24. An-Nûr

1.

Objavljujemo suru i njezine propise ~inimo obaveznim! U njoj objavljujemo jasne dokaze da biste pouku primili.

2.

Bludnicu i bludnika izbi~ujte sa stotinu udara bi~a, svakog od njih, i neka vas pri vr{enju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sa`aljenje, ako u Allaha i u onaj svijet vjerujete, i neka ka`njavanju njihovu jedna skupina vjernika prisustvuje!

3.

Bludnik ne trba da se `eni osim bludnicom ili mnogobo{kinjom, a bludnica ne treba da bude po`eljna osim bludniku ili mnogobo{cu, to je zabranjeno vjernicima.

4.

One koji okrive po{tene `ene, a ne doka`u to s ~etiri svjedoka, sa osamdeset udara bi~a izbi~ujte i nikada vi{e svjedo~enje njihovo ne primajte; to su ne~asni ljudi,

5.

osim onih koji se poslije toga pokaju i poprave, jer i Allah pra{ta i samilostan je!

6.

A oni koji okrive svoje `ene, a ne budu imali drugih svjedoka, nego su samo oni svjedoci, potvrdi}e svoje svjedo~enje zakletvom Allahom, i to ~etiri puta da, zaista govore istinu,

7.

a peti put da ga pogodi Allahovo prokletstvo, ako la`e!

8.

A ona }e kazne biti po{te|ena, ako se ~etiri puta Allahom zakune da on, doista, la`e,

9.

a peti put da je stigne Allahova srd`ba, ako on govori istinu!

10.

A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove i da Allah ne prima pokajanje i da mudar nije… –

11.

Me|u vama je bilo onih koji su iznosili potvoru. Vi ne smatrajte to nekim zlom po vas; ne, to je dobro po vas. Svaki od njih bi}e ka`njen prema grijehu koji je zaslu`io, a onoga od njih koji je to najvi{e ~inio ~eka patnja velika.

12.

Za{to, ~im ste to ~uli, nisu vjernici i vjernice jedni o drugima dobro promislili i rekli: “Ovo je o~ita potvora!”

13.

Za{to nisu ~etvoricu svjedoka doveli? A po{to svjedoke nisu doveli, oni su onda kod Allaha la`ljivci.

14.

A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove i na ovom i na onom svijetu, ve} bi vas stigla te{ka kazna zbog onoga u {to ste se upustili

15.

kad ste to jezicima svojim prepri~avati stali i kad ste na sva usta govorili ono o ~emu niste ni{ta znali, a vi ste to sitnicom smatrali, ali je ono Allahu krupno.

16.

Za{to niste, ~im ste to ~uli, rekli: “Ne dolikuje nam da o tome govorimo, hvaljen neka si ti! To je velika potvora!”

17.

Allah vam nare|uje da vi{e nikad tako ne{to ne ponovite, ako ste vjernici,

18.

i Allah vam propise obja{njava; a Allah sve zna i mudar je.

19.

One koji vole da se o vjernicama {ire bestidne glasine ~eka te{ka kazna i na ovom i na onom svijetu; Allah sve zna, a vi ne znate.

20.

A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove i da Allah nije blag i milostiv…

21.

O vjernici, ne idite {ejtanovim stopama! Onoga ko bude i{ao {ejtanovim stopama on }e na razvrat i odvratna djela navoditi. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove, nijedan se od vas ne bi nikad od grijeha o~istio; ali Allah ~isti onoga koga On ho}e. Allah sve ~uje i sve zna.

22.

Neka se ~estiti i imu}ni me|u vama ne zaklinju da vi{e ne}e pomagati ro|ake i siromahe, i one koji su na Allahovu putu rodni kraj svoj napustili; neka im oproste i ne zamjere! Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti? A Allah pra{ta i samilostan je.

23.

Oni koji obijede ~estite, bezazlene vjernice, neka budu prokleti i na ovom i na onom svijetu; njih ~eka patnja nesnosna

24.

na Dan kada protiv njih budu svjedo~ili jezici njihovi, i ruke njihove, i noge njihove za ono {to su radili.

25.

Toga Dana Allah }e ih kazniti kaznom koju su zaslu`ili i oni }e saznati da je Allah, doista, oli~ena istina.

26.

Nevaljale `ene su za nevaljale mu{karce, a nevaljali mu{karci su za nevaljale `ene; ~estite `ene su za ~estite mu{karce, a ~estiti mu{karci su za ~estite `ene. Oni nisu krivi za ono {to o njima govore; njih ~eka oprost i veliko obilje.

27.

O vjernici, u tu|e ku}e ne ulazite dok dopu{tenje ne dobijete i dok uku}ane ne pozdravite; to vam je bolje, pou~ite se!

28.

A ako u njima nikoga ne na|ete, ne ulazite u njih dok vam se ne dopusti; a ako vam se rekne: “Vratite se!” – vi se vratite, bolje vam je, a Allah zna ono {to radite.

