37. As-Sâffât

1.

Tako Mi onih u redove poredanih

2.

i onih koji odvra}aju

3.

i onih koji opomenu ~itaju, –

4.

va{ Bog je, uistinu, Jedan,

5.

Gospodar nebesa i Zemlje i onoga {to je izme|u njih i Gospodar Istoka!

6.

Mi smo nebo najbli`e vama sjajnim zvijezdama okitili

7.

i ~uvamo ga od svakog {ejtana prkosnoga

8.

da ne prislu{kuje meleke uzvi{ene; njih sa svih strana ga|aju

9.

da ih otjeraju: njih ~eka patnja neprekidna,

10.

a onoga koji {to ugrabi – stigne svjetlica blistava.

11.

Upitaj ih da li je te`e njih stvoriti ili sve ostalo {to smo stvorili? – Njih stvaramo od ljepljive ilova~e.

12.

Ti se divi{ a oni se rugaju,

13.

a kada im se savjeti upu}uju oni ih ne prihvataju,

14.

i kad dokaz vide, oni jedni druge na ismijavanje podsti~u,

15.

i govore: “Ovo nije ni{ta drugo do prava ~arolija!

16.

Zar kada poumiremo i kada kosti i zemlja postanemo, zar }emo mi, zaista, biti o`ivljeni

17.

i na{i preci davni?”

18.

Reci: “Da, a bi}ete i poni`eni!”

19.

to }e biti samo glas jedan, i svi }e odjednom progledati

20.

i re}i: “Te{ko nama, ovo je – Sudnji dan!’

21.

Da, ovo je Dan stra{nog suda u koji vi niste vjerovali!

22.

Sakupite nevjernike i one koji su se s njima dru`ili i one kojima su se klanjali

23.

mimo Allaha, i poka`ite im put koji u d`ehennem vodi

24.

i zaustavite ih, oni }e biti pitani:

25.

“[ta vam je, za{to jedni drugima ne pomognete?”

26.

Ali, toga Dana oni }e se sasvim prepustiti

27.

i jedni drugima prebacivati:”Vi st

28.

e nas varali”

29.

“Nismo” – odgovori}e -, “nego vi niste htjeli vjrovati,

30.

a nikakve vlasti nad vama nismo imali, obijestan narod ste bili

31.

i rije~ Gospodara na{eg da }emo, doista, kaznu iskusiti na nama se ispunila,

32.

a u zabludu smo vas pozivali jer smo i sami u zabludi bili.”

33.

I oni }e toga dana zajedno na muci biti,

34.

jer Mi }emo tako sa mnogobo{cima postupiti,

35.

Kad im se govorilo: “Samo je Allah Bog!” – oni su se oholili

36.

i govorili: “Zar da napustimo bo`anstva na{a zbog jednog ludog pjesnika

37.

A nije tako, on Istinu donosi i tvrdi da su svi poslanici istinu donosili,

38.

a vi }ete sigurno bolnu patnju iskusiti, –

39.

kako ste radili, onako }ete ka`njeni biti!

40.

A Allahovi iskreni robovi

41.

posebnu }e opskrbu imati,

42.

razno vo}e, i bi}e po{tovani

43.

u d`ennetskim ba{~ama naslada,

44.

na divanima, jedni prema drugima,

45.

bi}e poslu`eni pi}em – iz izvora koji }e stalno te}i –

46.

bistrim i prijatnim onima koji budu pili,

47.

od njega ne}e glava boljeti i od njega se ne}e pamet gubiti.

48.

Pored njih }e biti one koje }e preda se gledati, o~iju prekrasnih,

49.

kao da su one jaja pokrivena.

50.

I oni }e jedan s drugim razgovarati,

51.

i jedan od njih }e re}i: “Imao sam druga jednog

52.

koji je govorio; “Zar i ti vjeruje{da }e

53.

mo, kada poumiremo i zemlja i kosti postanemo, doista, ra~un polagati?”

54.

“Ho}ete li da pogledate?”

55.

I oni }e pogledati, i toga usred d`ehennema ugledati.”Allah

56.

a mi”, – re}i }e – “zamalo me nisi upropastio;

57.

da nije bilo milosti Gospodara moga, i ja bih se sada mu~io”.

58.

“A mi, je l’ de, vi{e ne}emo umirati? –

59.

jednom smo umrli – vi{e ne}emo biti mu~eni,

60.

to }e, zaista, uspjeh veliki biti!’

