82. Ал инфитаар – Джарылыу

1.

Кёк джарылгъан заманда,

2.

джулдузла да чачылгъан заманда,

3.

тенгизле да бир – бирине къуюлгъан заманда,

4.

къабырла да ачылгъан заманда, (ёлюкле чыгъаргъа),

5.

хар ким нени хазырлагъанын, нени къойгъанын билир (гюнах, сууаб).

6.

Эй, Инсан! Чомарт Раббингден терсине сени не зат терилтеди,

7.

сени джаратыб, толу этиб, субай санла берген.

8.

Ол сени кеси сюйгенича сыфатда къурады да.

9.

Огъай, алай тюлдю! Сиз сюд кюнню ётюрюкге санайсыз.

10.

Сизни юсюгюзде уа сакълауулла (мёлекле) бардыла.

11.

(Аллахны) сыйлы, (гюнах, сууаб) джазыучулары,

12.

Сизни не этгенигизни ала биледиле.

13.

Ишексиз, ашхыла зауукълукъда болурла,

14.

ишексиз, чекден чыкъгъанла уа джаханимде болурла.

15.

Сюд кюн ала отда кюерле.

16.

Ала андан (бугъаргъа) бир таша джер табмазла, (къутулалмазла).

17.

Сора ол къаллай кюндю? Аны сеннге ким билдирир?

18.

Энтда (сорама), ол къыямат кюн деген, къаллай кюндю? Сеннге аны ким ангылатыр?

19.

Ол кюн бир джан бир джаннга, къолундан бир зат келмез. Ол кюн а, оноу бары да,
къуру бир Аллахха тохташыр.