26. Ash-Shu’arâ’

1.

Ta-sin-mim.

2.

Ovo su ajeti Knjige jasne!

3.

Zar }e{ ti sebe uni{titi zato {to ovi ne}e da postanu vjernici?

4.

Kad bismo htjeli, Mi bismo im s neba jedan znak poslali pred kojim bi oni {ije svoje sagnuli.

5.

I njima ne do|e nijedna nova opomena od Milostivoga, a da se od nje ne okrenu.

6.

Oni pori~u, – pa, sti}i }e ih sigurno posljedice onoga ~emu se izruguju.

7.

Zar oni ne vide kako ~inimo da iz zemlje ni~e svakovrsno bilje plemenito?

8.

To je, doista, dokaz, ali ve}ina njih ne vjeruje,

9.

a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv.

10.

A kad je Gospodar tvoj Musaa zovnuo: “Idi narodu koji se prema sebi ogrije{io,

11.

narodu faraonovu, ne bi li se Allaha pobojao”, –

12.

on je rekao: “”Gospodaru moj, bojim se da me oni u la` ne utjeraju,

13.

da mi ne postane te{ko u du{i i da mi se jezik ne saplete; zato podaj poslanstvo i Harunu,

14.

a ja sam njima i odgovoran, pa se pla{im da me ne ubiju”.

15.

“Ne}e!” re~e On. “Idite obojica sa dokazima Na{im, Mi }emo s vama biti i slu{ati.

16.

Oti|ite faraonu i recite: ,Mi smo poslanici Gospodara svjetova,

17.

dopusti da sinovi Israilovi po|u s nama!’”

18.

“Zar te me|u nama nismo gojili dok si dijete bio i zar me|u nama tolike godine `ivota svoga nisi proveo?” – re~e faraon –

19.

“i uradio si nedjelo koje si uradio i jo{ si nezahvalnik?”

20.

“Ja sam onda ono uradio nehotice” – re~e,

21.

“a od vas sam pobjegao zato {to sam se vas bojao, pa mi je Gospodar moj mudrost darovao i poslanikom me u~inio.

22.

A dobro~instvo koje mi prebacuje{ – da nije to {to si sinove Israilove robljem u~inio?”

23.

“A ko je Gospodar svjetova?” – upita faraon.

24.

“Gospodar nebesa i Zemlje i onoga {to je izme|u njih, ako vjerujete” – odgovori on.

25.

“^ujete li ?” – re~e onima oko sebe faraon.

26.

“Gospodar va{ i Gospodar va{ih davnih predaka” – re~e Musa.

27.

“Poslanik koji vam je poslan, uistinu, je lud” – re~e faraon.

28.

“Gospodar istoka i zapada i onoga {to je izme|u njih, ako pameti imate” – re~e Musa.

29.

A faraon re~e: “Ako bude{ kao boga nekog drugog osim mene priznavao, sigurno }u te u tamnicu baciti!”

30.

“Zar i onda kad ti budem o~igledan dokaz donio?” – upita on.

31.

“Pa daj ga, ako isitnu govori{!” – re~e faraon.

32.

I Musa baci {tap svoj, kad on – zmija prava,

33.

a onda izvadi ruku iz njedara, kad ona, onima koji su gledali – bijela.

34.

“Ovaj je zaista vje{t ~arobnjak: – re~e glave{inama oko sebe faraon -,

35.

“ho}e da vas ~arolijom svojom iz zemlje va{e izvede. Pa {ta savjetujete?”

36.

“Ostavi njega i brata njegova!” – reko{e -, “a u gradove po{alji da saklupljaju,

37.

sve ~arobnjake vje{te }e ti dovesti.”

38.

i ~arobnjaci se u odre|eno vrijeme i ozna~enog dana sabra{e,

39.

a narodu bi re~eno: “Ho}ete li se iskupiti

40.

da budemo uz ~arobnjake, ako oni budu pobjednici!’

41.

A kad do|o{e, ~arobnjaci faraona upita{e: “Da li }e nama, doista, pripasti nagrada ako mi budemo pobjednici?

42.

“Ho}e””- odgovori on –”bi}ete tada sigurno meni najbli`i.”

43.

Musa im re~e; “Bacite ono {to `elite da bacite!”

44.

I oni pobaca{e konope svoje i {tapove svoje i reko{e” “Tako nam dostojanstva faraonova, mi }emo svakako pobijediti!”

45.

Zatim Musa baci svoj {tap, koji, odjednom, proguta ono {to su oni la`no izveli.

46.

^arobnjaci se onda na tle baci{e

47.

i reko{e: “Mi vjerujemo u Gospodara svjetova,

48.

Gospodara Musaova i Harunova!’

