66. At-Tahrîm

1.

O Vjerovjesni~e, za{to sebi uskra}uje{ ono {to ti je Allah dozvolio u nastojanju da `ene svoje zadovolji{? A Allah pra{ta i Samilostan je.

2.

Allah vam je propisao kako da svoje zakletve iskupite; Allah je va{ Gospodar; On sve zna i Mudar je.

3.

Kada je Vjerovjesnik jednoj od svojih `ena jednu tajnu povjerio pa je ona odala, – a Allah je to njemu otkrio -, on joj je bio jedan dio kazao, a ostalo pre{utio. I kad je on s tim nju upoznao, ona je upitala: “A ko ti je to kazao?” on je rekao: “Kazao mi je Onaj koji sva zna i kome nije skriveno ni{ta.”

4.

Ako vas dvije u~inite pokajanje Allahu, pa vi ste bile u~inile ono zbog ~ega je trebalo da se pokajete. A ako se protiv njega udru`ite, pa Allah je za{titnik njegov, i D`ibril, i ~estiti vjernici; najposlije, i svi meleki }e mu na pomo}i biti.

5.

Ako vas on pusti, Gospodar njegov }e mu dati umjesto vas boljih `ena od vas; odanih Allahu, vjernica, poslu{nih Allahu, pokajnica, koje se Allaha boje, koje poste, udovica i djevojaka.

6.

O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje ~uvajte od vatre ~ije }e gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj }e se meleki strogi i sna`ni brinuti, koji se onome {to im Allah zapovjedi ne}e opirati, i koji }e ono {to im se naredi izvr{iti.

7.

O vi koji niste vjerovali, danas se ne pravdajte, ka`njavate se samo za to za ono {to ste zaslu`ili.

8.

O vi koji vjerujete, u~inite pokajanje Allahu iskreno, da bi Gospodar va{ preko ru`nih postupaka va{ih pre{ao i da bi vas u d`ennetske ba{~e, kroz koje }e rijeke te}i, uveo, na Dan u kojem Allah ne}e osramotiti Vjerovjesnika i one koji su zajedno sa njim vjerovali; svjetlo njihovo }e i}i ispred njih i njihove desne strane. “Gospodaru na{“, – govori}e oni – “u~ini potpunim svjetlo na{e i oprosti nam jer Ti, doista, sve mo`e{.”

9.

O Vjerovjesni~e, bori se protiv nevjernika i licemjera i budi strog prema njima! Njihovo prebivali{te bi}e d`ehennem, a u`asno je to boravi{te!

10.

Allah navodi kao pouku onima koji ne vjeruju `enu Nuhovu i `enu Lutovu: bile su udate za dva ~estita roba Na{a, ali su prema njima licemjerne bile i njih dvojica im ne}e ni{ta mo}i kod Allaha pomo}i, i re}i }e se: “Ulazite vas dvije u vatru, sa onima koji ulaze!”

11.

A onima koji vjeruju Allah kao pouku navodi `enu faraonovu, kad je rekla: “Gospodaru moj, sagradi mi kod Sebe ku}u u d`ennetu i spasi me od faraona i mu~nja njegova, i izbavi me od naroda nepravednog!”

12.

Merjemu, k}er Imranovu, koja je nevinost svoju sa~uvala, a Mi smo udahnuli u nju `ivot i ona je u rije~i Gospodara svoga i knjige Njegove vjerovala i od onih koji provode vrijeme u molitvi bila.