107. Al-Mâ’ûn

1.

Zna{ li ti onoga koji onaj svijet pori~e?

2.

Pa to je onaj koji grubo odbija siro~e,

3.

i koji da se nahrani siromah ne podsti~e.

4.

A te{ko onima koji, kada molitvu obavljaju,

5.

molitvu svoju kako treba ne izvr{avaju,

6.

koji se samo pretvaraju

7.

i nikome ni{ta ni u naru~ ne daju!