47. Muhammad or Al-Qitâl

1.

Allah }e poni{titi djela onih koji ne vjeruju i od puta Njegova odvra}aju.

2.

A onima koji vjeruju i dobra djela ~ine i vjeruju u ono {to se objavljuje Muhammedu a to je Istina od Gospodara njihova On }e preko r|avih postupaka njihovih pre}i i prilike njihove }e pobolj{ati,

3.

zato {to nevjernici slijede neistinu, a vjernici slijede Istinu od Gospodara svoga. tako Allah navodi zbog ljudi primjere njihove.

4.

Kada se u borbi s nevjernicima sretnete po {ijama ih udarajte sve dok ih ne oslabite, a onda ih ve`ite, i poslije, ili ih velikodu{no su`anjstva oslobodite ili otkupninu zahtijevajte, sve dok borba ne prestane. Tako u~inite! Da Allah ho}e, On bi im se osvetio, ali On `eli da vas isku{a jedne pomo}u drugih. On ne}e poni{titi djela onih koji na Allahovu putu poginu,

5.

i On }e, ih, sigurno, uputiti i prilike njihove pobolj{ati,

6.

i u d`ennet ih uvesti, o kome ih je ve} upoznao.

7.

O vjernici, ako Allaha pomognete, i On }e vama pomo}i i korake va{e u~vrstiti.

8.

A onima koji ne vjeruju – propast njima! On ne}e djela njihova prihvatiti,

9.

zato {to ne vole ono {to Allah objavljuje, i On }e djela njihova poni{titi.

10.

Za{to oni ne idu po svijetu da vide kakav je bio konac onih prije njih? Njih je Allah istrijebio, a to ~eka i ostale nevjernike,

11.

zato {to je Allah za{titnik onih koji vjeruju i {to nevjrnici za{titnika nemaju.

12.

Allah }e one koji vjeruju i dobra djela ~ine uvesti u d`ennetske ba{~e kroz koje }e rijeke te}i, a oni koji ne vjeruju – koji se nasla|uju i `deru kao {to stoka `dere – njihovo }e prebivali{te vatra biti!

13.

A koliko smo gradova razorili, mnogo mo}nijih od tvoga grada koji te protjerao, i nije bilo nikoga da im pomogne.

14.

Zar je onaj koji ima jasnu predstavu o Gospodaru svom kao onaj kojim se lijepim ~ine ru`na djela njegova i koji se za strastima svojim povodi?

15.

Zar je d`ennet, koji je obe}an onima koji se Allaha boje – u kome su rijeke od vode neustajale i rijeke od mlijeka nepromjenjena ukusa, i rijeke od vina, prijatna onima koji piju, i rijeke od meda procje|enog i gdje ima vo}a svakovrsnog i oprosta od Gospodara njihova – zar je to isto {to i patnja koja ~eka one koji }e u vatri vje~no boraviti, koji }e se uzavrelom vodom pojiti, koja }e im crijeva kidati!

16.

Ima onih koji dolaze da te slu{aju, a ~im se od tebe udalje, pitaju one kojima je dato znanje: “[ta ono on maloprije re~e?” To su oni ~ija je srca Allah zape~atio i koji se za strastima svojim povode.

17.

A one koji su na pravom putu On }e i dalje voditi i nadahnu}e ih kako }e se vatre sa~uvati.

18.

Zar oni ~ekaju da im Smak svijeta iznenada do|e, a ve} su predznaci njegovi tu? A {ta }e im koristiti opomena kad im on do|e?

19.

Znaj da nema boga osim Allaha! Tra`i oprosta za svoje grijehe i za vjernike i za vjernice! Allah zna kud se kre}ete i gdje boravite.

20.

A oni koji vjeruju govore: “Za{to se ne objavi jedna sura?” A kad bi objavljena jedna sura i u njoj spomenuta borba, ti si mogao da vidi{ one ~ija su srca pritvorna kako te gledaju pogledom pred smrt onesvije{tenog! A bolja bi im bila

21.

poslu{nost i razuman govor! A kada je borba ve} propisana, bolje bi im bilo da su prema Allahu iskreni.

22.

Zar i vi ne biste, kada bi se vlasti do~epali, nered na Zemlji ~inili i rodbinske veze kidali!

23.

To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih u~inio.

24.

Kako oni ne razmisle o Kur’anu, ili su im na srcima katanci!

25.

One koji su od vjere svoje otpali, po{to im je bio jasan pravi put, {ejtan je na grijeh navodio i la`nu im nadu ulivao.

26.

To zato {to su govorili onima koji ne vole ono {to Allah objavljuje: “Mi }emo vam se u nekim stvarima pokoravati”, a Allah dobro zna njihove tajne.

27.

A kako }e tek biti kada im meleki budu du{e uzimali udaraju}i ih po obrazima i po le|ima njihovim!

28.

To }e biti zato {to su ono {to izaziva Allahovu srd`bu slijedili, a ono ~ime je On zadovoljan prezirali; On }e djela njihova poni{titi.

29.

Zar oni bolesnih srca misle da Allah zlobe njihove na vidjelo ne}e iznijeti?

30.

A da ho}emo, Mi bismo ti ih, uistinu, pokazali i ti bi ih, sigurno, po biljezima njihovim poznao. Ali, ti }e{ ih poznati po na~inu govora njihova, – A Allah zna postupke va{e.

31.

Mi }emo vas provjeravati sve dok ne uka`emo na borce i postojane me|u vama, a i vijesti o vama provjerava}emo.

32.

Oni koji ne vjeruju i od Allahova puta odvra}aju, koji su Poslanikovi protivnici, kad im je ve} postao jasan pravi put, zaista ne}e nimalo Allahu nauditi, i On }e djela njihova poni{titi.

33.

O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku, i ne ni{tite djela svoja!

34.

Onima koji ne vjeruju i od Allahova puta odvra}aju, pa poslije kao nevjernici umiru, Allah, zista, ne}e oprostiti.

35.

I ne budite kukavice i ne nudite primirje kad ste ja~i, jer Allah je s vama, On vas ne}e nagrada za djela va{a li{iti.

36.

37.

ivot na ovome svijetu je samo igra i zabava! A ako budete vjerovali i grijehe izbjegavali, On }e vas nagraditi i imanja va{a od vas ne}e tra`iti.

38.

37. Ako bi ih od vas tra`io i prema vama uporan bio, postali biste {krti i On bi u~inio vidljivim va{e mr`nje.

39.

38. Vi se, eto, pozivate da tro{ite na Allahovu putu, ali, neki od vas su {krti, – a ko {krtari, na svoju {tetu {krtari, jer Allah je bogat, a vi ste siroma{ni. a ako glave okrenete, On }e vas drugim narodom zamijeniti, koji onda kao {to ste vi ne}e biti.