52. At-Tûr

1.

Tako Mi Gore,

2.

i Knjige u retke napisane,

3.

na ko`i razvijenoj,

4.

i Hrama poklonika punog,

5.

i svoda uzdignutog,

6.

i mora napunjenog, –

7.

kazna Gospodara tvoga sigurno }e se dogoditi,

8.

nitko je ne}e mo}i otkloniti

9.

na Dan kada se nebo silno uzburka,

10.

a planine s mjesta pomaknu!

11.

Te{ko na taj Dan onima koji su poricali,

12.

koji su se, ogrezli u la`, zabavljali!

13.

na Dan kada }e grubo u vatru d`ehennemsku biti gurnuti:

14.

“Ovo je vatra koju ste poricali.

15.

pa, je li ovo ~arolija, ili vi ne vidite?

16.

Pr`ite se u njoj, isto vam je trpjeli ili ne trpjeli, – to vam je kazna za ono {to ste radili.”

17.

A ~estiti }e biti u d`ennetskim ba{~ama i bla`enstvu

18.

i u onom {to im je Gospodar njihov dao }e u`ivati – njh }e Gospodar njihov patnje u ognju sa~uvati

19.

“Jedite i pijte i neka vam je prijatno, to je za ono {to ste radili!”

20.

Bi}e naslonjeni na divanima pore|anim, a vjen~a}emo im hurije d`ennetske.

21.

Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priklju~i}emo djecu njihovu, a djela njihova ne}emo nimalo umanjiti – svaki ~ovjek je odgovoran za ono {to sam ~ini –

22.

i jo{ }emo ih darovati vo}em i mesom kakvo budu `eljeli

23.

jedni drugima }e, u njemu, pune ~a{e dodavati – zbog njih ne}e biti praznih besjeda i pobuda na grijeh -,

24.

a slu`i}e ih posluga njihova nalik na biser skriveni,

25.

i obra}a}e se jedni drugima i jedni druge }e pitati:

26.

“Prije smo me|u svojma strahovali”, – govori}e –

27.

“pa nam je Allah milost darovao i od patnje u ognju nas sa~uvao;

28.

mi smo Mu se prije klanjali, On je, doista, dobro~initelj i milostiv.”

29.

Zato ti opominji, jer ti, milo{}u Gospodara svoga, nisi ni prorok ni lud.

30.

Zar oni da govore: “On je pjesnik, sa~eka}emo da vidimo {ta }e mu su|eno biti.”

31.

“Pa ~ekajte” – reci ti – “i ja }u zajedno sa vama ~ekati!”

32.

da li im to dlazi od pameti njihove ili su oni inad`ije tvrdoglave?

33.

Zar oni da govore: “Izmi{lja ga!” – Ne, nego oni ne}e da vjeruju;

34.

zato neka oni sastave govor sli~an Kur’anu, ako istinu govore!

35.

Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili?!

36.

Zar su oni nebesa i Zemlju stvorili?! Ne, nego oni ne}e da vjeruju.

37.

Zar je u njih blago Gospodara tvoga, ili, zar oni vladaju?!

38.

Zar oni imaju ljestve, pa na njima prislu{kuju? Neka onaj me|u njima koji tvrdi da je ne{to ~uo donese potvrdu o~itu.

39.

Zar da su za Njega – k}eri, a za vas da su – sinovi?!

40.

Zar ti tra`i{ od njih nagradu, pa su nametom optere}eni.

41.

Zar je u njih iskonska knjiga, pa oni prepisuju?!

42.

Zar oni zamke da postavljaju?! Ta u zamku }e se uhvatiti ba{ oni koji ne vjeruju!

43.

Zar oni drugog boga osim Allaha da imaju?! Hvaljen neka je Allah, On je iznad onih koje Mu ravnim smatraju!

44.

I kad bi vidjeli da komad neba pada, rekli bi: “Oblaci nagomilani!”

45.

Zato ih pusti dok se ne suo~e sa Danom u kome }e pomrijeti,

46.

Danom kada im lukavstva njihova nimalo ne}e koristiti i kada im niko ne}e pomo}i.

47.

A za sve nasilnike i druga }e kazna prije one biti, ali ve}ina njih ne zna.

48.

A ti strpljivo ~ekaj presudu Gospodara svoga, Mi tebe i vidimo i {titimo; i veli~aj i hvali Gospodara svoga kad ustaje{,

49.

i no}u Ga veli~aj i kad se zvijezde gube.