61.

Za ovako ne{to neka se trude trudbenici!

62.

A da li je bolja ta gozba ili drvo zakkum

63.

koje smo nevjernicima kao kaznu odredili?

64.

To je drvo koje }e usred d`ehennema rasti;

65.

plod }e mu poput glava {ejtanskih biti.

66.

Oni }e se njime hraniti i trbuhe svoje njime puniti,

67.

zatim }e to s klj~alom vodom izmje{ati,

68.

a potom }e se, sigurno, opet u d`ehennem vratiti.

69.

Oni su o~eve svoje u zabludi zatekli

70.

pa i oni stopama njihovim nastavili,

71.

a i prije njih su ve}inom drevni narodi u zabludi bili,

72.

iako smo im Mi slali one koji su ih opominjali;

73.

zato pogledaj kakav je bio kraj onih koji su bili opomenuti,

74.

samo nije bilo tako s Allahovim robovima iskrenim.

75.

A kada nas je Nuh zovnuo, Mi smo se lijepo odazvali:

76.

njega i porodicu njegovu nevolje te{ke smo spasili

77.

i samo potomke njegove u `ivotu ostavili,

78.

i u nara{tajima kasnijim mu spomen sa~uvali:

79.

“Mir Nuhu od svjetova svih!”

80.

Eto tako Mi nagra|ujemo one koji dobra djela ~ine,

81.

on je bio rob Na{, vjernik,

82.

a ostale smo poslije potopili

83.

Iste vjere kao i on bio je i Ibrahim,

84.

kad je Gospodaru svome iskrena srca do{ao,

85.

kad je ocu svome i narodu svome rekao: “^emu se to vi klanjate?

86.

zar la`na bo`anstva umjesto Allah ho}ete?

87.

i {ta o Gospodaru svjetova mislite?”

88.

I on baci pogled na zvijezde,

89.

pa re~e: “Ja }u se, evo, razboljeti!”

90.

i oni ga napusti{e, uzmaknuv{i,

91.

a on se kumirima njihovim prikrade, pa re~e: “Za{to ne jedete?

92.

[ta vam je {to ne govorite?”

93.

i kri{om im pri|e desnom rukom ih udaraju}i,

94.

pa mu narod trkom do|e.

95.

“Kako mo`ete da se klanjate onima koje sami kle{ete?” – upita,

96.

“kad Allah stvara i vas i ono {to napravite?”

97.

Pripremite za njega loma~u” – povika{e – “pa ga u vatru bacite?”

98.

I htjedo{e da ga na muke stave, ali Mi njih u~inismo poni`enim.

99.

“Idem onamo gdje mi je Gospodar moj naredio”. –re~e -, “On }e me kuda treba uputiti.

100.

Gospodaru moj daruj mi porod ~estit!” –

101.

i Mi smo ga obradovali dje~akom blage naravi.

102.

I kad on odraste toliko da mu po~e u poslu pomagati, Ibrahim re~e: “O sinko moj, u snu sam vidio da treba da te zakoljem, pa {ta ti misli{?” – “O o~e moj”, – re~e – “onako kako ti se nare|uje postupi; vidje}e{, ako Bog da, da }u sve izdr`ati.”

103.

I njih dvojica poslu{a{e, i kad ga on ~elom prema zemlji polo`i,

104.

Mi ga zovnusmo: “O Ibrahime,

105.

ti si se Objavi u snu odazvao; – a Mi ovako nagra|ujemo one koji dobra djela ~ine, –

106.

to je, zaista, bilo pravo isku{enje!”

107.

i kurbanom velikim ga iskupismo

108.

i u nara{tajima kasnijim mu spomen sa~uvasmo:

109.

“Nek je u miru Ibrahim!’

110.

Eto tako Mi nagra|ujemo one koji dobra djela ~ine,

111.

a on je, doista, bio rob Na{, vjernik,

112.

i obradovali smo ga Ishakom, vjerovjesnikom i ~ovjekom dobrim,

113.

i blagoslovili smo i njega i Ishaka; a me|u potomcima njihovim ima vjernika i nevjernika o~itih.

114.

I Musau i Harunu smo milost ukazali,

115.

pa i njih i narod njihov nevolje velike spasili

116.

i pomogli im da pobijede,

117.

i Knjigu im jasnu dali

118.

i obojicu na pravi put uputili

119.

i u nara{tajima kasnijim im spomen sa~uvali;

120.

