105. Al-Fîl

1.

Zar nisi ~uo {ta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!

2.

Zar lukavstvo njihovo nije omeo

3.

i protiv njih jata ptica poslao,

4.

Koje su na njih grumenje od gline pe~ene bacale,

5.

pa ih On kao li{}e koje su crvi isto~ili u~inio?