35. Fâtir or Al­Malâ’ikah

1.

Hvaljen neka je Allah, stvoritelj nebesa i Zemlje, koji meleke sa po dva, tri i ~etiri krila ~ini izaslanicima; On onome {to stvara dodaje {to ho}e, On, uistinu, sve mo`e.

2.

Milost koju Allah podari ljudima niko ne mo`e, poslije Njega, dati; On je silan i mudar.

3.

O ljudi, sjetite se milosti kojom vas Allah obasipa. Postoji li, osim Allaha, ikakav drugi stvoritelj koji vas sa neba i iz zemlje opskrbljuje? Osim Njega nema drugog boga, pa kuda se onda ome}ete?

4.

Ako te oni u la` utjeruju, pa – i prije tebe su poslanike u la` utjerivali; a Allahu }e se sve vratiti.

5.

O ljudi, Allahova prijetnja je, zaista, istina, pa neka vas nikako `ivot na ovome svijetu ne zaslijepi i neka vas {ejtan u Allaha ne pokoleba.

6.

[ejtan je, uistinu, va{ neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! on poziva prista{e svoje da budu stanovnici u vatri.

7.

One koji ne vjeruju ~eka patnja te{ka, a one koji vjruju i dobra djela ~ine – oprost i nagrada velika.

8.

Kako bi mogao biti isti: onaj kome su njegova ru`na djela prikazana lijepim, a i on ih smatra lijepim… Allah u zabludi ostavlja onoga koga ho}e, a na pravi put ukazuje onome kome ho}e, pa ne izgaraj od `alosti za njima; Allah, doista, dobro zna sve {to oni rade.

9.

Allah {alje vjetrove koji pokre}u oblake, a Mi ih onda u mrtve predjele upravljamo i njima zemlju o`ivljavamo, koja je mrtva bila; takvo }e biti o`ivljenje.

10.

Ako neko `eli veli~inu, pa – u Allaha je sva veli~ina! K Njemu se di`u lijepe rije~i, i dobro djelo On prima. A one koji imaju r|ave namjere ~eka patnja nesnosna, i njihovo spletkarenje je rabota bezuspje{na.

11.

Allah vas stvara od zemlje, zatim od kapi sjemena, i najzad vas ~ini mu{karcima i `enama. I nijedna `ena ne zanese niti rodi, a da to On ne zna. I ni~iji `ivot se ne produ`i niti skrati, a da to nije zabilje`eno u Knjizi; to je Allahu, uistinu lahko!

12.

Ni dva mora nisu jednaka: jedno je slatko i prijatno – voda mu se lahko pije, a drugo je slano i gorko; vi iz svakog jedete svje`e meso i vadite nakit kojim se kitite; ti vidi{ la|e kako po njemu sijeku vodu da sti~ete iz obilja njegova, da biste bili zahvalni.

13.

On uvodi no} u dan i uvodi dan u no}, On je pot~inio Sunce i Mjesec – svako plovi do roka odre|enog; to vam je, eto, Allah. Gospodar va{, carstvo je Njegovo! A oni kojima se, pored Njega, klanjate ne posjeduju ni{ta.

14.

Ako im se molite, ne ~uju va{u molbu, a da i ~uju, ne bi vam se odazvali; na Sudnjem danu }e pore}i da ste ih Njemu ravnim smatrali. I niko te ne}e obavijestiti kao Onaj koji zna.

15.

O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je nezavistan i hvale dostojan.

16.

Ako ho}e, ukloni}e vas i nova stvorenja dovesti,

17.

to Allahu nije te{ko.

18.

I nijedan gre{nik ne{e grijehove drugog nositi; ako grijehovima pretovareni pozove da mu se ponesu, niko mu ih ne}e ponijeti, pa ni ro|ak. A ti }e{ opomenuti samo one koji se Gospodara svoga boje, iako ih niko ne vidi, i koji obavljeju molitvu – onaj ko se o~isti, o~istio se za svoje dobro -, a Allahu se sve vra}a.

19.

Nisu nikako slijepac i onaj koji vidi,

20.

ni tmine ni svjetlo,ni hla

21.

dovina i vjetar vru}i,

22.

i nisu nikako isti `ivi i mrtvi. Allah }e u~initi da ~uje onaj koga On ho}e, a ti ne mo`e{ one u grobovima dozvati,

23.

tvoje je samo da opominje{.

24.

Mi smo te poslali s Istinom da radosne vijesti donosi{ i da opominje{; a nije bilo naroda kome nije do{ao onaj koji ga je opominjao.

25.

Ako te oni u la` utjeruju, pa – i oni prije njih su poslanike u la` utjerivali, a oni su im o~igledan ~uda donosili, i listove, i Knjigu svetilju.

26.

I Ja sam onda ka`njavao one koji nisu vjerovali, a kakva je samo bila kazna Moja!