“Nek su u miru Musa i Harun!”

121.

Eto tako Mi nagra|ujemo one koji dobra djela ~ine,

122.

a njih dvojica su, uistinu, bili robovi Na{i, vjernici.

123.

I Iljas je bio poslanik.

124.

Kad on re~e narodu svome: “Zar se ne bojite?

125.

[to se Balu klanjate, a najljep{eg stvoritelja ostavljate,

126.

Allaha, Gospodara svoga i Gospodara va{ih predaka drevnih?” –

127.

i oni ga la{cem nazva{e i zato }e, sigurno, u vatru svi oni biti ba~eni,

128.

samo ne}e oni Allahovi robovi koji su Mu bili odani.

129.

I sa~uvasmo mu spomen u nara{tajima kasnijim:

130.

“Nek je u miru Ilijas!”

131.

Eto tako Mi nagra|ujemo one koji dobra djela ~ine,

132.

a on je bio rob Na{, vjernik.

133.

I Lut je bio poslanik.

134.

Mi smo njega i ~itavu njegovu porodicu spasili, –

135.

osim starice, ona je nastradala s onima koji su nastradali -,

136.

a ostale smo uni{tili,

137.

i vi pored nastambi njihovih prolazite i danju

138.

i no}u, pa za{to se ne urazumite?

139.

I Junus je bio poslanik.

140.

I on pobje`e na jednu la|u prepunu

141.

i baci kocku i kocka na njega pade,

142.

i riba ga proguta, a bio je zaslu`io prekor,

143.

i da nije bio jedan od onih koji Allah hvale,

144.

sigurno bi ostao u utrobi njenoj do Dana kad }e svi biti o`ivljeni,

145.

i Mi ga izbacismo na jedno pusto mjesto, a on je bio bolan,

146.

i u~inismo da iznad njega izraste vrije`a jedne tikve.

147.

i poslasmo ga stotini hiljada ljudi, i vi{e,

148.

i oni povjerova{e, i njima dadosmo da do roka odre|enog po`ive.

149.

A upitaj ih: “Zar su za Gospodara tvoga – k}eri, a za njih – sinovi,

150.

zar smo u njihovu prisustvu meleke kao `ene stvorili?”

151.

Eto, oni, zbog toga {to la`u, doista govore:

152.

“Allah je rodio” – oni su, zaista, la`ljivci.

153.

zar je On k}eri sinovima predpostavio?

154.

[ta vam je, kako rasu|ujete?!

155.

Za{to ne razmislite?

156.

Ili, gdje vam je dokaz o~iti?

157.

Donesite Knjigu svoju, ako istinu govorite!

158.

Mnogobo{ci izme|u njega i d`inna srodstvo uspostavljaju, a d`inni odavno znaju da }e oni koji tako govore u vatru biti ba~eni, –

159.

hvaljen neka je Allah i daleko od onoga kako Ga oni predstavljaju!

160.

Allahovi iskreni robovi nisu za to krivi.

161.

Ali, ni vi, sa onima kojima se klanjate,

162.

ne mo`ete o njima nikoga u zabludu zavesti,

163.

mo`ete samo onoga koji }e ionako u vatri gorjeti.

164.

“Svakome od nas mjesto je odre|eno,

165.

mi smo u redove poredani,

166.

i samo Njega hvalimo!”

167.

A oni su sigurno govorili:

168.

“Da smo mi Knjigu imali kao {to su je imali narodi prija{nji,

169.

sigurno bismo bili Allahovi robovi iskreni!”

170.

Ali u Kur’an ne htjedo{e da povjeruju, i zna}e oni!

171.

A rije~ Na{a je davno re~ena o robovima Na{im, o poslanicima:

172.

“Oni }e biti, doista, potpomognuti

173.

i vojska Na{a }e zacijelo pobijediti!’

174.

Zato se okreni od njih za neko vrijeme

175.

i posmatraj ih, i oni }e posmatrati!

176.

Zar oni kaznu Na{u da po`uruju?

177.

Kad ih ona stigne, zlo }e jutro osvanuti onima koji su bili opomenuti!

178.

Zato se okreni od njih za neko vrijeme

179.

i posmatraj, i oni }e posmatrati!

180.

Veli~anstven je Gospodar tvoj, Dostojanstveni, i daleko od onoga kako ga predstavljaju oni!

181.

i mir poslanicima

182.

i hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova!