22. Al-Hajj

1.

O ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista }e potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki doga|aj biti!

2.

Na dan kad ga do`ivite svaka dojilja }e ono {to doji zaboraviti, a svaka trudnica }e svoj trud pobaciti, i ti }e{ vidjeti ljude pijane, a oni ne}e pijani biti, ve}e }e tako izgledati zato {to }e Allahova kazna stra{na biti.

3.

Ima ljudi koji se bez ikakva znanja prepiru o Allahu i koji slijede svakog {ejtana prkosnoga,

4.

za koga je ve} odre|eno da }e svakog onog koga uzme za za{titnika na stranputicu zavesti i u patnju ga ognjenu dovesti.

5.

O ljudi, kako mo`ete sumnjati u o`ivljenje, – pa, Mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od ugru{ka, zatim od grude mesa vidljivih i nevidljivih udova, pa vam poka`emo mo} Na{u! A u materice smje{tamo {ta ho}emo, do roka odre|enog, zatim ~inimo da se kao dojen~ad ra|ate i da poslije do mu`evnog doba uzrastate; jedni od vas umiru, a drugi duboku starost do`ivljavaju, pa za~as zaboravljaju ono {to saznaju. I ti vidi{ zemlju kako je zamrla, ali kad na nju ki{u spustimo, ona ustrep}e i uzbuja, i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno,

6.

zato {to Allah postoji, i {to je On kadar da mrtve o`ivi, i {to On sve mo`e.

7.

i {to }e ^as o`ivljenja, u to nema sumnje, do}i i {to }e Allah one u grobovima o`ivjeti.

8.

Ima ljudi koji se o Allahu prepiru bez ikakva znanja i bez ikakva nadahnu}a i bez Knjige svetilje,

9.

hode}i nadmeno da bi s Allahova puta odvra}ali; njih na ovom svijetu ~eka poni`enje, a na onom svijetu da}emo im da iskuse patnju u ognju.

10.

“Eto to je zbog djela ruku tvojih, jer Allah nije nepravedan prema robovima Svojim”.

11.

Ima ljudi koji se Allahu klanjaju, ali bez pravog uvjerenja; ako ga prati sre}a, on je smiren, a ako zapadne i u najmanje isku{enje, vra}a se nevjerstvu, pa tako izgubi i ovaj i onaj svijet. To je, uistinu, o~iti gubitak.

12.

On se, pored Allaha, klanja onome koji od njega ne mo`e nikakvu {tetu otkloniti niti mu mo`e bilo kakvu korist pribaviti; to je, zaista velika zabluda;

13.

klanja se onome ~ije }e mu klanjanje prije nauditi nego od koristi biti; a takav je, doista, lo{ za{titnik i zao drug!

14.

Allah }e one koji vjeruju i ~ine dobra djela, zaista, uvesti u d`ennetske ba{~e kroz koje }e rijeke te}i; Allah radi ono {to ho}e!

15.

Onaj ko misli da Poslaniku Allah ne}e pomo}i ni na ovom ni na onom svijetu, neka rastegne u`e do tavanice i neka razmisli da li }e njegov postupak, ako se objesi, otkloniti ono zbog ~ega se on ljuti.

16.

I tako, eto, Mi ga u vidu jasnih ajeta objavljujemo, a Allah }e onome kome On ho}e na pravi put ukazati.

17.

Allah }e na Sudnjem danu odvojiti vjernike od Jevreja, Sabijaca, kr{}ana, poklonika vatre i mnogobo`aca. Allah je, zaista, o svemu obavije{ten.

18.

Zar ne zna{ da se i oni na nebesima i oni na Zemlji Allahu klanjaju, a i Sunce, i Mjesec, i zvijezde, i planine, i drve}e, i `ivotinje, i mnogi ljudi, a i mnogi kaznu zaslu`uju. A koga Allah ponizi , niko ga ne mo`e po{tovanim u~initi; Allah ono {to ho}e radi.

