104. Al-Humazah

1.

Te{ko svakom klevetniku-podrugljivcu,

2.

koji blago gomila i prebrojava ga,

3.

i misli da }e ga blago njegovo besmrtnim u~initi!

4.

A ne valja tako! On }e sigurno biti ba~en u d`ehennem!

5.

A zna{ li ti {ta je d`ehennem?-

6.

Vatra Allahova razbuktana,

7.

koja }e do srca dopirati.

8.

Ona }e iznad njih biti zatvorena,

9.

plamenim stubovima zasvo|ena.