48. Al-Fath

1.

Mi }emo ti dati sigurnu pobjedu

2.

da bi ti Allah ranije i kasnije krivice oprostio, da bi blagodat Svoju tebi potpunom u~inio, da bi te na pravi put uputio

3.

i da bi te Allah pobjedonosnom pomo}i pomogao.

4.

On uliva smirenost u srca vjernika da bi jo{ vi{e u~vrstili vjerovanje koje imaju – a vojske nebesa i Zemlje su Allahove; Allah sve zna i mudar je –

5.

da bi vjernike i vjernice uveo u d`ennetske ba{~e kroz koje }e rijeke te}i, u kojima }e vje~no boraviti, i da bi pre{ao preko r|avih postupaka njihovih – a to je u Allaha veliki uspjeh –

6.

i da bi kazni licemjere i licemjerke i mnogobo{ce i mnogobo{kinje koji o Allahu zlo misle – neka zlo njih sna|e! Allah se na njih rasrdio i prokleo ih i pripremio na d`ehennem, a grozno je on boravi{te!

7.

Allahove su vojske nebesa i Zemlje; Allah je silan i mudar!

8.

Mi {aljemo tebe kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i ako onog koji treba da opominje

9.

da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete, i da vjeru Njegovu pomognete, i da ga veli~ate i da Ga ujutro i nave~e hvalite.

10.

Oni koji su se zakleli na vjernost – zakleli su se, doista, na vjernost samom Allahu – Allahova ruka je iznad ruku njihovih! Onaj ko prekr{i zakletvu kr{i je na svoju {tetu, a ko ispuni ono na {to se obavezao Allahu, On }e mu dati velliku nagradu.

11.

Govori}e ti beduini koji su izostali: “Zadr`ala su nas stada na{a i porodice na{e, pa zamoli za nas oprost!” Oni govore jezicima svojim ono {to nije u srcima njihovim. reci: “Pa ko mo`e promijeniti Allahovu odluku, ako On ho}e da vam naudi. ili ako ho}e da vam kakvo dobro u~ini” Allah zna ono {to radite.

12.

Vi ste mislili da se Poslanik i vjernici nikada ne}e vratiti porodicama svojim; va{a srca su bila zadovoljna zbog toga i vi ste na najgore pomi{ljali, vi ste narod u du{i pokvaren.

13.

Onaj ko ne vjeruje u Allaha i Poslanika Njegova, – pa, Mi smo za nevjernike razbuktali oganj pripremili!

14.

Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji, On pra{ta kome On ho}e, a ka`njava koga ho}e – Allah mnogo pra{ta i samilostan je.

15.

Oni koji su izostali sigurno }e re}i kada po|ete da plijen uzmeta: “Pustite i nas da vas pratimo!” da bi izmjenili Allahove rije~i. Reci: “Vi nas ne}ete pratiti, to je jo{ prije Allah rekao!”, a oni }e re}i: “Nije tako, nego, vi nama zavidite.” A nije ni to, ve} ono malo {ta razumiju.

16.

Reci bedunima koji su izostali: “Bi}ete pozvani da se borite protiv naroda veoma hrabrog i mo}nog, sve dok se ne pokori. Pa ako poslu{ate, Allah }e vam lijepu nagradu dati, a ako izbjegnete, kao {to ste i do sada izbjegavali, na muke nesnosne }e vas staviti.”

17.

Nije grijeh slijepom, ni hromom, ni bolesnom! Onoga koji se pokorava Allahu i Poslaniku Njegovu On }e u d`ennetske ba{~e, kroz koje teku rijeke uvesti, a onoga ko le|a okrene, patnjom nesnosnom }e kazniti.

18.

Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli. On je znao {ta je u srcima njihovim, pa je spustio smirenost na njih, i nagradi}e ih skorom pobjedom

19.

i bogatim plijenom koji }e uzeti, jer Allah je silan i mudar.

20.

Allah vam obe}ava bogat plijen koji }ete uzeti, a s ovim je po`urio i ruke ljudi je od vas zadr`ao – da bi to bio pou~an primjer za vjernike i da bi vam na pravi put ikazao –

21.

i drugi, koji niste bili u stanju uzeti, – Allah vam ga je dao, jer Allah sve mo`e.

22.

A da su nevjernici s vama borbu zametnuli, sigurno bi se u bijeg dali i poslije ne bi za{titnika ni pomaga~a na{li –

23.

prema Allahovu zakonu koji odvazda va`i, a ti ne}e{ vidjeti da se Allahov zakon promijeni.

24.

On je zadr`ao ruke njihove od vas i va{e od njih usred Mekke, i to nakon {to vam je pru`io mogu}nost da ih pobijedite, – a Allah dobro vidi ono {to vi radite.

25.

Oni ne vjeruju i brane vam da pristupite ^asnom hramu, i da kurbani koje vodite sa sobom do mjesta svojih stignu. I da nije bilo bojazni da }ete pobiti vjernike, mu{karce i `ene, koje ne poznajete, pa tako, i ne znaju}i, zbog njih sramotu do`ivjeti, – Mi bismo vam ih prepustili. a nismo ih prepustili ni zato da bi Allah u milost Svoju uveo onoga koga ho}e. A da su oni bili odvojeni, doista bismo bolnom kaznom kaznili one me|u njima koji nisu vjerovali.

26.

Kad su nevjernici punili svoja srca `arom, `arom paganskim, Allah je spustio smirenost Svoju na Poslanika Svoga i na vjernike i obavezao ih da ispunjavaju ono zbog ~ega }e postati pravi vjernici, – a oni i jesu najpre~i i najdostojniji za to -, a Allah sve zna.

27.

Allah }e obistiniti san Poslanika Svoga da }ete sigurno u ^asni hram u}i bezbjedni – ako Allah bude htio -, neki obrijanih glava, a neki podrezanih kosa, bez straha. On je ono {to vi niste znali znao i zato vam je, prije toga, nedavnu pobjedu dao.

28.

On je poslao Poslanika Svoga s uputom i vjerom istinitom da bi je uzdigao iznad svih vjera. A Allah je dovoljan Svjedok!

29.

Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni me|u sobom; vidi{ ih kako se klanjaju i licem na tle padaju `ele}i Allahovu nagradu i zadovoljstvo, – na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu. A u Ind`ilu: oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda u~vrsti, i on oja~a, i ispravi se na svojoj stabljici izazivaju~i divljenje sija~a, – da bi On s vjernicima najedio nevjernike. A onima koji vjeruju i dobra djela ~ine Allah obe}ava oprost i nagradu veliku.