19.

Ova dva protivni~ka tabora spore se oko Gospodara svoga; onima koji ne budu vjerovali bi}e odijela od vatre skrojena, a klju~ala voda bi}e na glave njihove ljevana;

20.

od nje }e se istopiti ono {to je u trbusima njihovim, i ko`a,

21.

a gvozdenim maljevima bi}e mla~eni;

22.

kad god poku{aju da zbog te{kog jada iz nje izi|u, bi}e u nju vra}eni: “Iskusite patnju u u`asnoj vatri!”

23.

A one koji budu vjerovali i dobra djela ~inili – Allah }e sigurno uvesti u d`ennetske ba{~e, kroz koje }e rijeke te}i, u njima }e se narukvicama od zlata i biserom kititi, a odje}a }e im svilena biti.

24.

Oni su bili nadahnuti da govore lijepe rije~i i bili su nadahnuti na put Onoga koji je hvale dostojan.

25.

Nevjernicima i onima koji odvra}aju od Allahova puta i ^asnog hrama – a Mi smo ga namijenili svim ljudima, kako za mje{tanina tako i za do{ljaka – i onome ko u njemu bilo kakvo nasilje u~ini da}emo da patnju nesnosnu iskusi.

26.

I kada smo kao pribje`i{te Ibrahimu pokazali mjesto gdje je Hram, rekli smo; “Ne smatraj Nama nikoga ravnim, i o~isti ovaj Hram Moj za one koji }e ga obilaziti, koji }e tu u blizini njegovoj stanovati, i koji }e molitvu obavljati

27.

i oglasi ljudima had`d`!” – dolazi}e ti pje{ke i na kamilama iznurenim; dolazi}e iz mjesta dalekih,

28.

da bi koristi imali i da bi u odre|ene dane, prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo ime spominjali. Jedite meso njihovo, a nahranite i siromaha ubogog!

29.

Zatim, neka sa sebe prljav{tinu uklone, neka svoje zavjete ispune i naka oko Hrama drevnog obilaze.

30.

Eto toliko! A ko po{tuje Allahove svetinje, u`iva}e milost Gospodara svoga, – a dozvoljena vam je stoka, osim one o kojoj vam je re~eno, – pa budite {to dalje od kumira poganih i izbjegavajte {to vi{e govor neistiniti,

31.

budite iskreno Allahu odani, ne smatrajte nikoga Njemu ravnim! A onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan – bi}e kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio.

32.

Eto toliko! Pa ko po{tiva Allahove propise – znak je ~estita srca.

33.

Vama one slu`e do odre|enog roka, a poslije, njihovo mjesto je kraj Drevnog hrama.

34.

Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje. Va{ Bog je jedan Bog, zato se samo Njemu iskreno predajte! A radosnom vije{}u obraduj poslu{ne,

35.

~ija srca, kad se Allah pomene, strah obuzme, i one koji strpljivo podnose nevolje koje ih zadese, i one koji molitvu obavljaju i koji, od onoga {to im Mi dajemo, udjeljuju.

36.

A kamile smo vam u~inili jednim od Allahovih obreda had`d`a, i vi od njih imate koristi; zato spominjite Allahovo ime kada budu u redove pore|ane; a kad padnu na zemlju, jedite ih, a nahranite i onoga koji ne prosi, a i onoga koji prosi; tako smo vam ih pot~inili da biste zahvalni bili.

37.

Do Allaha ne}e doprijeti meso njihovo i krv njihova, Ali }e Mu sti}i iskreno u~injena dobra djela va{a; tako vam ih je pot~inio da biste Allaha veli~ali zato {to vas je uputio. I obraduj one koji dobra djela ~Ine!

38.

Allah doista {titi vjernike, Allah sigurni ne voli nijednog izdajnika, nezahvalnika.

39.