49.

“Da povjerujete njemu prije dopu{tenja moga!” – viknu faraon. – “On je va{ u~itelj, on vas je ~arobnja{tvu nau~io – a vi }ete zapamtiti; poodsijeca}u vam ruke i noge va{e unakrst i sve }u vas porazapinjati!’

50.

“Ni{ta stra{no!” – reko{e oni -, “mi }emo se Gospodaru svome vratiti.

51.

Mi se nadamo da }e nam Gospodar na{ grijehe na{e oprostiti zato {to smo prvi vjernici.”

52.

I Mi objavismo Musau: “Kreni no}u s robovima Mojim, ali bi}ete gonjeni.”

53.

I faraon posla po gradovima sakuplja~e:

54.

“Ovih je zaista malo

55.

i rasrdili su nas,

56.

a mi smo svi budni!”

57.

I Mi ih izvedosmo iz vrtova i rijeka,

58.

iz riznica i dvoraca divnih.

59.

Eto tako je bilo, i Mi dadosmo da to nasiljede sinovi Israilovi.

60.

I oni ih, kad se sunce ra|alo, sustigo{e.

61.

pa kad jedni druge ugleda{e, drugovi Musaovi povika{e: “Samo {to nas nisu stigli!”

62.

“Ne}e!” – re~e on – “Gospodar moj je sa mnom, On }e mi put pokazati.”

63.

I Mi objavismo Musau: “Udari {tapom svojim po moru!” – i ono se rastavi i svaki bok njegov bija{e kao veliko brdo;

64.

i Mi onda tamo one gruge pribli`ismo –

65.

a Musaa i sve one koji bijahu s njim spasismo –

66.

i one druge potopismo.

67.

To je, zaista, pouka, i ve}ina njih nisu bili vjernici

68.

a Gospodar tvoj je, doista, Silan i Milostiv.

69.

i ka`i im vijest o Ibrahimu

70.

kada je oca svoga i narod svoj upitao: “^emu se vi klanjate?”

71.

a oni odgovorili: “Klanjamo se kumirima i povazdan im se molimo”,

72.

on je rekao: “Da li vas oni ~uju kad se molite,

73.

ili, da li vam mogu koristiti ili na{koditi?”

74.

“Ne,” – odgovori{e, “ali mi smo upamtili pretke na{e kako tako postupaju.”

75.

“A da li ste razmi{ljali” – upita on – “da su oni kojima se klanjate

76.

vi i kojima su se klanjali davani preci va{i,

77.

doista, neprijatelji moji? Ali, to nije Gospodar svjetova,

78.

koji me je stvorio i na pravi put uputio,

79.

i koji me hrani i poji,

80.

i koji me, kad se razbolim, lije~i,

81.

i koji }e mi `ivot oduzeti, i koji }e me poslije o`ivjeti,

82.

i koji }e mi, nadam se, pogre{ke moje na Sudnjem danu oprostiti!

83.

Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me me|u one koji su dobri

84.

i u~ini da me po lijepom spominju oni {to }e poslije mene do}i,

85.

i u~ini me jednim od onih kojima }e{ d`ennetske blagodati darovati, –

86.

i ocu mome oprosti, on je jedan od zalutalih –

87.

i ne osramoti me na Dan kad }e ljudi o`ivljeni biti,

88.

na Dan kada ne}e nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti,

89.

samo }e onaj koji Allahu srca ~ista do|e spasen biti.”

90.

I d`ennet }e se ~estitima pribli`iti,

91.

a d`ehennem zalutalima ukazati,

92.

i re}i }e im se: “Gdje su oni kojima ste se klanjali,

93.

a niste Allahu; mogu li vam oni pomo}i, a mogu li i sebi pomo}i?”

94.

pa }e i oni i oni koji su ih u zabludu doveli u nj biti ba~eni,

95.

i vojske Iblisove – svi zajedno.

96.

I oni }e, sva|aju}i se u njemu, govoriti:

97.

“Allaha nam, bili smo, doista, u o~itoj zabludi

98.

kad smo vas s Gospodarom svjetova izjedna~avali,

99.

a na stranputicu su nas naveli zlikovci,

100.

pa nemamo ni zagovornika,

101.

ni prisna prijatelja, –

102.

da nam je samo da se povratimo, pa da postanemo vjernici!”

103.

u tome je pouka, ali ve}ina ovih nisu vjernici,

104.

a Gospodar tvoj je, zaista, Silan i Milostiv.

105.

I Nuhov narod je smatrao la`nim poslanike.

106.

Kad im brat njihov Nuh re~e: “Kako to da se Allaha ne bojite?

107.

Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani,

108.

zato se bojte Allaha i budite poslu{ni meni!

