

33.

i oni koji dug svjedo~enja svoga budu izvr{avali,

34.

i oni koji molitve svoje budu revnosno obavljali –

35.

oni }e u d`ennetskim ba{}ama biti po~a{}eni.

36.

Za{to se nevjernici prema tebi `ure,

37.

zdasna i slijeva, u gomilama?!

38.

kako svaki od njih `udi da u d`ennet u`ivanja u|e?

39.

Nikada! Mi ih stvaramo, od ~ega – oni znaju!

40.

I Ja se kunem Gospodarom istoka i zapada da ih mo`emo

41.

boljim od njih zamijeniti i niko nas u tome ne mo`e sprije~iti.

42.

Zato ih ostavi neka se napri~aju i nazabavljaju dok Dan kojim im se prijeti ne do~ekaju,

43.

Dan u kome }e `urno kao da kumirima hrle iz grobova izi}i,

44.

oborenih pogleda i poni`enjem oprhvani. To }e biti onaj Dan kojim im se stalno prijeti!