Dopu{ta se odbrana onima koje drugi napadnu, zato {to im se nasilje ~ini – a Allah je, doista, kadar da ih pomogne -,

40.

onima koji su ni krivi ni du`ni iz zavi~aja svoga prognani samo zato {to su govorili: “Gospodar na{ je Allah!” A da Allah ne suzbija neke ljude drugima, do temelja bi bili poru{eni manastiri, i crkve, i havre, a i d`amije u kojime se mnogo spominje Allahovo ime. A Allah }e sigurno pomo}i one koji vjeru njegovu poma`u, – ta Allah je zaista mo}an i silan -,

41.

one koji }e, ako im damo vlast na Zemlji, molitvu obavljati i milostinju udjeljivati i koji }e tra`iti da se ~ine dobra djela, a odvra}ati od nevaljalih – A Alahu se na kraju sve vra}a.

42.

A to {to te oni smatraju la`nim, – pa i prije njih su narod Nuhov, i Ad, i Semud poslanike smatrali la`nim,

43.

i narod Ibrahimov i narod Lutov,

44.

i stanovnici Medjena; a la`nim je smatran i Musa, i Ja sam nevjernicima vremena davao, zatim sam ih ka`njavao, i kakva je samo bila kazna Moja!

45.

I koliko smo naselja uni{tili, ~iji su `itelji gre{nici bili, i ona su opustjela, samo su ru{evine ostale! I koliko bunareva ima zapu{tenih i koliko visokih palata ima praznih!

46.

Za{to oni po svijetu ne putuju pa da srca njihova shvate ono {to treba da shvate i da u{i njihove ~uju ono {to treba da ~uju, ali, o~i nisu slijepe, ve} srca u grudima.

47.

Oni od tebe tra`e da ih kazna {to prije stigne, i Allah }e ispuniti prijetnju Svoju; a samo jedan dan u Gospodara tvoga traje koliko hiljadu godina, po va{em ra~unanju.

48.

I koliko je bilo naselje ~iji su `itelji bili nepravedni, kojima sam Ja kaznu odlagao, da bi najzad, kaznio! A Meni se sve vra}a.

49.

Reci: “O ljudi, ja sam tu da vas javno opomenem:

50.

one koji budu vjerovali i dobra djela ~inili ~eka opro{taj i opskrba plemenita;

51.

a oni koji se budu trudili da dokaze na{e poreknu, uvjereni da }e Nam uma}i, bi}e stanovnici u d`ehennemu.

52.

Prije tebe Mi nijednog poslanika i vjerovjesnika nismo poslali, a da {ejtan nije, kad bi on {to kazivao, u kazivanje njegovo ne{to ubacio; Allah bi ono {to bi {ejtan ubacio uklonio, a zatim bi rije~i Svoje u~vrstio – Allah sve zna i mudar je –

53.

da bi ono {to je {ejtan ubacio u~inio isku{enjem za one ~ija su srca bolesna i za one ~ija su svirepa – a nevjernici su, zaista, u beskrajnoj neslozi –

54.

i da bi oni koji su znanjem obdareni spoznali da je Kur’an istina od Gospodara tvoga, pa u nj povjerovali i da mu srca njihova budu sklona. A Allah }e vjernike, doista, na pravi put izvesti.

55.

A nevjernici ne}e prestati da u nj sumnjaju, sve dok im iznenada smrt ne do|e ili dok ne osjete patnju na onom svijetu.

56.

Tog dana vlast }e samo Allah imati, On }e im suditi: vjernici i oni koji su dobra djela ~inili bi}e u d`ennetskim ba{~ama u`ivanja,

57.

a nevjernici oni koji su ajete Na{e poricali, oni }e u patnji sramnoj boraviti.

58.

Allah }e zaista lijepo nagraditi one koji su svoj rodni kraj napustili da bi se na Allahovu putu borili, pa zatim poginuli ili umrli, – jer Allah najbolje nagra|uje;

59.