109.

Za ovo od vas ne tra`im nikakve nagrade, mene }e Gospodar svjetova nagraditi,

110.

zato se bojte Allaha i budite poslu{ni meni!” –

111.

oni reko{e; “Kako da te poslu{amo, kad te najni`i sloj ljudi slijedi?”

112.

“Ne znam je {ta oni rade” – re~e on,

113.

“svi }e pred Gospodarom mojim, da znate, ra~un polagati,

114.

a ja vjernike ne}u otjerati,

115.

ja samo javno opominjem!”

116.

“Ako se ne okani{, o Nuhu!” – reko{e oni -, “bi}e{ sigurno kamenovan!”

117.

“Gospodaru moj,” – re~e on – “narod moj me u la` utjeruje,

118.

pa Ti meni i njima presudi i mene i vjernike koji su sa mnom spasi!’

119.

I Mi smo njaga i one koji su bili uz njega u la|i krcatoj spasili,

120.

a ostale potopili.

121.

To je pouka, ali ve}ina ovih nisu vjernici,

122.

a Gospodar tvoj je zaista Silan i Milostiv.

123.

I Ad je smatrao la`nim poslanike.

124.

Kad im brat njihov Hud re~e: “Kako to da se Allaha ne bojite?”

125.

Ja sam vam ,sigurno, poslanik pouzdani,

126.

zato se bojte Allaha i budite poslu{ni meni!

127.

Za ovo od vas ne tra`im nikakve nagrade, mene }e Gospodar svjetova nagraditi.

128.

Za{to na svakoj uzvi{ici palate zidate, druge ismijavaju}i,

129.

i podi`ete utvrde kao da }ete vje~no `ivjeti,

130.

a kad ka`njavate, ka`njavate kao silnici/

131.

Bojte se Allaha i meni budite poslu{ni!

132.

Bojte se onoga koji vam daruje ono {to znate:

133.

daruje vam stoku i sinove,

134.

i ba{~e i izvore.

135.

Ja se, doista, bojim, za vas na Velikom danu patnje” –

136.

reko{e oni: “Nama je svejedno savjetovao ti ili ne bio savjetnik,

137.

ovako su i narodi davna{nji vjerovali,

138.

i mi ne}emo biti mu~eni.”

139.

I oni su nastavili da ga u la` utjeruju, pa smo ih Mi uni{tili. To je pouka, ali ve}ina ovih ne}e da vjeruje,

140.

a Gospodar tvoj je, zaista, Silan i Milostiv.

141.

I Semud je smatrao la`nim poslanike.

142.

Kad im brat njihov Salih re~e: “Kako to da se Allaha ne bojite?

143.

Ja sa vam, sigurno, poslanik pouzdani.

144.

zato se bojte Allaha i budite poslu{ni meni!

145.

Za ovo od vas ne tra`im nikakve nagrade, mene }e Gospodar svjetova nagraditi.

146.

Zar mislite da }ete ovdje biti ostavljeni bezbjedni,

147.

u vrtovima i me|u izvorima.

148.

u usjevima i me|u palmama sa plodovima zrelim?

149.

Vi u brdima vrlo spretno ku}e kle{ete.

150.

zato se bojte Allahai poslu{ni meni budite.

151.

i ne slu{ajte naredbe onih koji u zlu pretjeruju,

152.

koji na Zemlji ne zavode red ve} nered uspostavljaju” –

153.

reko{e oni: “Ti si samo op~injen;

154.

ti si ~ovjek, kao i mi; zato nam donesi jedno ~udo ako je istina to {to govori{!”

155.

“Evo to je kamila” – re~e on -, “u odre|eni dan ona }e piti, a u poznati dan vi.

156.

i ne u~inite joj nikakvo zlo da vas ne bi stigal patnja na Velikom danu!’

157.

Ali, oni je zakla{e i potom se pokaja{e.

158.

i sti`e ih kazna. To je pouka, ali ve}ina ovih ne}e da vjeruje,

159.

a Gospodar tvoj je, zaista, Silan i Milostiv

160.

I Lutov narod je smatrao la`nim poslanike.

161.

Kad im njihov brat Lut re~e: “Kako to da se ne bojite?

162.

Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani,

163.

zato se bojte Allaha i budite poslu{ni meni!

164.

Za ovo od vas ne tra`im nikakve nagrade, mene }e Gospodar svjetova nagraditi.

165.

Za{to vi, mimo sav svijet, sa mu{karcima op}ite,

166.

a `ene svoje, koje je za vas Gospodar va{ stvorio, ostavljate? Vi ste ljudi koji svaku granicu zla prelazite” –

167.

reko{e oni: “Ako se ne okani{, o Lute, bi}e{ sigurno prognan.”

