68. Al-Qalam

1.

Nun. Tako Mi kalema i onoga {to oni pi{u,

2.

ti nisi, milo{}u Gospodara svoga, lud;

3.

ti }e{ sigurno nagradu neprekidnu dobiti

4.

jer ti si, zaista najljep{e }udi

5.

i ti }e{ vidjeti, a i oni }e vidjeti,

6.

ko je od vas lud.

7.

Gospodar tvoj dobro zna onoga koji je s puta Njegova skrenio i on dobro zna one koji su na pravom putu,

8.

zato ne slu{aj one koji ne}e da vjeruju, –

9.

oni bi jedva do~ekali da ti popusti{, pa bi i oni popustili – ,

10.

i ne slu{aj nijednog krivokletnika, prezrena,

11.

klevetnika, onoga koji tu|e rije~i prenosi,

12.

{krtaca, nasilnika, velikog gre{nika,

13.

surova i, osim toga, u tu|e pleme uljeza, –

14.

samo zato {to je bogat i {to ima mnogo sinova -,

15.

koji govori, kad mu se ajeti Na{i kazuju: “To su samo naroda drevnih pri~e!”

16.

Na nos }emo Mi njemu biljeg utisnuti!

17.

Mi smo ih na ku{nju stavili, kao {to smo vlasnike jedne ba{~e na ku{nju stavili kad su se zakleli da }e je sigurno rano izjutra obrati

18.

a nisu rekli: “Ako Bog da!”

19.

I dok su oni spavali, nju od Gospodara tvoga zadesi nesre}a

20.

i ona osvanu opusto{ena.

21.

A u zoru oni su jedne druge dozivali:

22.

“Poranite u ba{~u svoju ako je mislite obrati!”

23.

I oni krenu{e tiho razgovaraju}i:

24.

“Neka vam danas u nju nikako ni jedan siromah ne ulazi!”

25.

I oni porani{e uvjereni da }e mo}i to provesti,

26.

a kad je ugleda{e, povika{e: “Mi smo zalutali;

27.

ali ne, ne, – svega smo li{eni!”

28.

Ponajbolji izme|u njih re~e: “Nisam li vam ja govoro da je trebalo na Allaha misliti!:

29.

“Hvaljen neka je Gospodar na{!” – , “mi smo, uistinu, nepravedni bili!”

30.

I onda po~e{e jedni druge koriti.

31.

“Te{ko nama!” – govorili su -, “mi smo, zaista, obijesni bili;

32.

Gospodar na{ nam mo`e bolju od nje dati, samo od Gospodara na{eg mi se nadamo naknadi!”

33.

Eto takva je bila kazna, a na onom je svijetu je, nek znaju, kazna jo{ ve}a!

34.

Za one koji se budu bojali Allaha bi}e, zaista, d`enneti u`ivanja u Gospodara njihova, –

35.

zar }emo muslimane sa nevjernicima izjedna~iti?!

36.

[ta vam je, kako rasudjujete?

37.

Imate li vi Knjigu, pa u njoj ~itate

38.

da }ete imati ono {to vi izaberete?

39.

Ili, zar smo vam se zakleli zakletvama koje }e do Sudnjeg dana vrijediti da }ete ono {to vi odredite imati?

40.

Upitaj ih ko je od njih jamac za to.

41.

Ili, imaju li oni druge jamce? Pa neka jamce svoje dovedu, ako govore istinu.

42.

Na Dan kada bude nepodno{ljivo i kada budu pozvani da licem na tle padnu pa ne budu mogli,

43.

oborenih pogleda i sasvim poni`eni bi}e nevjernici, – a bili su pozivani da licem na tle padaju dok su `ivi i zdravi bili

44.

Zato ostavi Mene i one koji ovaj Govor pori~u, Mi }emo ih postepeno odakle se i ne nadaju patnji pribli`avati

45.

i vremena im davati, jer je obmana Moja, zaista, jaka!

46.

Tra`i{ li ti od njih nagradu, pa su nametom optere}eni?

47.

Ili je u njih iskonska knjiga, pa prepisuju?

48.

Ti strpljivo ~ekaj presudu Gospodara svoga i ne budi kao Zunnun koji je u ogor~enju zavapio.

49.

I da ga nije stigla Allahova milost, na pusto mjesto bi izba~en bio i prijekor bi zaslu`io,

50.

ali, Gospodar njegov ga je odabrao i u~inio ga jednim od onih koji su dobri.

51.

Gotovo da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kuran slu{aju, govore}i: “On je, uistinu, luda!”

52.

A Kuran je svijetu cijelom opomena!