65. At-Talâq

1.

O vjerovjesni~e, kada htjednete `ene da pustite, vi ih u vrijeme kada su ~iste pustite, a onda vrijeme koje treba da pro|e brojte i Allaha, Gospodara svoga, bojte se. Ne tjerajte ih iz stanova njihovih, – a ni one neka ne izlaze -, osim ako o~ito sramno djelo u~ine. To su Allahovi propisi. Onaj koji Allahove propise kr{i – sam sebi nepravdu ~ini. Ti ne zna{, Allah mo`e poslije toga priliku pru`iti.

2.

I dok traje vrijeme odre|eno za ~ekanje, vi ih ili na lijep na~in zadr`ite ili se velikodu{no od njih kona~no rastavite i kao svjedoke dvojicu va{ih pravednih ljudi uzmite, i svjedo~enje Allaha radi obavite! To je savjet za onoga koji u Allah i u onaj svijet vjeruje, – a onome koji se Allaha boji, On }e izlaz na}i.

3.

i opskrbi}e ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah }e, zaista, ispuniti ono {to je odlu~io; Allah je svemu ve} rok odredio.

4.

A one `ene va{e koje su nadu u mjese~no pranje izgubile i one koje ga nisu ni dobile, one treba da ~ekaju tri mjeseca, ako niste znali. Trudne `ene ~ekaju sve dok ne rode. – A onome ko se Allah boji, On }e sve {to mu treba u~initi dostupnim.

5.

To su, eto, Allahovi propisi, koje vam On objavljuje. A onome ko se bude Allaha bojao – On }e preko ru`nih postupaka njegovih pre}i i jo{ mu veliku nagradu dati.

6.

Njih ostavite da stanuju tamo gdje i vi stanujete, prema svojim mogu}nostima, i ne ~inite im te{ko}e zato da biste ih stijesnili. Ako su trudne, daj te im izdr`avanje sve dok se ne porode, a ako vam djecu doje, onda im dajte zaslu`enu nagradu sporazumjev{i se me|usobno na lijep na~in. A ako nastanu razmirice, neka mu onda druga doji dijete.

7.

Neka imu}an prema bogatstvu svome tro{i, a onaj koji je u oskudici – prema tome koliko mu je Allah dao, jer Allah nikoga ne zadu`uje vi{e nego {to mu je dao; Allah }e, sigurno, poslije tegobe, slast dati.

8.

A koliko se sela i gradova oglu{ilo o nare|enje Gospodara njihova i poslanika Njegovih; Mi }emo od njih zatra`iti da nam potanko ra~un polo`e i u`asnom kaznom }emo ih kazniti;

9.

oni }e pogubnost postupaka svojih iskusiti i propast }e njihov kraj biti.

10.

Allah je za njih neizdr`ljivu patnju pripremio, zato se bojte Allaha. o vi koji ste razumom obdareni, vi koji vjerujete! Allah vam je ve} poslao slavu.

11.

Poslanika, koji vam Allahove ajete jasne kazuje, da bi iz tmina na svjetlo izveo one koji vjeruju i dobra djela ~ine. A onoga koji bude u Allaha vjerovao i dobro ~inio – uve{}e u d`ennetske ba{~e, kroz koje }e rijeke te}i, i vje~no i zauvijek }e u njima ostati, divnu }e mu opskrbu Allah davati.

12.

Allah je sedam nebesa i isto toliko zemalja stvorio; Njegovo nare|enje na sve se njih odnosi, a nek znate da je Allah kadar sve i da Allah znanjem Svojim sve obuhvata!