168.

“Ja se gnu{am toga {to vi radite!” – re~e on;

169.

“Gospodaru moj, sa~uvaj mene i porodicu moju kazne za ono {to oni rade!’

170.

I Mi smo sa~uvali njega i porodicu njegovu – sve,

171.

osim starice koja je ostala sa onima koji su kaznu iskusili,

172.

a zatim smo ostale uni{tili

173.

spustiv{i na njih ki{u, – a stra{ne li ki{e za one koji su opomenuti bili!

174.

To je pouka, ali ve}ina ovih ne}e da vjeruje,

175.

a Gospodar tvoj je, zaista, Silan i Milostiv.

176.

I stanovnici Ejke su u la` ugonili poslanike.

177.

kad im [uajb re~e: “Kako to da se ne bojite?

178.

Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani,

179.

zato se bojte Allaha i budite poslu{ni meni!

180.

Za ovo od vas ne tra`im nikakve nagrade, mene }e Gospodar svjetova nagraditi.

181.

Pravo mjerite na litru i ne zakidajte

182.

a na kantaru ispravnom mjerom mjerite,

183.

i ljudima prava njihova ne umanjujte i zlo po Zemlji, nered prave}i, ne ~inite,

184.

i Onoga koji je stvorio vas i narode davna{nje bojte se” –

185.

reko{e oni; “Ti si samo op~injen;

186.

i ti si samo ~ovjek kao i mi; za nas si ti, doista, la`ac pravi;

187.

zato spusti na nas kaznu s neba, ako istinu govori{!”

188.

“Gospodar moj dobro zna {ta vi radite” – re~e on.

189.

I oni su nastavili da ga u la` utjeruju pa ih je stigla kazna iz oblaka; a to je bila kazna jednog stra{nog dana.

190.

To je pouka, ali ve}ina ovih ne}e da vjeruje,

191.

a Gospodar tvoj je, zaista, Silan i Milostiv.

192.

I Kur’an je sigurno objava Gospodara svjetova;

193.

donosi ga povjerljivi D`ibrili

194.

na srce tvoje, da opominje{

195.

na jasnom arapskom jeziku;

196.

on je spomenut u knjigama poslanika prija{njih, –

197.

zar ovima nije dokaz to {to za njega znaju u~eni ljudi sinova Israilovih?

198.

A da ga objavljujemo i nekom ne-Arapu.

199.

pa da im ga on ~ita, opet u nj ne bi povjerovali.

200.

Eto, tako ga Mi u srca gre{nika uvodimo,

201.

oni u nj ne}e vjerovati dok ne do`ive patnju nesnosnu,

202.

koja }e im iznenada do}i, kad je najmanje budu o~ekivali,

203.

pa }e re}i: “Ho}e li nam se imalo vremena dati?”

204.

Za{to oni kaznu Na{u po`uruju?!

205.

[ta ti misli{, ako im Mi dopu{tamo da godinama u`ivaju,

206.

i naposljetku ih sna|e ono ~ime im se prijeti,

207.

zar }e imati {ta od slatkog `ivota koji su provodili?

208.

Mi nijedan grad nismo razorili prije nego su im do{li oni koji su ih opominjali

209.

da bi pouku primili; Mi nismo nepravedni bili.

210.

Kur’an ne donose {ejtani,

211.

nezamislivo je da to oni ~ine; oni to nisu kadri,

212.

oni nikako ne mogu da ga prislu{kuju.

213.

Zato se, mimo Allaha, ne moli drugom bogu – da ne bi bio jedan od onih koji }e biti mu~eni!

214.

I opominji rodbinu svoju najbli`u

215.

i budi ljubazan prema vjernicima koji te slijede!

216.

A ako te ne budu poslu{ali, ti reci: “Ja nemam ni{ta s tim {to vi radite.”

217.

I pouzdaj se u Silnoga i Milostivog,

218.

koji te vidi kada ustane{

219.

da sa ostalima molitvu obavi{,

220.

jer On, doista, sve ~uje i sve zna.

221.

Ho}u li vam kazati kome dolaze {ejtani?

222.

Oni dolaze svakom la{cu, gre{niku,

223.

oni prislu{kuju, – i ve}inom oni la`u.

224.

A zavedeni slijede pjesnike.

225.

Zar ne zna{ da oni svakom dolinom blude

226.

i da govore ono {to ne rade,

227.

tako ne govore samo oni koji vjeruju i dobra djela ~ine, i koji ~esto Allaha spominju, i koji uzvra}aju kad ih ismijavaju. A mnogobo{ci }e sigurno saznati u kakvu }e se muku uvaliti.