56. Al-Wâqi’ah

1.

Kada se Doga|aj dogodi, –

2.

doga|anje njegovo niko ne}e poricati -,

3.

neke }e poniziti, a neke uzvisiti;

4.

kad se Zemlja jako potrese

5.

i brda se u komadi}e zdrobe,

6.

i postanu pra{ina razasuta,

7.

vas }e tri vrste biti:

8.

oni sre}ni – ko su sre}ni?!

9.

i oni nesre}ni – ko su nesre}ni?!

10.

i oni prvi – uvijek prvi!

11.

Oni }e Allahu bliski biti

12.

u d`ennetskim ba{~ama naslada, –

13.

bi}e ih mnogo od naroda drevnih,

14.

a malo od kasnijih -,

15.

na divanima izvezenim,

16.

jedni preme drugima na njima }e naslonjeni biti;

17.

slu`i}e ih vje~no mladi mladi}i,

18.

sa ~a{ama i ibricima i peharom punim pi}a iz izvora teku}eg–

19.

od koga ih glava ne}e boljeti i zbog kojeg ne}e pamet izgubiti –

20.

i vo}em koji }e sami birati,

21.

i mesom pti~ijim kakvo budu `eljeli.

22.

U njima }e biti i hurije o~iju krupnih,

23.

sli~ne biseru u {koljkama skrivenom, –

24.

kao nagrada za ono {to su ~inili.

25.

U njima ne}e slu{ati prazne besjede ni govor gre{ni,

26.

nego samo rije~i: “Mir, mir!’

27.

A oni sre}ni – ko su sre}ni?!

28.

bi}e me|u lotosovim drve}em bez bodlji,

29.

i me|u bananama plodovima nanizanim

30.

i u hladovini prostranoj,

31.

pored vode teku}e

32.

i usred vo}a svakovrsnog

33.

kojeg }e uvijek imati i koje ne}e zabranjeno biti,

34.

i na posteljama uzdignutim.

35.

Stvaranjem novim Mi }emo hurije stvoriti

36.

i djevicama ih u~initi

37.

milim mu`evima njihovim, i godima istih

38.

za one sre}ne; –

39.

bi}e ih mnogo od naroda drevnih,

40.

a mnogo i od kasnijih.

41.

A oni nesre}ni – ko su nesre}ni?!

42.

Oni }e biti u vatri u`arenoj i vodi klju~aloj

43.

i u sjeni dima ~a|avog,

44.

u kojoj ne}e biti svje`ine ni ikakve dobrine.

45.

Oni su prije toga rasko{nim `ivotom `ivjeli

46.

i uporno te{ke grijehe ~inili

47.

i govorili; “Zar kada umremo i zemlje i kosti postanemo – zar }emo zbilja biti o`ivljeni,

48.

zar i drevni na{i preci?”

49.

Reci: “I drevni i kasniji,

50.

u odre|eno vrijeme, jednog odre|enog dana bi}e sakupljeni,

51.

i tada }ete vi, o zabludjeli, koji pori~ete o`ivljenje,

52.

sigurno s drveta zakkum jesti,

53.

i njime }ete trbuhe puniti,

54.

pa zatim na to klju~alu vodu piti,

55.

poput kamila koje ne mogu `e| ugasiti;

56.

to }e na onom svijetu biti go{}enje njihovo!

57.

Mi vas stvaramo – pa za{to ne povjerujete?

58.

Ka`ite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete

59.

vi oblik dajete ili Mi to ~inimo?

60.

Mi odre|ujemo kada }e ko od vas umrijeti, i niko nas ne mo`e sprije~iti

61.

da likove va{e izmjenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo.

62.

Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa za{to se ne urazumite?

63.

Ka`ite vi Meni: {ta biva sa onim {to posijete?

64.

Da li mu vi dajete snagu da ni~e, ili to Mi ~inimo?

65.

Ako ho}emo mo`emo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali;

66.

“Mi smo, doista, o{te}eni,

67.

~ak smo svega li{eni!”

68.

Ka`ite vi Meni: vodu koju pijete –

69.

da li je vi ili Mi iz oblaka spu{tamo?

70.

Ako `elimo, mo`emo da je slanom u~Inimo – pa za{to niste zahvalni?

71.

Ka`ite vi Meni: vatru koju palite –

72.

da li drvo za nju vi ili Mi stvaramo?

73.

Mi ~inimo da ona podsje}a i da bude korisna onima koji kona~e;

74.

zato hvali Gospodara svoga Veli~anstvenog!

75.

I kunem se ~asom kad se zvijezde gube, –

76.

a to je, da znate, zakletva velika -,

77.

on je, zaista, Kur’an plemeniti

78.

u Knjizi bri`ljivo ~uvanoj –

79.

dodirnuti ga smiju samo oni koji su ~isti -,

80.

on je Objava od Gospodara svjetova.

81.

Pa, kako ovaj govor omalova`avate

82.

i umjesto zahvalnosti {to vam je hrana darovana – vi u njega ne vjerujete?

83.

a za{to vi kad du{a do gu{e dopre,

84.

i kad vi budete tada gledali, –

85.

a Mi smo mu bli`i od vas, ali vi ne vidite -,

86.

za{to je onda kad niste u tu|oj vlasti

87.

ne povratite, ako istinu govorite?

88.

I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski –

89.

udobnost i opskrba lijepa i d`ennetska blagodati njemu!

90.

A ako bude jedan od onih koji su sre}ni, –

91.

pa, pozdrav tebi od onih koji su sre}ni!

92.

A ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi ostali,

93.

pa, klju~alom vodom bi}e ugo{}en

94.

i u ognju pr`enjem.

95.

Sama je istina, zbilja, sve ovo, –

96.

zato hvali ime Gospodara svoga Veli~anstvenog!