55. Ar-Rahmân

1.

Milostiv

2.

pou~ava Kuranu,

3.

stvara ~ovjeka,

4.

u~i ga govoru,

5.

Sunce i Mjesec utvr|enim putanjama plove,

6.

i trava i drve}e se pokorava,

7.

a nebo je digao. I postavio je terazije

8.

da ne prelazite granice u mjerenju –

9.

i pravo mjerite i na teraziji ne zakidajte!

10.

A Zemlju je za stvorenja razastro,

11.

na njoj ima vo}a i palmi sa plodom u ~a{kama

12.

i `ita sa li{}em i miomirisna cvije}a, –

13.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete!

14.

On je ~ovjeka od sasu{ene ilova~e, kao {to je grn~arija, stvorio

15.

a d`inna od plamene vatre –

16.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?! –

17.

Gospodara dva istoka i dva zapada –

18.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

19.

Pustio je dva mora da se dodiruju,

20.

izme|u njih je pregrada i oni se ne mije{aju –

21.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

22.

Iz njih se vadi biser i merd`an –

23.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

24.

Njegove su i la|e koje se kao brda visoko po moru uzdi`u, –

25.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

26.

Sve {to je na Zemlji prolazno je,

27.

ostaje samo Gospodar tvoj, Veli~anstveni i Plemeniti, –

28.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

29.

Njemu se mole oni koji su na nebesima i na Zemlji; svakog ~asa On se zanima ne~im, –

30.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

31.

Polaga}ete Mi ra~un, o ljudi i d`innovi, –

32.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

33.

O dru`ine d`innova i ljudi, ako mo`ete da preko granica nebesa i Zemlje prodrete, prodrite, mo}i }ete prodrijeti jedino uz veliku mo}! –

34.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

35.

Na vas }e se ognjen plamen i rastopljeni mjed prolivati, i vi se ne}ete mo}i odbraniti, –

36.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

37.

A kad se nebo razdvoji i kao ucvrkan zejtin rumeno postane, –

38.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?! –

39.

tog Dana ljudi i d`innovi za grijehe svoje ne}e biti pitani,

40.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

41.

a grije{nici }e se po biljezima svojim poznati, pa }e za kike i noge {~epani biti, –

42.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

43.

“Evo, to je d`ehennem koji su gre{nici poricali!”

44.

i izme|u vatre i klju~ale vode oni }e kru`iti, –

45.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

46.

A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao, bi}e dva perivoja, –

47.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

48.

puna stabala granatih, –

49.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

50.

u kojima }e biti dva izvora koja }e te}i, –

51.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?! –

52.

u njima }e od svakog vo}a po dvije vrste biti, –

53.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

54.

Naslonjeni na posteljama ~ije }e postave od kadife biti, a plodovi u oba perivoja nadohvat ruke }e stajati, –

55.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

56.

U njima }e biti one koje preda se gledaju, one koje, prije njih, ni ~ovjek ni d`inn nije dodirnuo, –

57.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

58.

bi}e kao rubin i biser, –

59.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

60.

zar nagrada za dobro u~injeno djelo mo`e biti ne{to drugo do dobro?! –

61.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

62.

Osim ta dva, bi}e jo{ dvaneznatnija perivoja, –

63.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

64.

modrozelena, –

65.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

66.

sa izvorima koji prskaju, u svakom, –

67.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

68.

u njima }e biti vo}a i palmi i {ipaka, –

69.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

70.

u njima }e biti ljepotica naravi divnih, –

71.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

72.

hurija u {atorima skrivenih, –

73.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

74.

koje prije njih ni ~ovjek ni d`inn nije dodirnuo, –

75.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

76.

Oni }e biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena }ilimima ~arobnim i prekrasnim, –

77.

pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

78.

Neka je uzvi{eno ime Gospodara tvoga, Veli~anstvenog i Plemenitog!