101. Al-Qâri’ah

1.

Smak svijeta!

2.

[ta je smak svijeta?

3.

i {ta ti zna{ o Smaku svijeta?

4.

Toga dana }e ljudi biti kao leptiri ra{trkani,

5.

a planine kao {arena vuna i{~upana.

6.

Onaj u koga njegova dijela budu te{ka

7.

u ugodnu `ivotu }e `ivjeti,

8.

a onaj u koga njegova dijela budu lahka

9.

boravi{te }e mu bezdan biti.

10.

A zna{ li ti {ta }e to biti?

11.

vatra u`arena!