29.

Nije vam grijeh da ulazite u nenastanjene zgrade, u kojima se nalaze stvari va{e, a Allah zna ono {to javno pokazujete i ono {to krijete.

30.

Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uisitinu, zna ono {to oni rade.

31.

A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi i{ta osim onoga {to je ionako spolja{nje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo mu`evima svojim, ili o~evima svojim, ili o~evima mu`eva svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima mu`eva svojih, ili bra}i svojoj ili sinovima bra}e svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili mu{karcima kojima nisu potrebne `ene, ili djeci koja jo{ ne znaju koja su stidna mjesta `ena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se ~uo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono {to `elite.

32.

Udavajte neudate i `enite neo`enjene, i ~estite robove i robinje svoje; ako su siroma{ni, Allah }e im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna.

33.

i neka se suzdr`e oni koji nemaju mogu}nosti da se o`ene, dok im Allah iz obilja svoga ne pomogne! A s onima u posjedu va{em koji `ele da se otkupe, ako su u stanju da to u~ine, o otkupu se dogovorite. I dajte im ne{to od imetka koji je Allah vama dao. I ne nagonite robinje svoje da se bludom bave – a one `ele da budu ~estite – da biste stekli prolazna dobra ovoga svijeta; a ako ih neko na to prisili, Allah }e im, zato {to su bile primorane, oprostiti i prema njima smilostan biti.

34.

Mi vam objavljujemo jasne ajete i primjere iz `ivota onih koji su prije vas bili i nestali i pouku onima koji se budu Allaha bojali.

35.

Allah je izvor svjetlosti nebesa i Zemlje! Primjer svjetlosti Njegove je udubina u zidu u kojoj je svjetiljka, svjetiljka je u kandilju, a kandilj je kao zvijezda blistava koja se u`i`e blagoslovljenim drvetom maslinovim, i isto~nim i zapadnim, ~ije ulje gotovo da sija kad ga vatra ne dotakne; sama svjetlost nad svjetlo{}u! Allah vodi ka svjetlosti Svojoj onoga koga On ho}e. Allah navodi primjere ljudima, Allah sve dobro zna.

36.

U d`amijama koje se Allahovom voljom podi`u i u kojima se spominje Njegovo ime – hvale Njega, ujutro i nave~e,

37.

ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju, i koji strepe od Dana u kom }e srca i pogledi biti uznemireni,

38.

da bi ih Allah lijepom nagradom za djela njihova nagradio i da bi im od dobrote Svoje i vi{e dao. A Allah daje kome ho}e, bez ra~una.

39.

A djela nevjernika su kao varka u ravnici u kojoj `edan vidi vodu, ali kad do tog mjesta do|e, ni{ta ne na|e, – a zate}i }e da ga ~eka kraj njega Allahova kazna i On }e mu potpuno isplatiti ra~un njegov jer Allah veoma brzo obra~unava, –

40.

ili su kao tmine nad dubokim morem koje prekrivaju talasi sve jedan za drugim, iznad kojih su oblaci, sve tmine jedna iznad drugih, prst se pred okom ne vidi, – a onaj kome Allah ne da svjetlo ne}e svjetla ni imati.

41.

Zar ne zna{ da Allaha hvale svi koji su na nebesima i na Zemlji, a i ptice {irenjem krila svojih; sva znaju kako }e Mu se moliti i kako }e ga hvaliti. A Allah dobro zna ono {to oni rade.

42.

Samo je Allahova vlast na nebesima i na Zemlji, i Allahu se sve vra}a!

43.

Zar ne vidi{ da Allah razgoni oblake, i onda ih spaja i jedne nad drugima gomila, pa ti vidi{ ki{u kako iz njih pada; On s neba, iz oblaka veli~ine brda, spu{ta grad, pa njime koga ho}e pogodi, a koga ho}e po{tedi – bljesak munje Njegove gotovo da oduzme vid.

44.

On ~ini da no} i dan naizmjenice nastupaju i u tome je, doista, pouka za one koji pameti imaju.

45.

Allah sve `ivotinje stvara od vode, neke od njih ne trbuhu puze, neke idu na dvije noge, a neke, opet, hode na ~etiri; Allah stvara {to ho}e, jer Allah sve mo`e.

46.

Mi objavljujemo ajete jasne; a Allah ukazuje na pravi put onome kome On ho}e.

47.

A licemjeri govore: “Mi vjerujemo u Allaha i Poslanika i pokoravamo se”, – zatim neki od njih glave okre}u; nisu oni vjernici.

48.

Kad budu pozvani Allahu i Poslaniku Njegovu da im On presudi, neki od njih odjednom le|a okrenu;

49.

samo ako znaju da je pravda na njihovoj strani, dolaze mu poslu{no.

50.