On }e ih u mjesto kojim }e oni biti zadovoljni doista uvesti! – A Allah sve zna i blag je.

60.

Eto tako! A onome ko istom mjerom uzvrati za u~injeno zlo, i kome opet nepravda bude u~injena, Allah }e, sigurno, pomo}i. – Allah je onaj koji grijehe poni{tava i koji ih pra{ta.

61.

Eto tako! A Allah smjenjuje no} danom, a dan no}u, i Allah je Onaj koji sve ~uje i sve vidi.

62.

To je zato {to Allah – postoji, a oni kojima se oni, pored Allaha, klanjaju – ne postoje, i zato {to je Allah uzvi{en i velik.

63.

Zar ne vidi{ da Allah s neba spu{ta ki{u od koje zemlja zazeleni? – Allah je zaista dobar i Sveznaju}i,

64.

Njegovo je ono {to je na nebesima i ono {to je na Zemlji! Allah, doista, nije ni o kome zavisan, i On je jedini hvale dostojan!

65.

Zar ne vidi{ da je Allah sve {to je na Zemlji vama podredio, pa i la|e koje, voljom Njegovom, morem plove? On dr`i ono {to je na nebu da ne bi palo na Zemlju, osim ako On to dopusti. – Allah je, uistinu, prema ljudima blag i milostiv.

66.

On vam daje `ivot i zatim }e vam ga oduzeti i poslije vas opet o`ivjeti; a ~ovjek je, zaista nezahvalan!

67.

Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo vjerozakon prema kojem je trebalo da se vlada, i ne dozvoli, nikako, da se s tobom o tome raspravlja. Ti pozivaj svome Gospodaru jer ti si, uisitnu, na pravom putu.

68.

A ako se oni budu s tobom prepirali, reci: “Allah dobro zna ono {to vi radite!’

69.

Allah }e vam na Sudnjem danu presuditi o onome u ~emu se razilazite.

70.

Zar ne zna{ da je Allahu poznato sve {to je na nebu i na Zemlji? To je sve u Knjizi; to je, uistinu, Allahu lahko!

71.

Mnogobo{ci se, pored Allaha, klanju onima za koje im On nije poslao nikakav dokaz, i o njima sami ni{ta ne znaju. A mnogobo{cima ne}e niko pomo}i.

72.

A kad im se na{i jasni ajeti kazuju, ti primje}uje{ veliko negodovanje na licima onih {to ne vjeruju, koji umalo da ne nasrnu na one koji im rije~i Na{e kazuju. Reci; “Ho}ete li da vam ka`em {to }e vam biti mr`e od toga? – Vatra kojom Allah nevjernicima prijeti, a grozno }e ona prebivali{te biti.”

73.

O ljudi, evo jednog primjera, pa ga poslu{ajte; “Oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate ne mogu nikako ni mu{icu stvoriti, makar se radi nje sakupili. A ako bi mu{ica ne{to ugrabila, oni to ne bi mogli od nje izbaviti; nejak je i onaj koji se klanja, a i onaj kome se klanja!’

74.

Oni ne poznaju Allaha kako treba; a Allah je, uistinu, mo}an i silan.

75.

Allah odabire poslanike me|u melekima i ljudima. – Allah sve ~uje i sve vidi;

76.

On zna {ta su uradili i {ta }e uraditi. A Allahu se sve vra}a.

77.

O vjernici, molitvu obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela ~Inite da biste postigli ono {to `elite,

78.

i borite se, Allaha radi, onako kako se treba boriti! On vas je izabrao i u vjeri vam nije ni{ta te{ko propisao, u vjeri pretka va{eg Ibrahima. Allah vas je odavno muslimanima nazvao, i u ovom Kur’anu, da bi Poslanik bio svjedok protiv vas, i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi. Zato, molitvu obavljajte i zekat dajite i u Allaha se pouzdajte; On je Gospodar va{, i to kakav Gospodar i kakav za{titnik!