38. Sâd

1.

Sad. Tako Mi Kurana slavnog,

2.

doista su bahati i inad`ije oni koji ne}e da vjeruju!

3.

Koliko smo Mi naroda prije njih uni{tili. I oni su za pomo} vapili, ali je bilo kasno!

4.

Oni se ~ude {to im je jedan od njih do{ao da ih opominje, i govore nevjernici: “Ovo je ~arobnjak, la`ov!

5.

Zar on da bogove svede na Boga jednog? To je, zaista, ne{to veoma ~udno!”

6.

I oni ugledni izme|u njih krenu{e: “Idite i ostanite pri klanjanju bogovima svojim, ovima se uistinu, ne{to veliko ho}e!

7.

Za ovo nismo ~uli u vjeri predaka na{ih, ovo nije ni{ta drugo ve} namje{tena la`;

8.

za{to ba{ njemu, izme|u nas, da bude poslana Opomena?!” Ali, oni u Opomenu Moju sumnjaju zato {to kaznu Moju nisu iskusili.

9.

Zar su u njih riznice milosti Gospodara tvoga, Silnoga i Dare`ljivog?

10.

Zar oni imaju vlast na nebesima i na Zemlji i nad onim {to je izme|u njih? neka se, onda, uz ljestve popnu.

11.

oni predstavljaju neznatnu urotni~ku vojsku koja }e tamo biti pora`ena.

12.

I prije njih su narod Nuhov, i Ad, i faraon, vlasnik gra|evina ogromnih, poricali,

13.

i Semud i Lutov narod i stanovnici Ejke; oni su se protiv poslanika urotili;

14.

svi su oni poslanike u la` utjerivali i kaznu Moju zaslu`ili.

15.

A i ovi ne ~ekaju do jedan zvuk roga koji ne}e biti potrebno ponoviti,

16.

i govore: “Gospodaru na{, po`uri kazni nas, prije Danau kojem }e se ra~un polagati!

17.

Ti otrpi ono {to oni govore i sjeti se roba Na{eg Davuda, ~vrstog u vjeri, koji se uvijek Allahu obra}ao.

18.

Mi smo brda pot~inili da zajedno s njim hvale Allaha prije nego {to Sunce za|e i poslije po{to grane,

19.

a i ptice okupljene – svi su oni zbog njegova hvaljena hvalu ponavljali.

20.

I u~vrstili smo carstvo njegovo i dali mu vjerovjesni{tvo i sposobnost da rasu|uje.

21.

A da li je do tebe doprla vijest o parni~arima kada su preko zida hrama pre{li,

22.

kad su Davudu upali, pa se on njih upla{io. “Ne boj se” rekli su – “mi smo dvojica parni~ara, jedan drugom smo na`ao u~inili, pa nam po pravdi presudi; ne budi pristrasan, i na pravi put nas uputi.

23.

Ovaj prijatelj moj ima devedeset i devet ovaca, a ja samo jednu, i on mi re~e: ’Daj ti nju meni!’ – i u prepirci me pobijedi.”

24.

“U~inio ti je, doista, krivo! – re~e Davud – “time {to je tra`io da tvoju ovcu doda ovcama svojim; mnogi ortaci ~ine nepravdu jedni drugima, ne ~ine jedino oni koji vjeruju i rade dobra djela; a takvih je malo.” I Davud se uvjeri da smo Mi ba{ njega na ku{nju stavili, pa oprost od Gospodara svoga zamoli, pade licem na tle i pokaja se.

25.

I Mi smo mu to oprostili, i on je, doista, blizak nama i divno prebivali{te ga ~eka.

26.

O Davude, Mi smo te namjesnikom na zemlji u~inili, zato sudi ljudima po pravdi i ne povodi se za stra{}u da te ne odvede s Allahova puta; one koji skre}u s Allahova puta ~eka te{ka patnja na onom svijetu zato {to su zaboravljali na Dan u kome }e se ra~un polagati.

27.

Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i ono {to je izme|u njih; tako misle nevjernici, pa te{ko nevjernicima kad budu u vatri!

28.

Zar }emo postupiti s onima koji vjeruju i ~ine dobro kao s onima koji prave nered na zemlji, ili, zar }emo postupiti s onima koji se grijeha klone isto kao i s gre{nicima?

29.

Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o rije~ima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili.

30.

Mi smo Davudu poklonili Sulejmana, divan je on rob bio, i mnogo se kajao!

31.

Kad su jedne ve~eri preda nj bili izvedeni punokrvni konji koji su na tri noge stajali, a ~etvrtom jedva zemlju doticali,

32.

on re~e: “Umjesto da mislim na Gospodara svoga, ja pokazujem ljubav prema blagu!” – i oni se izgubi{e iz vida.

33.

“Vratite mi ih!” – i on ih po~e gladiti po nogama i vratovima.

34.

Mi smo Sulejmana u isku{enje doveli i njegovo bolesno tijelo na prijestolju zadr`ali, ali je poslije ozdravio.

35.

“Gospodaru moj”, – rekao je “oprosti mi i daruj mi vlast kakvu niko, osim mene, ne}e imati! Ti uistinu, bogato daruje{!”

36.