Da li su im srca bolesna, ili sumnjaju, ili strahuju da }e Allah i Poslanik Njegov prema njima nepravedno postupiti? Nijedno, nego `ele da drugima nepravdu u~ine.

51.

Kad se vjernici Allahu i Poslaniku Njegovu pozovu, da im on presudi, samo reknu: “Slu{amo i pokoravamo se!’ – Oni ne}e uspjeti.

52.

Oni koji se Allahu i Poslaniku Njegovu budu pokoravali, koji se Allaha budu bojali i koji od Njega budu strahovali – oni }e posti}i ono {to budu `eljeli.

53.

Licemjeri se zaklinju Allahom, najte`om zakletvom, da }e sigurno i}i u boj ako im ti naredi{. Reci: “Ne zaklinjite se, zna se {ta se od vas tra`i, Allah dobro zna ono {to vi radite.”

54.

Reci: “Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!” A ako ne htjednete, on je du`an da radi ono {to se njemu nare|uje, a vi ste du`ni da radite ono {to se vama nare|uje, pa ako mu budete poslu{ni, bi}ete na pravom putu; – a Poslanik je jedino du`an da jasno obznani.

55.

Allah obe}ava da }e one me|u vama koji budu vjerovali i dobra djela ~inili sigurni namjesnicima na Zemlji postaviti, kao {to je postavio namjesnicima one prije njih, i da }e im zacijelo vjeru njihovu u~vrstiti, onu koju im On `eli, i da }e im sigurno strah bezbjedno{}u zamijeniti; oni }e se samo Meni klanjati, i ne}e druge Meni ravnim smatrati. A oni koji i poslije toga budu nezahvalni – oni su pravi gre{nici.

56.

A vi molitvu obavljajte i zekat dajite i Poslaniku poslu{ni budite da bi vam se ukazala milost.

57.

Nikako ne misli da }e nevjernici uma}i Njemu na Zemlji; njihovo boravi{te bi}e vatra, a ona je, zaista, grozno prebivali{te!

58.

O vjernici, neka od vas u tri slu~aja zatra`e dopu{tenje da vam u|u oni koji su u posjedu va{em i koji jo{ nisu polno zreli: prije jutarnje molitve i kad u podne odlo`ite odje}u svoju, i poslije obavaljanja no}ne molitve. To su tri doba kada niste obu~eni, a u drugo doba nije ni vama ni njima grijeh, ta vi jedni drugima morate ulaziti. tako vam Allah obja{njava propise! A Allah sve zna i mudar je.

59.

A kada djeca va{a dostignu spolnu zrelost, neka onda uvijek tra`e dopu{tenje za ulazak, kao {to su tra`ili dopu{tenje oni stariji od njih; tako vam Allah obja{njava propise Svoje! A Allah sve zna i mudar je.

60.

A starim `enama koje vi{e ne `ude za udajom nije grijeh da odlo`e ogrta~e svoje, ali ne pokazuju}i ona mjesta na kojima se ukrasi nose; a bolje im je da budu kreposne. Allah sve ~uje i zna.

61.

Nije grijeh slijepcu, niti je grijeh hromu, niti je grijeh bolesnu, a ni vama samima da jedete u ku}ama va{im, ili ku}ama o~eva va{ih, ili u ku}ama matera va{ih, ili u ku}ama bra}e va{e, ili u ku}ama sestara va{ih, ili u ku}ama stri~eva va{ih, ili u ku}ama tetaka va{ih po ocu, ili u ku}ama daid`a va{ih, ili u ku}ama tetaka va{ih po materi, ili u onih ~iji su klju~evi u vas ili u prijatelja va{eg; nije vam grijeh da jedete zajedni~ki ili pojedina~no. A kad ulazite u ku}e, vi uku}ane njene pozdravite pozdravom od Allah propisanim, blagoslovljenim i uljudnim. Tako vam Allah obja{njav propise, da biste se opametili!

62.

Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Njegova Poslanika vjeruju, a koji se, kad su s njim na kakvom odgovornom sastanku, ne udaljuju dok od njega dopu{tenje ne dobiju. Oni koji od tebe tra`e dopu{tenje, u Allaha i Poslanika Njegova, doista, vjeruju. I kad oni zatra`e dopu{tenje od tebe zbog kakva posla svoga, dopusti kome ho}e{ od njih, i zamoli Allaha da im oprosti jer Allah pra{ta i On je milostiv.

63.

Ne smatrajte Poslanikov poziv upu}en vama kao poziv koji vi jedni drugima upu}ujete; Allah sigurno zna one me|u vama koji se kradom izvla~e. Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno nare|enju Njegovu, da ih isku{enje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne sna|e.

64.

Allahovo je sve {to je na nebesima i na Zemlji, On sigurno zna kakvi ste vi, i On }e ih obavijestiti o svemu {to su radili na Dan kad se budu Njemu vratili. A Allah sve dobro zna!