53. An-Najm

1.

Tako mi zvijezde kad zalazi,

2.

va{ drug nije s pravog puta skrenuo i nije zalutao!

3.

On ne govori po hiru svome

4.

to je samo Objava koja mu se obznanjuje,

5.

u~i a jedan ogromne snage,

6.

razoriti, koji se pojavio u liku svome

7.

na obzorju najvi{em,

8.

zatim se pribli`io, pa nadnio

9.

blizu koliko dva luka ili bli`e

10.

i objavio robu Njegovu ono {to je objavio,

11.

srce nije poreklo ono {to je vidio,

12.

pa za{to se prepirete s njim o onom {to je vidio?

13.

On ga je i drugi put vidio,

14.

kod Sidretu-l muntehaa

15.

kod kojeg je d`ennetsko prebivali{te,

16.

kad je Sidru pokrivalo ono {to je pokrivalo

17.

pogled mu nije skrenuo, nije prekora~io,

18.

vidio je najveli~anstvenija znamenja svoga Gospodara.

19.

[ta ka`ete o Latu i Uzzau

20.

i Menatu, tre}oj najmanje cijenjenoj?

21.

Zar su za vas sinovi, a za Njega k}eri?!

22.

To bi tada bila podjela nepravedna.

23.

To su samo imena koja ste im vi i preci va{i nadjenuli, Allah o njima nikakav dokaz nije poslao; oni se povode samo za predpostavkama i onim za ~im du{e `ude, a ve} im dolazi od Gospodara njihova prava uputa.

24.

Ne mo`e ~ovjek da ostvari sve {to po`eli,

25.

Allahu pripada i ovaj i onaj svijet!

26.

A koliko na nebesima ima meleka ~ije posredovanje nikome ne}e biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On ho}e i u korist onoga kojim je zadovoljan.

27.

Oni koji ne vjeruju u onaj svijet nazivaju meleke imenima `enskim,

28.

a o tome ni{ta ne znaju, slijede samo predpostavke, a predpostavka istini ba{ nimalo ne koristi.

29.

Zato se ti okani onoga koji Kur’an izbjegava i koji samo `ivot na ovom svijetu `eli, –

30.

to je vrhunac njihova znanja -, Gospodar tvoj dobro zna one koji su skrenuli s Njegova puta i On dobro zna one koji su na pravom putu.

31.

Allahovo je sve {to je na nebesima i {to je na Zemlji da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljep{om nagradom nagradio one koji ~ine dobro,

32.

one koji se klone velikih grijehova i naro~ito razvrata, a one bezazlene On }e oprostiti jer Gospodar tvoj, zaista, mnogo pra{ta, – On dobro zna sve o vama, otkad vas je stvorio od zemlje i otkad ste bili zameci u utrobama majki va{ih; zato se ne hvali{ite bezgre{no{}u svojom On dobro zna onoga koji se grijeha kloni.

33.

Reci ti Meni o onome koji istinu izbjegava

34.

i malo udjeljuje, i posve prestane udjeljivati,

35.

zna li on ono {to je skriveno, pa vidi?

36.

Zar on nije obavije{ten o onome {ta se nalazi u listovima Musaovim

37.

i Ibrahimovim: – koji je obaveze potpuno ispunjavao

38.

da nijedan gre{nik tu|e grijehe ne}e nositi,

39.

i da je ~ovjekovo samo ono {to sam uradi,

40.

i da }e se trud njegov sigurno iskazati,

41.

i da }e prema njemu u potpunosti nagra|en ili ka`njen biti,

42.

i da }e se Gospodaru tvome ponovo vratiti,

43.

i da On na smijeh i na pla~ navodi,

44.

i da On usmr}uje i o`ivljava

45.

i da On par, mu{ko i `ensko, stvara

46.

od kapi sjemena kad se izbaci;

47.

i da }e ih On ponovo o`ivjeti,

48.

i da On daje bogatstvo i mo} da sti~u,

49.

i da je On Sirijusa Gospodar,

50.

i da je On drevni narod Ad uni{tio,

51.

i Semud, i da nikog nije po{tedio,

52.

i jo{ prije Nuhov narod, koji je najokrutniji i najobjesniji bio;

53.

i prevrnuta naselja On je prevrnuo,

54.

i sna{lo ih je ono {to ih je sna{lo

55.

pa, u koju blagodat Gospodara svoga ti jo{ sumnja{?

56.

Ovaj Kur’an je opomena kao i prija{nje opomene:

57.

Smak svijeta se pribli`ava,

58.

Allah }e ga jedini otkriti!

59.

Pa zar se ovom govoru i{~u|avate

60.

i smijete se, a ne pla~ete

61.

gordo dignutih glava?

62.

Bolje padajte licem na tle pred Allahom i klanjajte se!