102. At-Takâthur

1.

Zaokuplja vas nastojanje da {to imu}niji budete

2.

sve dok grobove ne naselite.

3.

A ne valja tako, sazna}ete svakako!

4.

i jo{ jednom, ne valja tako! sazna}ete sigurno!

5.

Ne valja tako, neka znate pouzdano,

6.

d`ehennem }ete vidjeti jasno!

7.

i jo{ jednom, doista }e te ga vidjeti o~igledno!

8.

zatim }ete toga dana za sladak `ivot biti pitani sigurno!