27.

Zar ne zna{ da Allah s neba pu{ta vodu i da Mi pomo}u nje stvaramo plodove razli~itih vrsta; a postoje brda bijelih i crvenih staza, razli~itih boja, i sasvim crnih.

28.

I ljudi i `ivotinja i stoke ima, isto tako, razli~itih vrsta. A Allaha se boje od robova Njegovih – u~eni. Allah je, doista, silan, i On pra{ta.

29.

Oi koji Allahovu Knjigu ~itaju i molitvu obvaljaju i od onoga ~ime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu da se nadaju nagradi koja ne}e nestati

30.

da ih On prema onome {to su radili nagradi i jo{ im iz obilja Svoga da, jer On mnogo pra{ta i blagodaran je.

31.

A ono {to iz Knjige objavljujemo su{ta je istina, ona potvr|uje da su istinite i one prije nje. – Allah, zaista, o robovima Svojim sve zna i On sve vidi.

32.

Mi }emo u~initi da Knjigu poslije naslijede oni Na{i robovi koje Mi izaberemo; bi}e onih koji }e se prema sebi ogrije{iti, bi}e onih ~ija }e dobra i lo{a djela podjednako te{ka biti, i bi}e i onih koji }e, Allahovom voljom, svojim dobrim djelima druge nadma{iti – za to }e veliku nagradu dobiti:

33.

edenske perivoje u koje }e u}i, u kojima }e se zlatnim narukvicama, biserom ukra{enim, kititi, a haljine }e im, u njima, od svile biti.

34.

“Hvaljen neka je Allah” – govori}e – “koji je od nas tugu odstranio, – Gospodar na{, zaista, mnogo pra{ta i blagodaran je -,

35.

koji nam je, od dobrote Svoje, vje~no boravi{te darovao, gdje nas umor ne}e doticati i u kome nas klonulost ne}e snalaziti,”

36.

A nevjernike ~eka vatra d`ehennemska, oni ne}e biti na smrt osu|eni, i ne}e umrijeti, i ne}e im se patnja u njemu ubla`iti, – eto tako }emo svakog nevjernika kazniti -,

37.

oni }e u njemu jaukati: “Gospodaru na{, izbavi nas, ~ini}emo dobra djela, druga~ija od onih koja smo ~inili.” ” A zar var vas nismo ostavili da `ivite dovoljno dugo da bi onaj koji je trebalo da razmisli imao vremena da razmisli, a bio vam je do{ao i onaj koji opominje? Zato iskusite patnju, nevjernicima nema pomo}i!’

38.

Allah sigurno zna tajne nebesa i Zemlje; On dobro zna sva~ije misli.

39.

On ~ini da se smjenjujete na Zemlji; ko ne bude vjerovao, nevjerovanje njegovo je na njegovu {tetu; nevjernicima }e njihovo nevjerovanje kod Gospodara njihova samo pove}ati odvratnost, i nevjernicima }e njihovo nevjerovanje pove}ati propast.

40.

Reci: “Ka`ite vi meni koji su dio Zemlje stvorila bo`anstva va{a kojima se, umjesto Allahu, klanjate, i recite mi imaju li oni u stvaranju nebesa ikakva udjela, ili smo mnogobo{cima Mi dali Knjigu, pa imaju u njoj dokaz za to? Nijedno, ve} nevjernici jedne druge obmanjuju.

41.

Allah brani da se ravnote`a nebesa i Zemlje poremeti. A da se poremete, niko ih drugi osim Njega ne bi zadr`ao; On je zaista blag i pra{ta grijehe.

42.

Oni su se zaklinjali Allahom, najte`om zakletvom, da }e se, bolje nego bilo koji narod, dr`ati pravog puta – samo ako im do|e onaj koji }e ih opominjati. I kad im je do{ao onaj koji opominje, njegov dolazak im je samo pove}ao otu|enje:

43.

oholost na Zemlji i ru`no spletkarenje – a spletke }e pogoditi upravo one koji se njima slu`e. Zar oni mogu o~ekivati ne{to drugo ve} ono {to je zadesilo narode drevne? U Allahovim zakonima ti nikad ne}e{ na{i promjene, u Allahovim zakonima ti ne}e{ na}i odstupanja.

44.

Za{to oni ne putuju po svijetu da vide kako su zavr{ili oni prije njih, koji su bili ja~i od njih? – Allahu ne mo`e ni{ta uma}i ni na nebesima ni na Zemlji; On, uistinu, sve zna i sve mo`e.

45.

Da Allah ka`njava ljude prema onome {to zaslu`e, ni{ta `ivo na povr{ini Zemljinoj ne bi ostavio; ali, On ih ostavlja do roka odre|enog, i kad im rok do|e, – pa Allah dobro zna robove Svoje.