30. Ar­-Rûm

1.

Elif-lam-mim.

2.

Bizantinci su pobje|eni.

3.

u susjednoj zemlji, ali oni }e, poslije poraza svoga, sigurno pobijediti

4.

za nekoliko godina – i prije, i poslije, Allahova je odluka i tada }e se vjernici radovati

5.

Allahovoj pomo}i, – On poma`e kome ho}e, On je Silan i Samilostan -,

6.

obe}anje je Allahovo, a Allah }e obe}anje Svoje ispuniti, ali ve}ina ljudi ne zna;

7.

oni znaju samo spolja{nju stranu `ivota na ovom svijetu, a prema onom svijetu su ravnodu{ni.

8.

A za{to ne razmisle sami o sebi? Allah je stvorio nebesa i Zemlju i ono {to je izme|u njih sa ciljem i do roka odre|enog. A mnogi ljudi ne vjeruju da }e pred Gospodara svoga doista izi}i.

9.

Za{to ne putuju po svijetu pa da vide kako su zavr{ili oni prije njih? Oni su bili od njih ja~i, i zemlju su orali i obra|ivali je vi{e nego {to je obra|uju ovi, i poslanici su im donosili jasne dokaze; Allah im nije u~inio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli.

10.

Oni koji su zlo ~inili zavr{i}e naju`asnijom patnjom, zato {to su Allahove rije~i poricali i {to su ih ruglu izvrgavali.

11.

Allah iz ni~ega stvara, On }e to ponovo u~initi i na kraju Njenu }ete se vratiti.

12.

Na dan kad nastupi ^as – mnogobo{ci }e svaku nadu izgubiti:

13.

bo`anstva njihova ne}e im biti zagovornici, a zbog bo`anstava svojih bili su navjernici.

14.

Na dan kad nastupi ^as o`ivljanja – ljudi }e se radvojiti:

15.

oni koji su vjerovali i dobra djela ~inili – u d`ennetskom perivoju }e se radovati,

16.

a oni koji nisu vjerovali i koji su ajete Na{e i susret na Sudnjem danu poricali – u trajnoj }e muci biti.

17.

Pa, hvaljen neka je Allah kad god omrknete i kad god osvanete, –

18.

Njemu neka je pohvala i na nebesima i na Zemlji, – i predve~e i u podne! –

19.

On iz ne`ivog stvara `ivo i `ivo pretvara u ne`ivo. On o`ivljava zemlju nakon mrtvila njezina, – isto tako }ete i vi biti o`ivljeni.

20.

Jedan od dokaza njegovih je to {to vas od zemlje stvara, i odjednom vas, ljudi, svuda ima razasutih;

21.

i jedan od dokaza njegovih je to {to za vas, od vrste va{e, stvara `ene da se uz njih smirite, i {to izme|u vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmi{ljaju;

22.

i jedan od dokaza Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje, i raznovrsnost jezika va{ih i boja va{ih; to su, zaista, pouke za one koji znaju;

23.

i jedan od dokaza Njegovih je san va{ no}u i po danu, i nastojanje va{e da steknete ne{to iz obilja Njegova; to su, zaista, pouke za ljude koji ~uju;

24.

i jedan od dokaza Njegovih je to {to vam pokazuje munju, da se pobojite i ponadate, i to {to spu{ta s neba ki{u i o`ivljava njome zemlju poslije mrtvila njezina; to su, zaista, pouke za ljude koji razumiju.

25.

I jedan od dokaza Njegovih je i to {to nebo i Zemlje postoje voljom Njegovom. Zatim to {to }ete, ~im vas On samo jednom iz zemlje pozove, brzo ustati.

26.

Njemu pripada sve {to je na nebesima i na Zemlji, sve je Njemu poslu{no.

27.

On je taj koji iz ni~ega stvara i On }e to ponovo u~initi, to je Njemu lahko; On je uzvi{en i na nebesima i na Zemlji; On je silan i mudar.

28.

On vam kao primjer navodi vas same: da li su oni koji su u posjedu va{em izjedna~eni s vama u onome {to vam Mi dajemo, pa ste u tome isti, i da li ih se bojite kao {to se vi jedni drugih bojite/ – Eto, tako Mi, podrobno, izla`emo dokaze Na{e ljudima koji razmi{ljaju.

29.

Ali, nevjernici lakosmisleno slijede strasti svoje, – a ko }e na pravi put uputiti onoga koga je Allah u zabludi ostavio? – njima ne}e mo}i niko u pomo} prite}i.

30.

Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, djelu Allahovu, prema kojoj je On ljude na~inio, – ne treba da se mijenja Allahova vjera, ali ve}ina ljudi to ne zna -,

31.

obra}aju}i Mu se predano! Bojte se Njega i obavljajte molitvu, i ne budite od onih koji Mu druge ravnim smatraju,

32.

od onih koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podijelili; svaka stranka zadovoljna onim {to ispovijeda.

33.

