13. Ar-Ra’d

1.

Elif-lam-mim-ra. Ovo su ajeti Knjige! A ono {to ti se objavljuje od Gospodara tvoga istina je, ali ve}ina ljudi ne}e da vjeruje.

2.

Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao, i onda svemirom zavladao, i Sunce i Mjesec pot~inio, svako se kre}e o roka odre|enog; On upravlja svim i potanko izla`e dokaze da biste se uvjerili da }ete pred Gospodara svoga stati.

3.

On je Zemlju ravnom u~inio i na njoj nepomi~ne planine i rijeke stvorio i od svakog ploda po par, mu{ko i `ensko, dao; On dan zastire no}u. To su doista dokazi ljudima koji razmi{ljaju.

4.

Na Zemlji ima predjela koji jedni s drugima grani~e i ba{~a ima lozom zasa|enih, i njiva, i palmi sa vi{e izdanaka i samo s jednim; iako upijaju jednu te istu vodu, plod nekih ~inimo ukusnijim od drugih. To su doista dokazi ljudima koji pameti imaju.

5.

A ako se ~udi{, pa – ~udo su rije~i njihove: “Zar }emo, zaista, kad zemlja postanemo, biti stvoreni ponovo?” Oni ne vjeruju u Gospodara svoga; na njihovim vratovima bi}e sind`iri i oni }e stanovnici d`ehennema biti, u njemu }e vje~no ostati.

6.

Oni tra`e od tebe prije kaznu nego milost, a bilo je kazni i prije njih. Gospodar tvoj ljudima pra{ta i uprkos zulumu njihovu, ali Gospodar tvoj doista i strahovito ka`njava.

7.

A oni koji ne vjeruju govore: “Za{to mu Gospodar njegov ne po{alje ~udo?” Tvoje je da opominje{, a svaki narod je imao onoga ko ga je na pravi put upu}ivao.

8.

Allah zna {ta svaka `ena nosi i koliko se materice ste`u, a koliko se {ire; u Njega sve ima mjeru;

9.

On zna nevidljivi i vidljivi svijet, On je Veli~anstveni i Uzvi{eni;

10.

za Njeg je jednak od vas onaj koji tiho govori i onaj koji to glasno ~ini, onaj koji se no}u skriva i onaj koji po danu hodi.

11.

Uz svakog od vas su meleki, ispred njega i iza njega, – po Allahovu nare|enju nad njim bde. Allah ne}e izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni. A kad Allah ho}e da jedan narod kazni, niko to ne mo`e sprije~iti; osim Njega nema mu za{titinika.

12.

On vam pokazuje munju da se upla{ite i ponadate, i On stvara te{ke oblake.

13.

I grmljavine veli~a i hvali Njega, a i meleki, iz strahopo{tovanja prema Njemu; On {alje gromove i udara njima koga ho}e, – i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve mo`e.

14.

Samo se Njemu mo`ete moliti! A oni kojima se pored Njega mole – ne}e im se odazvati, kao {to ni voda ne}e sti}i u usta onome koji prema njoj samo dlanove svoje pru`i; molitva nevjernika je stvar izgubljena.

15.

Allahu se pokorava sve {to je na nebesima i na Zemlji, htjeli ili ne htjeli, a i sjene njihove, ujutro i u sumrak.

16.

Reci: “Ko je Gospodar nebesa i Zemlju?” – i odgovori: “Allah!” Reci: “Pa za{to ste onda umjesto Njega kao za{titnike prihvatili one koji sami sebi ne mogu neku korist pribaviti niti od sebe kakavu {tetu otkloniti?” Reci: “Zar su jednaki slijepac i onaj koji vidi, ili, zar su isto tmine i svjetlo, ili, zar oni koje su u~inili Allahu ravnim stvaraju kao {to On stvara, pa im se stvaranje ~ini sli~no?” Reci: “Allah je stvoritelj svega i On je Jedni i Svemo}ni.”

17.

On spu{ta ki{u s neba, pa rijeke teku koritima s mjerom, i bujica nosi otpatke koji plivaju po povr{ini. I ono {to ljudi tope na vatri u `elji da dobiju nakit ili oru|e ima tako|e otpatke, sli~ne onima. – Tako Allah navodi primjer za istinu i neistinu; otpaci se odbacuju, dok ono {to koristi ljudima ostaje na zemlji. Tako, eto, Allah obja{njava primjere.

18.

Onima koji se Gospodaru svome odazovu – nagrada najljep{a, a onima koji Mu se ne odazovu – kad bi sve {to je na Zemlji njihovo bilo, i jo{ toliko, rado bi se time otkupili. Njih ~eka mu~no polaganje ra~una; prebivali{te njihovo bi}e d`ehennem, a grozna je on postelja!

19.

Zar je onaj koji zna da je istina ono {to ti se objavljuje od Gospodara tvoga kao onaj koji je slijep? A pouku samo razumom obdareni primaju:

20.

oni koji obavezu prema Allahu ispunjavaju i ne kr{e obe}anje;

21.

i oni koji po{tuju ono {to je Allah naredio da se po{tuje i Gospodara svoga se boje i obra~una mu~nog pla{e;

22.

i oni koji trpe da bi postigli naklonost Gospodara svoga, i koji molitvu obavljaju, i koji od onoga {to im Mi dajemo i tajno i javno udjeljuju, i koji dobrim zlo uzvra}aju – njih ~eka najljep{e prebivali{te,

23.

edenski vrtovi u koje }e u}i oni i roditelji njihovi i `ene njihove i porod njihov – oni koji su bili ~estiti – i meleki }e im ulaziti na svaka vrata:

24.