I Mi smo dali da mu slu`e: vjetar – koji je prema zapovijedi njegovoj blago puhao onamo kuda je on htio –

37.

i {ejtani, sve graditelji i gnjurci,

38.

i drugi u bukagije okovani.

39.

“Ovo je Na{ dar, pa ti oslobodi ili zadr`i, ne~e{ zbog toga odgovarati!”

40.

On je, doista, blizak Nama i ~eka ga krasno prebivali{te.

41.

I sjeti se roba Na{eg Ejjuba kada je Gospodaru svome zavapio: “[ejtan me na zlo navra}a i misli la`ne mi uliva!”

42.

“Udri nogom o zemlju, – eto hladne vode za kupanje i pi}e!” –

43.

i Mi smo mu iz milosti Na{e ~eljad njegovu darovali ijo{ toliko uz njih, da bude pouka za one koji imaju pameti

44.

“I uzmi rukom svojom snop i njime udari, samo zakletvu ne prekr{i!” Mi smo znali da je on izdr`ljiv; divan je rob on bio i mnogo se kajao!

45.

I sjeti se robova Na{ih Ibrahima i Ishaka i Jakuba, sve u vjeri ~vrstih i dalekovidnih.

46.

Mi ih posebno obdarismo vrlinom jednom: da im je uvijek bio na umu onaj svijet;

47.

i oni su, zaista, u Nas od onih odabranih dobrih ljudi.

48.

I sjeti se Ismaila i Eljese’a i Zu-l-Kifla, svi su oni bili dobri.

49.

Ovo je lijep spomen! A one koji se grijeha budu klonili ~eka divno prebivali{te:

50.

edenski vrtovi, ~ije }e kapije biti za njih otvorene,

51.

u kojima }e se odmarati, i raznovrsno vo}e i pi}e tra`iti.

52.

Pored njih bi}e hurije, istih godina, koje }e preda se gledati.

53.

“To je ono {to vam se obe}ava za Dan u kome }e se ra~un polagati;

54.

to }e, doista, blagodat Na{a biti, koja nikada ne}e prestajati!”

55.

Eto toliko! A one koji budu zlo ~inili ~eka najgore prebivali{te:

56.

d`ehennem, u kojem }e gorjeti; a grozne li postelje!

57.

Eto toliko! Pa neka oku{aju vodu klju~alu i kapljevinu smrdljivu

58.

i druge sli~ne ovima muke, mnogostruke.

59.

“Ova gomila }e zajedno s vama tiskaju}i se u d`ehennem u}i!” – “Ne bilo im prostrano! u vatri }e oni, doista, gorjeti!’

60.

“Vama ne bilo prostrano!” – re}i }e oni – “vi ste nam ovo pripremili, a grozna li boravi{ta!’

61.

“Gospodaru na{,” re}i }e “udvostru~i patnju u vatrionima koji su nam ovo priredili!

62.

I govori}e: “Za{to ne vidimo ljude koje smo u zle ubrajali

63.

i koje smo ismijavali? Da nam se nisu iz vida izgubili?”

64.

Istina je, sigurno, da }e se stanovnici d`ehennema me|u sobom raspravljati.

65.

Reci: “Ja samo opominjem; nema boga osim Allaha, Jedinoga i Mo}nog,

66.

Gospodara nebesa i Zemlje i onoga {to je izme|u njih, Silnoga, Onoga koji pra{ta”

67.

Reci: “Ovo je vijest velika,

68.

a vi od nje glave okre}ete.

69.

Ja nisam ni{ta znao o melekima uzvi{enim kada su seprepirali

70.

meni se objavljuje samo da jasno opominjem”

71.

i kad je melekima Gospodar tvoj rekao: “Stvori}u ~ovjeka od ilova~e,

72.

pa kad mu savr{en oblik dam u `ivot u nj udahnem, vi mu se poklonite!”

73.

meleki su se, svi do posljednjeg, zajedno poklonili

74.

osim Iblisa; on se uzoholio i postao nevjernik.

75.

“O Iblisu!” rekao je On “{ta te navelo da se ne pokloni{ onome koga sam sobom stvorio? Jesi li se uzoholio ili misli{ da si uzvi{en?”

76.

“Bolji sam od njega” rekao je on “mene si stvorio od vatre a njega od ilova~e.”

77.

“E, izlazi onda iz d`enneta! re~e On “proklet da si!

78.

Moje prokletstvo }e te do Sudnjeg dana pratiti!”

79.

“Gospodaru moj! re~e on -, “daj mi vremena do dana kada }e oni o`ivljeni biti!”

80.

“Dajem ti” re~e On

81.

“do dana ve} odre|enog.”

82.

“E tako mi dostojanstva Tvoga,” re~e -, “sigurno }u ih sve na stranputicu navesti,

83.

osim Tvojih me|u njima robova iskrenih!’

84.

“Istinom se kunem i istinu govorim” re~e Allah -,

85.

“sigurno }u sa svima, tobom i onima koji se budu poveliza tobom, d`ehennem napuniti!

86.

Reci: “Ne tra`im ja od vas za ovo nikakvu nagradu i ja nisam izvje{ta~en,

87.

Kuran je doista svijetu cijelom opomena!

88.

i vi }ete uskoro saznati njegovu poruku!”