A kad ljude nevolja sna|e, oni se Gospodaru svome pokajni~ki obra}aju, a poslije, kad im On da da okuse milost Njegovu, odjednom neki od njih Gospodaru svome druge ravnim smatraju

34.

da bi bili nezahvalni na onom {to im Mi dajemo. “Pa u`ivajte, a sazna}ete!’

35.

Zar smo Mi poslali kakav dokaz koji govori u prilog onih koje Njemu ravnim smatraju?

36.

Kad dopustimo ljudima da se blagodatima nasla|uju, oni im se obraduju, a kad ih pogodi nevolja, zbog onoga {to su ruke njihove ~inile, odjednom o~ajavaju.

37.

Zar oni ne znaju da Allah u obilju daje hranu onome kome On ho}e, i da uskra}uje? to su, uistinu, dokazi za ljude koji vjeruju.

38.

Zato podaj bli`njemu pravo njegovo, i siromahu i putniku-namjerniku! To je bolje za one koji nastoje da se Allahu umile; ti }e posti}i {ta `ele.

39.

A novac koji dajete da se uve}a novcem drugih ljudi ne}e se kod Allah uve}ati, a za milostinju koju udjelite da biste se Allahu umili – takvi }e dobra djela svoja umnogostru~iti.

40.

Allah vas stvara, i opskrbljuje; On }e vam `ivot oduzeti i na kraju vas o`ivjeti. Postoji li ijedno bo`ansto va{e koje bilo {ta od toga ~ini? Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onih koje Njemu smatraju ravnim!

41.

Zbog onoga {to ljudi rade, pojavio se mete` i na kopnu i na moru, da im On da da iskuse kaznu zabog onoga {to rade, ne bi li se popravili.

42.

Reci: Putujte po svijetu pa pogledajte kako su oni prije zavr{ili; ve}inom su oni mnogobo{ci bili.”

43.

Zato ti upravi lice svoje prema pravoj vjeri, prije nego {to Allahovom voljom nastupi Dan koji niko ne}e mo}i odbiti. Toga dana On }e ih razdvojiti:

44.

oni koji nisu vjerovali – na svoju {tetu nisu vjerovali, a oni koji su dobra djela ~inili – sebi su d`ennet pripremili,

45.

da On iz obilja Svoga nagradi one koji su vjerovali i dobra djela ~inili; a On, zaista, ne voli nevjernike.

46.

Jedan od dokaza Njegovih je to {to On {alje vjetrove kao nosioce radosnih vijesti da vam da da milost Njegovu osjetite i da la|e voljom Njegovom plove i da iz obilja Njegova sti~ete, i da biste zahvalni bili.

47.

I prije tebe smo poslanike narodima njihovim slali i oni su im prave dokaze donosili, pa smo one koji su grije{ili ka`njavali, – a du`nost Nam je bila vjernike pomo}i.

48.

Allah je taj koji vjetrove {alje, pa oni oblake tjeraju i On ih po nebu, kako On ho}e, rasprostire i na komade dijeli, pa ti vidi{ ki{u kako iz njih pada, i kad je On na robove Svoje na koje `eli prolije, oni se odjednom rado{}u ispune,

49.

iako su bili o~ajni prije nego {to se spustila na njih.

50.

Zato pogledaj tragove Allahove milosti – kako On o`ivi zemlju nakom mrtvila njezina! On }e, uistinu, i mrtve o`ivjeti, On sve mo`e.

51.

A da po{aljemo vjetar i da oni vide da je sve po`utjelo, oni bi, i poslije toga, blagodati poricali.

52.

Ti ne mo`e{ mrtve dozvati, ni gluhe, kad se od tebe okrenu, dovikati,

53.

niti mo`e{ slijepe od zablude njihove odvratiti; mo`e{ jedino dozvati one koji u ajete Na{e vjeruju, jedino oni }e se odazvati.

54.

Allah je taj koji vas nejakim stvara, i onda vam, poslije najakosti, snagu daje, a poslije snage iznemoglost i sijede vlasi; On stvara {to ho}e; On sve zna i sve mo`e.

55.

A na Dan kad nastupi ^as o`ivljenja, zlo~inci }e se zaklinjati da su grobovima samo jedan ~as ostali; a i prije su istinu izbjegavali.

56.

A re}i }e oni kojima je dato znanje i vjerovanje: “Vi ste ostali, prema Allahovoj odredbi, sve do Dana o`ivljenja, – a ovo je Dan o`ivljenja, samo {to vi niste znali.”

57.

Toga Dana ne}e ni~em poslu`iti pravdanja onima koji su se prema sebi ogrije{ili i ne}e se od njih tra`iti da se Allahu umile.

58.

U ovom Kur’anu Mi navodimo ljudima svakovrsne primjere. A kad bi im ti ne znam kakvo ~udo donio, opet bi rekli oni koji ne}e da vjeruju: “Vi samo iznosite la`i!”

59.

Eto tako Allah pe~ati srca onih koji ne}e da znaju.

60.

A ti budi strpljiv! Allahovo obe}anje je, zaista, istina i neka te nikako ne obmanu oni koji ~vrsto ne vjeruju.