“Mir neka je vama, zato {to ste trpjeli, a divno li je najljep{e prebivali{te!’

25.

A oni koji ne ispunjavaju du`nosti prema Allahu, iako su se na to ~vrsto obavezali, i kidaju ono {to je Allah naredio da se po{tuje, i ~ine nered na zemlji – njih ~eka prokletstvo i najgore prebivali{te!

26.

Kome ho}e, Allah daje u obilju, i uskra}uje. Oni se raduju `ivotu na ovom svijetu, a `ivot na ovom svijetu prema onom svijetu samo je prolazno u`ivanje.

27.

Nevjernici govore: “Za{to mu Gospodar njegov ne po{alje ~udo?” Reci: “Allah ostavlja u zabludi onoga koga On ho}e, a k Sebi upu}uje onoga ko Mu se pokajni~ki obra}a,

28.

one koji vjeruju i ~ija se srca, kad se Allah pomene, smiruju – a srca se doista, kad se Allah pomene smiruju!

29.

Onima koji vjeruju i ~ine dobra djela – blago njima, njih ~eka divno prebivali{te!

30.

I tako smo te poslali narodu prije kojeg su bili i nestali drugi narodi, da im kazuje{ ono {to ti objavljujemo, jer oni u Milostivog ne vjeruju. Reci: “On je Gospodar moj, nema boga osim Njega, u Njega se uzdam i Njemu se obra}am!”

31.

Kad bi se kakvim Kur’anom brda pokrenula ili zemlja iskomadala ili mrtvi dozvali; Allahu pripada sve! A zar ne znaju vjernici da bi Allah, kad bi samo htio, sve ljude na pravi put uputio. A nevjernike }e nesre}a neprestano poga|ati ili }e se u blizini mjesta njihova doga|ati, zbog onoga {to rade, – sve doke se Allahova prijetnja ne ispuni. Allah }e, sigurno, odr`ati obe}anje.

32.

I prije tebe se poslanicima rugalo, pa sam Ja onima koji nisu vjerovali vremena ostavljao, i poslije sam ih ka`njavao, a kakva je samo bila kazna Moja!

33.

Zar Allahu, koji nad svakim bdi, {to god uradi, zar da Njemu druge smatraju ravnim? Reci: “Opi{ite ih!” Zar vi ho}ete da Njega u~ite, kao da On ne zna {ta ima na Zemlji, ili ih vi samo tako nazivate? Onima koji ne vjeruju ~ini se lijepim spletkarenje njihovo, i oni su s pravog puta zalutali. A onaj koga Allah u zabludi ostavi ne}e imati nikoga da ga na pravi put uputi.

34.

Oni }e se u `ivotu na ovom svijetu mu~iti, ali }e patnja na onom svijetu sigurno te`a biti, od Allaha ih niko ne}e obdraniti.

35.

Ovakav d`ennet obe}an je onima koji se budu Allaha bojali: vrtovi s rijekama, s plodovima kojih uvijek ima i s trajnom hladovinom; to }e biti nagrada onima koji se budu zla klonili, a nevjernicima }e kazna vatra biti.

36.

Neki od onih kojima smo dali Knjigu raduju se svemu {to objavljujemo tebi, ali neki protivnici ne priznaju ne{to od Objave. Reci: “Meni je nare|eno da se samo Allahu klanjam i da Njemu nikoga ravnim ne smatram; Njemu ja pozivam i Njemu se vra}am.”

37.

I Mi ga tako kao mudrost objavljujemo na arapskom jeziku. A ako bi ti povla|ivao `eljama njihovim, nakon {to ti je do{la spoznaja, ti ne bi imao ni za{titnika ni branitelja od Allaha.

38.

I prije tebe smo poslanike slali i `ene i porod im davali. I nijedan poslanik nije donio ni jedno ~udo sobom, ve} Allahovom voljom. Svako doba imalo je Knjigu,

39.

Allah je dokidao {ta je htio, a ostavljao {ta je htio; u Njega je glavna Knjiga.

40.

Bilo da ti poka`emo dio onoga ~ime im prijetimo bilo da ti `ivot oduzmemo, tvoje je da objavljuje{, a Na{e da tra`imo polaganje ra~una.

41.

Zar oni ne vide da im Mi zemlju su`avamo umanjuju}i joj pograni~ne oblasti? A Allah sudi! niko ne mo`e presudu Njegovu pobiti, i On brzo ra~un svidi.

42.

Spletke su pleli i oni prije njih, samo, Allah je Gospodar svih spletki; On zna {ta svako zaslu`uje. A nevjernici }e sigurno saznati koga ~eka najljep{e boravi{te.

43.

Oni koji ne vjeruju govore: “Ti nisi poslanik!” Reci: “Meni i vama dovoljan }e biti kao svedok Allah, i Onaj koji zna {ta je Knjiga”.