67. Al-Mulk

1.

Uzvi{en je Onaj u ~ijoj je ruci vlast On sve mo`e!

2.

Onaj koji je dao smrt i `ivot da bi isku{ao koji od vas }e bolje postupati; – On je Silni, Onaj koji pra{ta -,

3.

Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio ti u onome {to Milostivi stvara ne vidi{ nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidi{ li ikakav nedostatak,

4.

zatim ponovo vi{e puta pogledaj, pogled }e ti se vratiti klonuo i umoran.

5.

Mi smo vama najbli`e nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i u~inili da vatra iz njih poga|a {ejtane, za koje smo patnju u ognju pripremili.

6.

A za one koji ne vjeruju u Gospodara svoga kazna je d`ehennem, u`asno je ono boravi{te!

7.

Kad budu u nj. ba~eni, pucketanje njegovo }e ~uti, i on }e klju~ati,

8.

gotovo da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u nj baci, stra~ari u njemu }e je upitati: “Zar nije niko dolazio da vas opominje?”

9.

“Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao”- odgovori}e – ,”a mi smo poricali i govorili: Allah nije objavio ni{ta, vi ste u velikoj zabludi!”

10.

I re}i }e: “Da smo slu{ali ili razmi{ljali, ne bismo me|u stanovnicima d`ehennema bili!”

11.

I oni }e priznati da su bili navjernici – pa, stanovnici d`ehennama ognjenog daleko bili!”

12.

Onima koji se Gospodara svoga boje i kad ih niko ne vidi – oprost i nagrada velika!

13.

Govorili vi tiho ili glasno – pa, On sigurno zna sva~ije misli!

14.

A kako i nebi znao Onaj koji stvara, Onaj koji sve potanko zna, koji je o svemu obavije{ten.

15.

On vam je Zemlju pogodnom u~inio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim {to On daje, Njemu }ete poslije o`ivljenja odgovarati.

16.

Jeste li sigurni da Onaj koji nebesima vlada ne}e u zemlju utjerati, kad se ona po~ne iznenada tresti?

17.

Ili, jeste li sigurni da Onaj koji nebesima vlada na vas ne}e vjetar s kamenjem poslati? Tada biste saznali kakva je prijetnja Moja

18.

A poricali su i oni prije njih, pa kakva je samo bila kazna Moja!

19.

Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako ra{irenih krila lete, a i skupljaju ih? Smo ih Milostivi dr`i; On zaista, sve dobro vidi.

20.

Ili ko je taj koji }e biti vojska va{a i vama pomo}i, osim Milostivog? – Nevjernici su samo obmanuti.

21.

Ili, ko je taj koji }e vas nahraniti, ako On hranu Svoju uskrati? – Ali, oni su uporni u bahatosti i u bje`anju od istine.

22.

Da li je na ispravnijem putu onaj koji se idu}i spoti~e ili onaj koji pravim putem uspravno ide?

23.

Reci:”On sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a vi se malo zahvaljujete!”

24.

Reci:”On vas je po Zemlji razasuo i pred Njim }ete se sakupiti.”

25.

A oni govore:”Kad }e ve} jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?!”

26.

Reci:”Sam Allah zna! A ja sam du`an samo da javno opominjem.”

27.

Kad je izbliza ugledaju, jad }e prekriti lica onih koji nisu vjerovali i bi}e re~eno :”Evo ovo je ono {to ste po`urivali!”

28.

Reci:”Ka`ite vi meni: ako Allah po{alje smrt meni i onima koji su sa mnom, ili ako nam se smiluje, ko }e nevjernike od neizdr`ljive patnje za{titi?”

29.

Reci:”On je Milostivi, u Njega vjerujemo i na Njega se oslanjamo, a vi }ete sigurno saznati ko je u o~itoj zabludi.”

30.

Reci:”[ta mislite, ako vam vode presu{e ko }e vam teku}u vodu dati?”